Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019

 • Uchwała nr 184/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019

  • Załącznik - Limity przyjęć na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2018/2019

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki (Prorektor ds. Nauki)
   data wytworzenia: 2018-03-21
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 55/2016/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

  • Załącznik - Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
   • Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów od II roku wzwyż (.doc)
   • Załącznik nr 1a - Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla kandydatów na studia doktoranckie (.doc)
   • Załącznik nr 2 - DECYZJA  w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (.doc)
   • Załącznik nr 3 - Umowa o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (.doc)
   • Załącznik nr 4 - Punktacja osiągnięć doktoranta od drugiego roku wzwyż za poprzedni rok akademicki (.doc)
   • Załącznik nr 5 - Wykaz dodatkowych osiągnięć doktoranta od drugiego roku wzwyż za poprzedni rok akademicki (.doc)
   • Załącznik nr 6 - Wykaz osiągnięć doktoranta od drugiego roku wzwyż za poprzedni rok akademicki (.doc)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Przewodniczący Senatu Politechniki Częstochowskiej, Rektor)
   data wytworzenia: 2017-03-22
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Zasady przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 342/2020 z dnia 04.06.2020 w sprawie Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • Załącznik - Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacja uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   • Załącznik - OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej (.doc)

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2020-06-04
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej III stopnia oraz zmiany do Regulaminu

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 159/2021 z dnia 02.07.2021

  • Załącznik - Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej
  • Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej.
  • Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta.
  • Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów.
  • Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim - NOWA WERSJA (zmiana z dnia 13.07.2021 r)
  • Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen
  • Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia naukowe
  • Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne
  • Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia sportowe
  • Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
  • Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
  • Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
  • Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I.
  • Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
  • Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II.
  • Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
  • Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  • Załącznik nr 1.14 - Wezwanie.
  • Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelanie stypendium na rachunek bankowy.
  • Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie.
  • Załącznik nr 1.17 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.
  • Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej.
  • Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie.
  • Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym/letnim - NOWA WERSJA (zmiana z dnia 13.07.2021 r)
  • Załącznik nr 2.4 - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktoranta
  • Załącznik nr 2.6 - Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi
  • Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
  • Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
  • Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I
  • Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II
  • Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
  • Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  • Załącznik nr 2.14 - Wezwanie.
  • Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy.
  • Załącznik nr 2.16 - Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2021-07-02
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 25/2020 z dnia 30.09.2020

  • Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta
   • Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
   • Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
   • Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za uzyskaną średnią ocen
   • Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia naukowe w roku
   • Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne
   • Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia sportowe
   • Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny studenta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 1.14 - Wezwanie
   • Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy
   • Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie
  • Załącznik nr 2 - Zasady przyznawania świadczeń dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie
   • Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 2.4 - Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim
   • Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktoranta
   • Załącznik nr 2.6 - Wniosek doktoranta o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 2.14 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentów we wniosku o przyznanie zapomogi, stypendium
   • Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2020-09-30
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
   ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 13:49

Kryteria stypendium Rektora dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 241/2019 z dnia 20.09.2019

  • Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1a - Kryteria stypendium rektora dla studentów Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 1.1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną studenta/doktoranta
   • Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów
   • Załącznik nr 1.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 1.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
   • Załącznik nr 1.5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za średnią ocen
   • Załącznik nr 1.5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia naukowe
   • Załącznik nr 1.5c - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia artystyczne
   • Załącznik nr 1.5d - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów politechniki częstochowskiej za osiągnięcia sportowe
   • Załącznik nr 1.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 1.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 1.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 1.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 1.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 1.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 1.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 1.13 - Oświadczenie członka rodziny studenta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 1.14 - Wezwanie
   • Załącznik nr 1.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy
   • Załącznik nr 1.16 - Zaświadczenie
  • Załącznik nr 2 - Zasady przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.1 - Kryteria stypendium rektora dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej
   • Załącznik nr 2.2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie
   • Załącznik nr 2.3 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
   • Załącznik nr 2.4 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
   • Załącznik nr 2.5 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktoranta
   • Załącznik nr 2.6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
   • Załącznik nr 2.7 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
   • Załącznik nr 2.8 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   • Załącznik nr 2.9 - Oświadczenie I
   • Załącznik nr 2.10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • Załącznik nr 2.11 - Oświadczenie II
   • Załącznik nr 2.12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
   • Załącznik nr 2.13 - Oświadczenie członka rodziny studenta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
   • Załącznik nr 2.14 - Wezwanie
   • Załącznik nr 2.15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2019-09-20
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Pomoc materialna dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2018/2019

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej

 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 104/2018 z dnia 14.02.2018

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2018-02-14
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31
 • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 65/2017 z dnia 13.09.2017

  • Załącznik nr 1a - Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej
  • Załącznik nr 1b - Wykaz dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną doktoranta
  • Załącznik nr 1c - Kryteria stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla doktorantów
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w więcej niż jednej dyscyplinie
  • Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  • Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • Załącznik nr 5a - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów I roku studiów
  • Załącznik nr 5b - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów II roku i kolejnych lat studiów
  • Załącznik nr 6 - Wniosek o przyznanie zapomogi
  • Załącznik nr 7 - Wniosek o ponownie przeliczenie dochodu
  • Załącznik nr 8 - Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  • Załącznik nr 9 - Oświadczenie I
  • Załącznik nr 10 - Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Załącznik nr 11 – Oświadczenie II
  • Załącznik nr 12 - Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
  • Załącznik nr 13 - Oświadczenie członka rodziny doktoranta o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • Załącznik nr 14 - Wezwanie
  • Załącznik nr 15 - Wniosek o przelewanie stypendium na rachunek bankowy
  • Załącznik nr 16 - Zaświadczenie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol (Rektor PCz)
   data wytworzenia: 2017-09-13
  • opublikował: Tomasz Mrowiec
   data publikacji: 2023-07-18 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-18 10:02:55