Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
87/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 83/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 22.07.2016
86/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 83/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 07.07.2016
85/2016 struktury roku akademickiego 2016/2017 na studiach III stopnia 20.06.2016
84/2016 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 w Politechnice Częstochowskiej 01.06.2016
83/2016 struktury roku akademickiego 2016/2017 30.05.2016
82/2016 wprowadzenia decyzji dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 23.05.2016
81/2016 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 23.05.2016
80/2016 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 29.04.2016
79/2016 wprowadzenia wzoru OŚWIADCZENIA, składanego przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na potrzeby wniosku o dotację na utrzymanie potencjału badawczego i dotację na młodych naukowców 09.02.2016
78/2016 zmiany w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 32/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.10.2013 roku w sprawie zasad opisywania faktur, rachunków i innych dowodów księgowych 08.02.2016
77/2016 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 22.01.2016
76/2016 zmiany w składzie Zespołu ds. promocji Politechniki Częstochowskiej (zmiana Polecenia nr 75/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.01.2016 roku) 18.01.2016
75/2016 powołania Zespołu ds. promocji Politechniki Częstochowskiej 11.01.2016
74/2015 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2015 04.11.2015
73/2015 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2015 rok 04.11.2015
72/2015 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II, III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2015/2016 29.09.2015
71/2015 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 17.08.2015
70/2015 struktury roku akademickiego 2015/2016 na studiach III stopnia 17.08.2015
69/2015 skierowania do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów Politechniki Częstochowskiej sprawy dotyczącej wydarzeń towarzyszących imprezom w trakcie Wiosny Studentów PCz w 2015 roku 16.06.2015
68/2015 aplikowania o projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 15.06.2015
67/2015 powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu konkursu w związku z realizacją projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" zad. 5 Rekrutacja ekspertów zewnętrznych i inicjalizacja bazy wiedzy 15.06.2015
66/2015 wprowadzenia w życie wzoru OŚWIADCZENIA, składanego przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową 01.06.2015
65/2015 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Politechnice Częstochowskiej 01.06.2015
64/2015 struktury roku akademickiego 2015/2016 27.05.2015
63/2015 wprowadzenia decyzji dotyczących przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 25.05.2015
62/2015 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2015/2016 19.05.2015
61/2015 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 09.04.2015
60/2015 wprowadzenia Karty obiegowej dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej 31.03.2015
59/2015 zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zmiana Polecenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2013 roku) 09.03.2015
58/2015 powołania Zespołu ds. realizacji projektu nr POIS.13.01.00-00-033/12 pn. Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie 29.01.2015
57/2015 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 29.01.2015
56/2015 ujednolicenia zasad prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań realizowanych na rzecz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Politechnice Częstochowskiej 26.01.2015
55/2015 wprowadzenia karty obiegowej dla absolwentów Politechniki Częstochowskiej lub osób rezygnujących ze studiów 20.01.2015
54/2014 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2014 17.12.2014
53/2014 powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu konkursu w związku z realizacją projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" zad. 5 Rekrutacja ekspertów zewnętrznych i inicjalizacja bazy wiedzy 10.12.2014
52/2014 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2014 rok 17.11.2014
51/2014 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2014/2015 06.10.2014
50/2014 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 22.07.2014
49/2014 powołania Centrum Kompetencji IATI przy Politechnice Częstochowskiej 15.07.2014
48/2014 wprowadzenia Karty obiegowej dla absolwentów Politechniki Częstochowskiej lub osób rezygnujących ze studiów 07.07.2014
47/2014 struktury roku akademickiego 2014/2015 na studiach doktoranckich 09.06.2014
46/2014 wprowadzenia w wersji angielskiej umowy w zakresie zakwaterowania w Domach Studenckich Politechniki Częstochowskiej 09.06.2014
45/2014 wprowadzenia w wersji angielskiej Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej 09.06.2014
44/2014 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 w Politechnice Częstochowskiej 09.06.2014
43/2014 wprowadzenia decyzji dotyczących przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015 02.06.2014
42/2014 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 29.05.2014
41/2014 struktury roku akademickiego 2014/2015 28.05.2014
40/2014 rozszerzenia składu Zespołu ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 03.04.2014
39/2014 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 31.03.2014
38/2014 powołania Komisji ds. opracowania zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 31.03.2014
37/2014 powołana doraźnej Komisji rektorskiej ds. opracowania zasad zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Częstochowskiej finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 24.02.2014
36/2014 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik - procedura rekrutacji na semestr I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2013/2014
22.01.2014
35/2014 powołania Zespołu ds. opracowania projektu regulaminu konkursu w związku z realizacją projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" zad. 5 Rekrutacja ekspertów zewnętrznych i inicjalizacja bazy wiedzy 08.01.2014
34/2013 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2013 rok 25.11.2013
33/2013

powołania kierowników wydziałowych zespołów ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej

29.10.2013
32/2013

zasad opisywania faktur, rachunków i innych dowodów księgowych

21.10.2013
31/2013

wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnike Częstochowską w roku obrachunkowym 2013

14.10.2013
30/2013

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2013/2014

8.10.2013
29/2013 powołania doraźnej Komisji ds. funkcjonowania, administrowania, ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej przy zastosowaniu systemów informatycznych w Politechnice Częstochowskiej 23.09.2013
28/2013 zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
 • Załącznik nr 1 - UMOWA ZLECENIE
 • Załącznik nr 2 - UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
 • Załącznik nr 3 - UMOWA ZLECENIE dotycząca wykonania badań naukowych i prac rozwojowych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności
 • Załącznik nr 4 - UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCHdotycząca wykonania badań naukowych i prac rozwojowych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności
 • Załącznik nr 5 - RACHUNEK/RACHUNEK AUTORSKI do Umowy zlecenia/Umowy o dzieło
 • Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy zlecenia/Umowy o dzieło. OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY/WYKONAWCY DZIEŁA DO CELÓW PODATKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH
 • Załącznik nr 7 - Załącznik nr 2 do Umowy o dzieło. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
 • Załącznik nr 8 - REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
 • Załącznik nr 9 - OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM
 • Załącznik nr 10 - OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM
23.09.2013
27/2013 wzoru decyzji umarzającej postępowanie dotyczące przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akacemickim 2013/2014
 • Załącznik - Decyzja
10.09.2013
26/2013 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014 18.07.2013
25/2013 zmiany Załącznika do Polecenia nr 19/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2013/2014 10.07.2013
24/2013 wzorów decyzji dotyczących przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik nr 1 - DECYZJA
 • Załącznik nr 2 - DECYZJA
 • Załącznik nr 3 - DECYZJA
10.07.2013
23/2013 struktury roku akademickiego 2013/2014 27.06.2013
22/2013 powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania programów informatycznych USOS, POL-on oraz SIMPLE w Politechnice Częstochowskiej 27.06.2013
21/2013 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane  z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 w Politechnice Częstochowskiej 04.06.2013
20/2013 powołania Komisji ds. opracowania zasad przygotowania dokumentacji finansowo-księgowej Politechniki Częstochowskiej 27.05.2013
19/2013 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2013/2014
 • Załącznik nr 1 - Procedura rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2013/2013
27.05.2013
18/2013 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 10.04.2013
17/2013 powołania zespołu ds. opinii w zakresie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" oraz inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap I" 25.03.2013
16/2013 wzoru warunkowej decyzji dotyczącej przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2012/2013
 
05.03.2013
15/2013 powołania doraźnej Komisji ds. opracowania stanowiska Politechniki Częstochowskiej do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 18.02.2013
14/2013 zmiany w Poleceniu nr 78/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.05.2012 roku w sprawie struktury roku akademickiego 2012/2013, z późniejszymi zmianami 14.02.2013
13/2013 opracowania Polityki bezpieczeństwa informacji w Politechnice Częstochowskiej oraz Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 14.02.2013
12/2013 procedury rekrutacji na studia I i II stonia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni w roku akademickim 2012/2013
 • Załącznik - Procedura rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni w roku akademickim 2012/2013
18.01.2013
11/2013 powołania Zespołu ds. e-learningu wyboru w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 02.01.2013
10/2012 powołania Zespołu ds. wyboru obsługi bankowej Politechniki Częstochowskiej 20.12.2012
9/2012 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowska w roku obrachunkowym 2012 17.12.2012
8/2012 powołania doraźnej Komisji ds. kontroli działalności dydaktycznej na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 13.12.2012
7/2012 powołania Komisji ds. opracowania zasad i procedur ewidencji rozliczania kosztów funkcjonowania Politechniki Częstochowskiej 13.12.2012
6/2012 powołania Komisji ds. opracowania aktualizacji polityki rachunkowości Politechniki Częstochowskiej 05.12.2012
5/2012 zapewnienia kompletnego i terminiowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2012 r. 29.10.2012
4/2012 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2012/2013 19.10.2012
3/2012 zmiany w Poleceniu nr 78 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.05.2012 roku w sprawie struktury roku akademickiego 2012/2013 8.09.2012
2/2012 wzoru decyzji dotyczącej skreślenia z listy przyjetych na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
 • załącznik - Decyzja
3.09.2012
1/2012 zmiany Polecenia nr 79/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rektrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 3.09.2012

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Rektor PCz)
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-09-07 13:23
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-26 08:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24429
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-07-26 08:46:52