Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
218/2016 organizacji i rozliczenia krajowych staży naukowych odbywanych przez pracowników Politechniki Częstochowskiej 25.08.2016
217/2016 struktury organizacyjnej Wydziału Budownictwa 26.07.2016
216/2016 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 203/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.02.2016 roku w sprawie odpłatności za studia III stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 26.07.2016
215/2016 wprowadzenia zasad podejmowania i odbywania studiów III stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 26.07.2016
214/2016 zmiany Koordynatora wydziałowego ds. POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on) 26.07.2016
213/2016 wizyty papieża Franciszka w Częstochowie 18.07.2016
212/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 18.07.2016
211/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 30.06.2016
210/2016 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 21.06.2016
209/2016 szczegółowych zasad realizacji i rozliczania wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej w projektach typu MSCA-RISE realizowaniych w ramach programu Horizon 2020 16.06.2016
208/2016 finansowania działalności statutowej 20.06.2016
207/2016 zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 160/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.05,2015 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ AKCJA 1 DZIAŁANIE KA103 "Mobilność studentów i pracowników uczelni pomiędzy krajami programu" w POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ 15.03.2016
206/2016 pracowników, doktrantów i studentów Politechniki Częstochowskiej, kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 07.03.2016
205/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 01.03.2016
204/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym 01.03.2016
203/2016 odpłatności za studia III stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 29.02.2016
202/2016 funkcjonowania Uczelni w okresie od 1.08.2016 roku do 24.08.2016 roku 29.02.2016
201/2016 wprowadzenia wzorów umów o prowadzeniu krajowych staży naukowych 23.02.2016
200/2016 wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 23.02.2016
199/2016 wprowadzenia do stosowania KARTY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ 22.02.2016
198/2016 zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 15.02.2016
197/2016 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 28.01.2016
196/2016 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Wydział Infrastruktury i Środowiska 26.01.2016
195/2016 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2015 19.01.2016
194/2016 wprowadzenia zmian do znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 105/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2014 roku z późniejszymi zmianami) 12.01.2016
193/2016 zmiany Zarządzenia nr 36/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.03.2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 11.01.2016
192/2016 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 3/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2012 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2012-2016 z późniejszymi zmianami) 07.01.2016
191/2015 odpłatności za studia I i II stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 16.12.2015
190/2015 wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 16.12.2015
189/2015 wprowadzenia w życie znowelizowanej "Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej" oraz znowelizowanej "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej" 09.12.2015
188/2015 Powołania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej 26.11.2015
187/2015 wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK" 12.11.2015
186/2015 zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 12.11.2015
185/2015 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickim 04.11.2015
184/2015 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. komputerowych dla zamówień na "3-letnia opieka pogwarancyjna do systemu Simple.ERP dla jednostek Politechniki Częstochowskiej" oraz "Pakiet godzin serwisowych do systemu Simple.ERP na 3 lata dla jednostek Politechniki Częstochowskiej" 04.11.2015
183/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.10.2015
182/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 29.10.2015
181/2015 dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Politechniki Częstochowskiej 29.10.2015
180/2015 powołania Komisji ds. Transferu Technologii 29.10.2015
179/2015 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 30/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2013 roku) 12.10.2015
178/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 01.10.2015
177/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 01.10.2015
176/2015 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2015/2016 29.09.2015
175/2015 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 29.09.2015
174/2015 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10/2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 29.09.2015
173/2015 zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 23.09.2015
172/2015 ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów 11.09.2015
171/2015 wprowadzenia zmiany Załącznika nr 4 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2014 roku) 01.09.2015
170/2015 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami) 01.09.2015
169/2015 powołania sądu konkursowego ds.przeprowadzenia konkursu na opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" finansowanego z POIG działanie 2.3 01.09.2015
168/2015 ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów 06.08.2015
166/2015 powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on 21.07.2015
165/2015 Zintegrowanego Sytemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 21.07.2015
164/2015 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 16.06.2015
163/2015 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku z późniejszymi zmianami) 01.06.2015
162/2015 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych dla zamówienia na "Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej" 29.05.2015
161/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.05.2015
160/2015 wprowadzenia REGULAMINU REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ AKCJA I DZIAŁANIE KA103 "Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu" w POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ 18.05.2015
159/2015 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 12.05.2015
158/2015 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 12.05.2015
156/2015 zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 07.05.2015
155/2015 zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 126/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.11.2014 roku w sprawie badań lekarskich pracowników Politechniki Częstochowskiej 27.04.2015
154/2015 zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 194/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2.11.2011 roku w sprawie zawierania umów oraz realizacji prac zleconych i usługowych w Politechnice Częstochowskiej 16.04.2015
153/2015 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych dla zamówienia na roboty budowlane pn. "Remont i modernizacja zagospodarowania i infrastruktury terenów miasteczka studenckiego Politechniki Częstochowskiej" 14.04.2015
152/2015 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 13.04.2015
151/2015 funkcjonowania Uczelni w okresie od 1.08.2015 roku do 31.08.2015 roku 09.04.2015
150/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 31.03.2015
149/2015 udziału Politechniki Częstochowskiej w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "KWARANTANNA 2015" 31.03.2015
148/2015 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 3/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2012 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2012-2016 z późniejszymi zmianami) 26.03.2015
147/2015 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 23.03.2015
146/2015 szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 19.03.2015
145/2015 powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach projektu "Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (Segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 09.03.2015
144/2015 funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 05.03.2015
143/2015 wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 116/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2014 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia z późniejszymi zmianami 05.02.2015
142/2015 wprowadzenia wzoru oświadczenia kandydata na studia stacjonarne lub studenta przenoszącego się z innej uczelni 29.01.2015
141/2015 zmiany Zarządzenia nr 18/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10/2012 roku w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 29.01.2015
140/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 26.01.2015
139/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 15.01.2015
138/2015 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych dla inwestycji pn. "Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu G przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 15.01.2015
137/2015 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2013/2014 09.01.2015
136/2015 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 07.01.2015
135/2014 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej 18.12.2014
134/2014 okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2013-2014 18.12.2014
133/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 17.12.2014
132/2014 powołania sądu konkursowego ds. przeprowadzenia konkursu na opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" finansowanego z POIG działanie 2.3 16.12.2014
131/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 01.12.2014
130/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 01.12.2014
129/2014 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 27.11.2014
128/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 24.11.2014
127/2014 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 18.11.2014
126/2014 badań lekarskich pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.11.2014
125/2014 wprowadzenia zmian do znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 105/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2014 roku) 17.11.2014
124/2014 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych dla inwestycji pn. "Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową segmentu F przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 13.11.2014
123/2014 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami) 13.11.2014
122/2014 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej 28.10.2014
121/2014 wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 116/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2014 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia 28.10.2014
120/2014 zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 17/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 z późniejszymi zmianami) 17.10.2014
119/2014 wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich 09.10.2014
118/2014 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 3/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2012 roku) 08.10.2014
117/2014 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 3/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2012 roku z późniejszymi zmianami) 06.10.2014
116/2014 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia. 29.09.2014
115/2014 sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów Politechniki Częstochowskiej danego kierunku, uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 18.09.2014
114/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 18.09.2014
113/2014 pobierania opłat za kursy wyrównujące różnice programowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wynikające z ukończenia innego kierunku studiów 18.07.2014
112/2014 Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (zmiana Zarządzenia nr 189/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2011 roku z późniejszymi zmianami) 18.07.2014
111/2014 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 26.06.2014
110/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 23.06.2014
109/2014 odpłatności za studia I i II stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 29.05.2014
108/2014 wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 29.05.2014
107/2014 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 21.05.2014
106/2014 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 21.05.2014
105/2014 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 20.05.2014
104/2014 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 08.05.2014
103/2014 zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej efekty kształcenia oraz dokumentacji sytemu zapewnienia jakości kształcenia 23.04.2014
102/2014 realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej w Politechnice Częstochowskiej w 2014 r. 14.04.2014
101/2014 zmiany w składzie Komisji Kasacyjnej ds. Środków Trwałych na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 3/1012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2012 roku) 07.04.2014
100/2014 wprowadzenia Procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów na temat międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach Programu LLP-Erasmus w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik - Procedura przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów biorących udział w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach Programu LLP Erasmus w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Ankieta studenta Programu Wymiany Studenckiej Erasmus
 • Załącznik nr 2 - Questionnaire for a student participating in the Erasmus Student Exchange Programme
03.04.2014
99/2014 ustalenia limitów cenowych na zakup środków czystości, odzieży i obuwia roboczego oraz sportowego, a także wysokości ekwiwalentów za pranie we własnym zakresie 26.03.2014
98/2014 procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik - Ankieta absolwenta Politechniki Częstochowskiej
24.03.2014
97/2014 powołania Zespołu ds. Umiędzynarodowienia Studiów na kadencję 2012-2016 12.03.2014
96/2014 funkcjonowania Uczelni w okresie od 01.08.2014 roku do 31.08.2014 roku 04.03.2014
95/2014 kosztów pośrednich/ogólnych rozliczanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 24.02.2014
94/2014 wysokości narzutu kosztów pośrednich dla Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w 2013 roku 19.02.2014
93/2014 powołania sądu konkursowego ds. przeprowadzenia konkursu na opracowanie materiałów do inicjalizacji bazy wiedzy projektu "Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu" finansowanego z POIG działanie 2.3 17.02.2014
92/2014 wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających 03.02.2014
91/2014

wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów brutto składane w celu uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2014
 • Załącznik nr 1a - OŚWIADCZENIE OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
 • Załącznik nr 1b - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracownika
 • Załącznik nr 1c - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracownika
 • Załącznik nr 1d - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów/rencistów PCz
 • Załącznik nr 1e - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów/rencistów PCz
 • Załącznik nr 2 - Podział osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS według dochodu
 • Załącznik nr 3 - Wypoczynek organizowany we własnym zakresie – pracownicy, emeryci i renciści
 • Załącznik nr 4 - Zapomogi losowe i dopłaty do imprez
 • Załącznik nr 5 - Zapomogi socjalne
 • Załącznik nr 6 - Częstotliwość przyznawania świadczeń
 • Załącznik nr 7- Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe
 • Załącznik nr 9 - UMOWA
31.01.2014
90/2014

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

 • Załącznik - schemat organizacyjny Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
31.01.2014
89/2014 doraźnej kontroli pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej 28.01.2014
88/2014

wprowadzenia wzoru aneksu do umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych za powtarzanie przez studenta określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce będącej Załącznikiem do Zarządzenia nr 53/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.05.2013 roku

 • Załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 88/2014
10.01.2014
87/2014

wprowadzenia wzoru aneksu do umowy ramowej o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych będącej Załącznikiem do Zarządzenia nr 52/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.05.2013 roku

 • Załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 87/2014
10.01.2014
86/2014 ankietyzacji oceny pracy dziekanatów  
85/2014 wprowadzenia mierników jakości kształcenia 10.01.2014
84/2014

zmiany do Zarządzenia nr 36/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.03.2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej

 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 36/2013 Rektora PCz z dn. 1.03.2013 r. zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 84/2014 Rektora PCz z dn.10.01.2014r.
10.01.2014
83/2014 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych w Politechnice Częstochowskiej (zmian Zarządzenia 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami) 10.01.2014
82/2014 kosztów pośrednich/ogólnych rozliczanych w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych oraz projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 07.01.2014
81/2014 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów Politechniki Częstochowskiej za 2013 rok 07.01.2014
80/2013 rozwiązania uczelnianej formacji obronnej 20.12.2013
79/2013 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej na Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 18.12.2013
78/2013 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 10.12.2013
77/2013

przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Politechniki Częstochowskiej

 • załącznik nr 1 - RODZAJE PRAC, PRZY KTÓRYCH WYMAGANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 • załącznik nr 2 - TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
 • załącznik nr 3 - Wyrażenie zgody na używanie własnej odzieży roboczej
 • załącznik nr 4 - POROZUMIENIE zawarte pomiędzy Pracodawcą i Pracownikiem w sprawie ekwiwalentu za pranie
10.12.2013
76/2013

realizacji przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących zakazu powstawania stosunku bezpośredniego podległości służbowej pomiędzy pracownikami Politechniki Częstochowskiej

 • załącznik - OŚWIADCZENIE
21.10.2013
75/2013

zmiany Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 70/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2009 roku z późniejszymi zmianami)

 • załącznik - ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ
21.10.2013
74/2013 zminany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 (zmiania zarządzenia nr 19/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku) 16.10.2013
73/2013

zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

 • załącznik - SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ
16.10.2013
72/2013

wprowadzenie w życie "Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej"

 • załącznik nr 1 - POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • załącznik nr 2 - INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ
14.10.2013
71/2013

rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa instalacji uprawy glonów przy biogazowni rolniczej oraz instalacji odbioru ciepła z modułów kogeneracyjnych, separacji ciepła od medium, zmiany ciepła w chłód i dostarczenia do instalacji badawczej"

14.10.2013
70/2013

zmian w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 218/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej oraz Załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej

 • załącznik nr 4 - Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów I oraz II stopnia
01.10.2013
69/2013

wprowadzenia zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej

 • załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE - WNIOSEK studenta I Stopnia/II Stopnia/III Stopnia Politechniki Częstochowskiej o ubezpieczenie zdrowotne
 • załącznik nr 2 - Rejestr studentów ubezpieczonych I i II stopnia/III stopnia
 • załącznik nr 3 - POWIADOMIENIE
01.10.2013
68/2013

zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania

 • załącznik - SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
30.09.2013
67/2013

uruchomienia w Politechnice Częstochowskiej studiów podyplomowych w roku akademickim 2013/2014

24.09.2013
66/2013

pobierania opłat za kursy wyrównujące różnice programowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wynikające z ukończenia innego kierunku studiów

24.09.2013
65/2013 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia 24.09.2013
64/2013 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 23.09.2013
63/2013
sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów Politechniki Częstochowskiej danego kierunku, uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014
 • załącznik - WNIOSEK o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014
17.09.2013
62/213
zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
25.07.2013
61/2013
opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
25.06.2013
60/2013
powołania administratora bezpoczeństwa informacji w Politechnice Częstochowskiej
25.06.2013
59/2013
zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik - Schemat organizacyjny Wydziału Zarządzania
19.06.2013
58/2013
wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania Kancelarii Dokumentów Niejawnych w Politechnice Częstochowskiej
11.06.2013
57/2013 ramowych zasad rozliczania kosztów pośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 11.06.2013
56/2013
ramowych zasad rozliczania kosztów bezpośrednich w Politechnice Częstochowskiej - zmiana Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej
11.06.2013
55/2013 odpłatności za studia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej
 
27.05.2013
54/2013 zasad podejmowaniai odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi
 
27.05.2013
53/2013 wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych - za powtarzanie przez studenta określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce
 
27.05.2013
52/2013 wprowadzenia wzoru umowy ramowej o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych
 
27.05.2013
51/2013 wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych
 
27.05.2013
50/2013 zmiany Zarządzenia nr 36/2013 Rektora Politechniki Częstchowskiej z dnia 1.03.2013 r. dotyczącego zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Częstochoskiej
 
27.05.2013
49/2013 wprowadzenia opłaty za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
 
21.05.2013
48/2013 wprowadzenia opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w przypadku podjęcia drugiego lub kolejnego kierunku studiów w formie stacjonarnej
 
21.05.2013
47/2013 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych
 
21.05.2013
46/2013 funkcjonowania Uczelni w okresie od 1.08.2013 roku do 31.08.2013 roku
 
21.05.2013
45/2013 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej
 
13.05.2013
44/2013 rozszerzenia składu Uczelnianej komisji przetargowej ds. ogólnych dla postępowania przetargowego pn. Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
 
13.05.2013
43/2013 wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów związanych z czynnościami przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego/habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik - Umowa nr ...../rok zawarcia
23.04.2013
42/2013 wprowadzenia dokumentu pod nazwą Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej (w świetle Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych) 22.04.2013
41/2013 zmiany Zarządzenia nr 87/2005 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.04.2005 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej w Politechnice Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 18.04.2013
40/2013 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 (zmiana Zarządzenia nr 17/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.10.2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016) 18.04.2013
39/2013 zmiany Zarządzenia nr 110/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.05.2010 roku w sprawie najmu, dzierżawy podmiotom zewnętrznym terenów i obiektów PCz z późniejszymi zmianami (Zarządzenie nr 122/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.09.2010 roku)
 • Załącznik nr 2- Propozycja treści umowy dotyczącej najmu (dzierżawy)
11.04.2013
38/2013 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
 • Załącznik - SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ
27.03.2013
37/2013 realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej w Politechnice Częstochowskiej w 2013 roku
 
19.03.2013
36/2013 zasad delegowania i rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej
 
01.03.2013
35/2013 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 18.02.2013
34/2013 ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego 29.01.2013
33/2013 wysokości narzutu kosztów pośrednich dla Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów w 2012 roku 29.01.2013
32/2013 okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2009-2012 23.01.2013
31/2012 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 z późniejszymi zmianami) 10.01.2013
30/2012 powołania Uczelnianej Komisji doktoranckiej na kadencję 2012-2016 08.01.2013
29/2012 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów Politechniki Częstochowskiej za 2012 rok 08.01.2013
28/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 28.12.2012
27/2012 w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Politechnikę Częstochowską 28.12.2012
26/2012 wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
06.12.2012
25/2012 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 20.11.2012
24/2012 zmian w Załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 221/2012 Rektora PCz z dnia 27.06.2012 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 16.11.2012
23/2012 wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych-drugi kierunek studiów 16.11.2012
22/2012 wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych 16.11.2012
21/2012 uchylenia Zarządzenia nr 149/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.01.2011 roku w sprawie wprowadzenia Oświadczeń Autora/ów składanych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 12.11.2012
20/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 31.10.2012
19/2012 składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 25.10.2012
18/2012 tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY - tekst jednolity
25.10.2012
17/2012 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016 25.10.2012
16/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 22.10.2012
15/2012 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia 9.10.2012
14/2012 zmiany w Zarządzeniu nr 218/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej 9.10.2012
13/2012 zmiany Zarządzenia nr 60/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami
 • schemat organizacyjny w Politechnice Częstochowskiej R/REKTOR
 • schemat organizacyjny w Politechnice Częstochowskiej RK/KANCLERZ
 • Rozdzielnik uczelnianych aktów normatywnych
01.10.2012
12/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym 28.09.2012
11/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 28.09.2012
10/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 28.09.2012
9/2012 zmiany w Zarządzeniu nr 176/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9.06.2011 roku w sprawie finansowania działalności statutowej 25.09.2012
8/2012 sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów Politechniki Częstochowskiej danego kierunku, uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013 24.09.2012
7/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 21.09.2012
6/2012 przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Politechnice Częstochowskiej 17.09.2012
5/2012 zmiany w zasadach przydziału mieszkań rotacyjnych (zmiana Zarządzenia nr 61/2004 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 02 września 2004 roku w sprawie zasad przydziału mieszkań rotacyjnych z późniejszymi zmianami) 17.09.2012
4/2012 Powołania komisji ds. prowadzenia wspólnych zajęć na wszystkich kierunkach studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 12.09.2012
3/2012 Powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2012-2016 12.09.2012
2/2012 Powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 10.09.2012
1/2012 Powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 3.09.2012

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Rektor PCz)
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-09-07 12:58
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-06 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-06 09:37:20