Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
331/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Transilvania University of Brasov (Romania) 29.06.2016
330/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Manipal University (India) 29.06.2016
329/2015/2016 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2016/2017 29.06.2016
328/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ningbo Jinji Strong Magnetic Material Co., Ltd (China) 29.06.2016
327/2015/2016 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 314/2015/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2016 roku 29.06.2016
326/2015/2016 zakupu samochodu osobowego do celów służbowych 29.06.2016
325/2015/2016 przedłużenia terminów wyborów na Wydziale Elektrycznym 29.06.2016
324/2015/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 300/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 29.06.2016
323/2015/2016 uruchomienia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, w ramach kierunku studiów energetyka, studiów niestacjonarnych I stopnia i II stopnia o profilu ogólnoakademickim 29.06.2016
322/2015/2016 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą 269/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 grudnia 2015 roku) 29.06.2016
321/2015/2016 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2016 rok 29.06.2016
320/2015/2016 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej za 2015 rok 29.06.2016
319/2015/2016 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2015 rok 29.06.2016
318/2015/2016 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 18.05.2016
317/2015/2016 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 217/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 18.05.2016
316/2015/2016 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 18.05.2016
315/2015/2016 dalszych zmian w Załącznikach nr 1 i nr 3 do arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej oraz zatwierdzania tekstu jednolitego arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 18.05.2016
314/2015/2016 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2016 roku 18.05.2016
313/2015/2016 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2015 rok 18.05.2016
312/2015/2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2015 rok 18.05.2016
311/2015/2016 zobowiązania Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów do przekazania władzom Uczelni dokumentacji z procesu wyborczego studentów 06.04.2016
310/2015/2016 zatwierdzenia logo (emblematu) Wydziału Infrastruktury i Środowiska 23.03.2016
309/2015/2016 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 23.03.2016
308/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lipetsk State Technical University (Russia) 23.03.2016
307/2015/2016 tablicy, która zostanie umieszczona na elewacji budynku Politechniki Częstochowskiej przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 69 23.03.2016
306/2015/2016 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2016 roku 23.03.2016
305/2015/2016 uruchomienia kierunku studiów o nazwie angielski język biznesu w ramach studiów stacjonarnych I stopnia licencjackich o profilu praktycznym na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 23.03.2016
304/2015/2016 uruchomienia kierunku studiów o nazwie menadżer żywności i żywienia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 23.03.2016
303/2015/2016 uruchomienia kierunku studiów o nazwie ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 23.03.2016
302/2015/2016 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017 23.03.2016
301/2015/2016 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2016/2017 23.03.2016
300/2015/2016 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 23.03.2016
299/2015/2016 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 23.03.2016
298/2015/2016 wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczyciela akademickiego 23.03.2016
297/2015/2016 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2016 roku 23.03.2016
296/2015/2016 zmiany w składzie doraźnej Komisji senackiej ds. nadzoru nad działalnością Studenckich Komisji Wyborczych w zakresie wyborów, o których mowa w Załączniku nr 2 Statutu Politechniki Częstochowskiej (zmiana Uchwały nr 152/2013/2014 Senatu PCz z dnia 28 maja 2014 roku) 02.03.2016
295/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Sukhoi State Technical University of Gomel (Białoruś), OJSC "Byelorussian Steel Works-Management Company of "Byelorussian Metallurgical Company" Holding" (Białoruś) 24.02.2016
294/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Gombrowicza 1" 24.02.2016
293/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy al. Armii Krajowej 36B dla potrzeb dydaktyki Wydziału Zarządzania oraz Hotelu Asystenckiego Politechniki Częstochowskiej" 24.02.2016
292/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dachu budynku Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy al. Armii Krajowej 19" 24.02.2016
291/2015/2016 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej (zawiera tekst jednolity) 24.02.2016
290/2015/2016 warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Częstochowskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 24.02.2016
289/2015/2016 poparcia stanowiska Doraźnej Komisji Senackiej ds. Nadzoru nad Działalnością Studenckich Komisji Wyborczych w zakresie wyborów, o których mowa w Załączniku nr 2 Statutu Politechniki Częstochowskiej 24.02.2016
288/2015/2016 udzielenia pełnomocnictwa Uczelnianej Komisji Wyborczej do zatwierdzenia Kalendarza przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016-2020 24.02.2016
287/2015/2016 podziału liczbowego mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 24.02.2016
286/2015/2016 ustanowienia służebności przesyłu dla łączy światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 123, składającej się z działki o numerze 288/9 obręb ewidencyjny 24, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" 20.01.2016
285/2015/2016 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 20.01.2016
284/2015/2016 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 20.01.2016
283/2015/2016 powołania składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 20.01.2016
282/2015/2016 powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 20.01.2016
281/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Połtawską Państwową Akademią Rolniczą (Ukraina) 16.12.2015
280/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 16.12.2015
279/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wraz z adaptacją stołówki i łączników pomiędzy budynkami" 16.12.2015
278/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przyłącza i wewnętrznej sieci wodociągowej zasilającej budynki Politechniki Częstochowskiej zlokalizowane przy al. Armii Krajowej 17 i 19" 16.12.2015
277/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne segmentów A, B, C Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej" 16.12.2015
276/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa rozdzielni 15 kV, akumulatorowni oraz wewnętrznej sieci elektrycznej" 16.12.2015
275/2015/2016 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku "C" Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy al. Armii Krajowej 19" 16.12.2015
274/2015/2016 zmiany Uchwały nr 238/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wolno stojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - II etap" 16.12.2015
273/2015/2016 ustanowienia służebności przesyłu dla łączy światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121, składającej się z działki o numerze 228/9 obręb ewidencyjny 24, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca" 16.12.2015
272/2015/2016 przyjęcia Planu wydawniczego na 2016 rok 16.12.2015
271/2015/2016 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Dr. hab. Januszowi Szopie, prof. PCz 16.12.2015
270/2015/2016 zmiany zapisów w Uchwale nr 261/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 października 2015 w sprawie utworzenia Związku Uczelni 16.12.2015
269/2015/2016 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 16.12.2015
268/2015/2016 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2016 rok 16.12.2015
267/2015/2016 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2015 rok 16.12.2015
266/2015/2016 zmiany w składzie Komisji ds. Nauki (zmiana Uchwały nr 3/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku z późniejszymi zmianami) 21.10.2015
265/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Welding Alloys France SAS (France) 21.10.2015
264/2015/2016 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Physical-Technical Institute of National Academy of Sciences (Republic of Belarus) 21.10.2015
263/2015/2016 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej (zmiana Uchwały nr 15/2012/2013 Senatu PCz z dnia 14 listopada 2012 roku) 21.10.2015
262/2015/2016 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia za zasadach odpłatności 21.10.2015
261/2015/2016 utworzenia Związku Uczelni 21.10.2015
260/2015/2016 powołania Prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej Prof. dr. hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi oraz poparcia wniosku Politechniki Lubelskiej dla inicjatywy nadania Prof. dr. hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi godności doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej 21.10.2015
259/2015/2016 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2015 rok 21.10.2015
258/2015/2016 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2015/2016 21.10.2015
257/2015/2016 przeznaczenia dodatkowych środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzenia dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 06.10.2015
256/2015/2016 zaopiniowania kandydata na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej 06.10.2015
255/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Yanka Kupala State University of Grodno (Republic of Belarus) 24.06.2015
254/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Nosov Magnitogorsk State Technical University (Russian Federation) 24.06.2015
253/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lazaryan Dnepropetrovsk National University of Railway Transport (Ukraine) 24.06.2015
252/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kazakh National Technical University (Republic of Kazakhstan) 24.06.2015
251/2014/2015 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 24.06.2015
250/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Shenyang Jianzhu University (China) 24.06.2015
249/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ningxia Normal University (China) 24.06.2015
248/2014/2015 przedłużenia porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 24.06.2015
247/2014/2015 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 54/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 24.06.2015
246/2014/2015 przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 24.06.2015
245/2014/2015 organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Częstochowskiej 24.06.2015
244/2014/2015 Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2015 rok 24.06.2015
243/2014/2015 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej za 2014 rok 24.06.2015
242/2014/2015 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2014 rok 24.06.2015
241/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraine) 20.05.2015
240/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Drexel University (USA) 20.05.2015
239/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy Architecture and Building Sciences (Russia) 20.05.2015
238/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wolno stojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - II etap” 20.05.2015
237/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlano-drogowe w rejonie stacji transformatorowej S-128; roboty montażowo-podłączeniowe do obiektów - budynków Wydziału Elektrycznego” 20.05.2015
236/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i utrzymanie Uczelnianego Repozytorium Prac Dyplomowych” 20.05.2015
235/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup - uaktualnienie oprogramowania i licencji służących wirtualizacji infrastruktury serwerowej” 20.05.2015
234/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa muru oporowego na składowisku opału przy Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej” 20.05.2015
233/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie węzła wymiennikowego c.o. w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Politechniki Częstochowskiej” 20.05.2015
232/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Akademickiej 1A dla pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej” 20.05.2015
231/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja ścian, izolacja piwnic budynku Wydziału Budownictwa” 20.05.2015
230/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne budynku dydaktycznego Wydziału Budownictwa” 20.05.2015
229/2014/2015 pokrycia wkładu własnego w projekcie pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie” 20.05.2015
228/2014/2015 dofinansowania zadania pn. „Remont i modernizacja zagospodarowania infrastruktury terenów miasteczka studenckiego Politechniki Częstochowskiej” 20.05.2015
227/2014/2015 wynagrodzeń pracowników Politechniki Częstochowskiej wykonujących dodatkowe czynności w ramach realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (segment F i G) przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie” 20.05.2015
226/2014/2015 zmiany w składzie Komisji ds. Nauki (zmiana Uchwały nr 3/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku z późn. zm.) 20.05.2015
225/2014/2015 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 20.05.2015
224/2014/2015 uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 20.05.2015
223/2014/2015 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 20.05.2015
222/2014/2015 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2015/2016 20.05.2015
221/2014/2015 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 411/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska 20.05.2015
220/2014/2015 trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z opłat doktorantów za niestacjonarne studia III stopnia 20.05.2015
219/2014/2015 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach III stopnia 20.05.2015
218/2014/2015 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 400/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska 20.05.2015
217/2014/2015 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 20.05.2015
216/2014/2015 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 20.05.2015
215/2014/2015 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 116/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 20.05.2015
214/2014/2015 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2015 roku 20.05.2015
213/2014/2015 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późn. zm.) 20.05.2015
212/2014/2015 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2014 rok 20.05.2015
211/2014/2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2014 rok 20.05.2015
210/2014/2015 zgody na podpisanie dokumentu „Memorandum of Understanding” z Moscow Institute of Physics and Technology State University (Russia) 25.03.2015
209/2014/2015 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2015 roku 25.03.2015
208/2014/2015 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 406/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów mechanika i budowa maszyn – EFE w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 25.03.2015
207/2014/2015 zmiany Załączników nr 1, 2 i 5 do Uchwały nr 399/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedyczna w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 25.03.2015
206/2014/2015 zmiany Załączników nr 1 i 3 do Uchwały nr 398/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólno akademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z późniejszymi zmianami 25.03.2015
205/2014/2015 uruchomienia kierunku studiów o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 25.03.2015
204/2014/2015 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2015/2016 25.03.2015
203/2014/2015 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2015/2016 25.03.2015
202/2014/2015 uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 25.03.2015
201/2014/2015 uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Częstochowskiej 25.03.2015
200/2014/2015 uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną 25.03.2015
199/2014/2015 wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczyciela akademickiego 25.03.2015
198/2014/2015 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2015 roku 25.03.2015
197/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Beira Interior (Portugal) 25.02.2015
196/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Cherkasy State Technological University (Ukraine) 25.02.2015
195/2014/2015 zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (zmiana Uchwały nr 4/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku z późniejszymi zmianami) 25.02.2015
194/2014/2015 uchwalenia Regulaminu studiów 25.02.2015
193/2014/2015 uruchomienia kierunku studiów o nazwie turystyka i rekreacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenie dla tego kierunku 25.02.2015
192/2014/2015 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin: metalurgia, inżynieria materiałowa oraz inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 25.02.2015
191/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Zaporizhzhya National Technical University (Ukraine) 17.12.2014
190/2014/2015 zaopiniowania kandydatury Dr. hab. inż. Arkadiusza Szymanka, prof. PCz na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji w Energetyce 17.12.2014
189/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz termo-modernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej” 17.12.2014
188/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne segmentów A, B, C Budynku Głównego Politechniki Częstochow-skiej” 17.12.2014
187/2014/2015 przyjęcia Planu wydawniczego na 2015 rok 17.12.2014
186/2014/2015 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i nie-stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 17.12.2014
185/2014/2015 uruchomienia kierunku studiów o nazwie finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 17.12.2014
184/2014/2015 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 4 do Uchwały nr 363/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 197/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 17.12.2014
183/2014/2015 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochow-skiej na 2015 rok 17.12.2014
182/2014/2015 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2014 rok 17.12.2014
181/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ariel University (Israel) 29.10.2014
180/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Institute for World Economy of the Romanian Academy (Romania) 29.10.2014
179/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Ljubljana (Slovenia) 29.10.2014
178/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Hohai University (China) 29.10.2014
177/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z P.O.Sukhoi State Technical University of Gomel (Belarus) 29.10.2014
176/2014/2015 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ansbach University of Applied Sciences (Germany) 29.10.2014
175/2014/2015 zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową Segmentu F przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 29.10.2014
174/2014/2015 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja SA na czas nieoznaczony wg operatu szacunkowego polegającej na prawie do wybudowania urządzeń tj. transformatora, rozdzielnicy średniego napięcia i rozdzielnicy niskiego napięcia, zlokalizowanych w segmencie F Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej oraz linii zasilających kablowych SN i nN, na działce nr 24/4 położonej przy al. Armii Krajowej 17 w Częstochowie, opisanej w Księdze Wieczystej KW nr CZ1C/00012512/1, oraz na prawie do całodobowego dostępu do wskazanych urządzeń elektroenergetycznych w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, modernizacją, konserwacją i usuwaniem awarii, a także z ich rozbudową. 29.10.2014
173/2014/2015 ustanowienia służebności przesyłu w kanalizacji technicznej na nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36, składającej się z działek o numerach: 111/3, 111/4, 111/5, 111/9, 113/1 obręb 43B, będących własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” 29.10.2014
172/2014/2015 zmiany w składzie Komisji ds. Nauki (zmiany Uchwały nr 3/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku z późniejszymi zmianami) 29.10.2014
171/2014/2015 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Dr. hab. Januszowi Szopie, prof. PCz 29.10.2014
170/2014/2015 zmiany Załącznika do Uchwały nr 398/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 29.10.2014
169/2014/2015 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 29.10.2014
168/2014/2015 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2014 rok 29.10.2014
167/2014/2015 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2014/2015 29.10.2014
166/2013/2014 zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 25.06.2014
165/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne budynku dydaktycznego Wydziału Budownictwa" 25.06.2014
164/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne budynku dydaktycznego Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów" 25.06.2014
163/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Szent Istvan University (Hungary) 25.06.2014
162/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Obuda University (Hungary) 25.06.2014
161/2013/2014 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 50/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 z późniejszymi zmiananmi 25.06.2014
160/2013/2014 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 130/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 25.06.2014
159/2013/2014 zmiany Załączników do Uchwały nr 394/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: budownictwo w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, budownictwo w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Budownictwa 25.06.2014
158/2013/2014 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi 25.06.2014
157/2013/2014 przyznania medali "Zasłużonemu dla Uczelni" i "Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej" 25.06.2014
156/2013/2014 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2014 rok 25.06.2014
155/2013/2014 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej za 2013 rok 25.06.2014
154/2013/2014 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2013 rok 25.06.2014
153/2013/2014 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2013 rok 25.06.2014
152/2013/2014 powołania doraźnej Komisji Senackiej ds. Nadzoru nad Działalnością Studenckich Komisji Wyborczych w zakresie wyborów, o których mowa w Załączniku nr 2 Statutu Politechniki Częstochowskiej 28.05.2014
151/2013/2014 zmiany Załączników do Uchwały nr 120/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 lutego 2014 roku 28.05.2014
150/2013/2014 zmiany Załączników do Uchwały nr 85/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 października 2013 roku 28.05.2014
149/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wolno stojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmiana sposobu użytkowania" 28.05.2014
148/2013/2014 zgody na zawarcie umowy współpracy z Lviv Academy of Commerce (Ukraina) 28.05.2014
147/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Petrosani (Romania) 28.05.2014
146/2013/2014 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (zmiana Uchwały nr 4/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku) 28.05.2014
145/2013/2014 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015 28.05.2014
144/2013/2014 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu praktycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 28.05.2014
143/2013/2014 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2014 roku 28.05.2014
142/2013/2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2013 rok 28.05.2014
141/2013/2014 zmiany w składzie Międzywydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (zmiana Uchwały nr 4/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku) 23.04.2014
140/2013/2014 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2014 r. 23.04.2014
139/2013/2014 uchwalenia Regulaminu studiów 23.04.2014
138/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń MSK CzestMAN” w latach 2014-2015 26.03.2014
137/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej budynek DS nr 7 HERKULES” 26.03.2014
136/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Romanian-German University of Sibiu (Romania) 26.03.2014
135/2013/2014 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2014 roku 26.03.2014
134/2013/2014 zmiany w składzie Komisji ds. Nauki (zmiana Uchwały nr 3/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku) 26.03.2014
133/2013/2014 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2014/2015 26.03.2014
132/2013/2014 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2014/2015 26.03.2014
131/2013/2014 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 26.03.2014
130/2013/2014 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 26.03.2014
129/2013/2014 uruchomienia kierunku studiów o nazwie biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku
 • Załącznik - Efekty kształcenia na kierunku Biotechnologia (studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki)
26.03.2014
128/2013/2014 wniosków o przyznanie nagród indywidualnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 26.03.2014
127/2013/2014 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok 26.03.2014
126/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Tula State University (Russia)
 
19.02.2014
125/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Moscow State University of Railway Engineering (Russia) 19.02.2014
124/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Danubius University of Galati (Romania) 19.02.2014
123/2013/2014 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (zmiana Uchwały nr 4/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku) 19.02.2014
122/2013/2014 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi 19.02.2014
121/2013/2014 powołania Prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia na recenzenta w sprawie
o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej Prof. dr. Janowi Oleszkiewiczowi oraz poparcia wniosku Politechniki Poznańskiej dla inicjatywy nadania Prof. dr. Janowi Oleszkiewiczowi godności doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej
19.02.2014
120/2013/2014 zatwierdzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w tłumaczeniu na język angielski 19.02.2014
119/2013/2014 uruchomienia kierunku studiów o nazwie  logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 19.02.2014
118/2013/2014 uruchomienia kierunku studiów o nazwie  zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 19.02.2014
117/2013/2014 uruchomienia kierunku studiów o nazwie  energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki  19.02.2014
116/2013/2014 warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 19.02.2014
115/2013/2014 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 233/2010/2011 Senatu Politechniki  Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie  uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia  centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 19.02.2014
114/2013/2014 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 50/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 19.02.2014
113/2013/2014 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok 19.02.2014
112/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Žilina (Slovakia) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
111/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Politehnica of Bucharest (Romania) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
110/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (Serbia) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
109/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Technical University of Kosice (Slovakia) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
108/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
107/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Technical University of Cluj-Napoca (Romania) w ramach programu CEEPUs III 18.12.2013
106/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Transilvania University of Brasov (Romania) w ramach programu CEEPUS III 18.12.2013
105/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 18.12.2013
104/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne budynków dydaktycznych Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów i Wydziału Budownictwa oraz segmentów A, B, C Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej" 18.12.2013
103/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku wolno stojącego Instytutu Inżynierii Środowiska WIŚiB przy ul. Brzeźnickiej 60a na potrzeby zespołu laboratoryjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania" 18.12.2013
102/2013/2014 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wraz z adaptacją stołówki i łączników pomiędzy budynkami" 18.12.2013
101/2013/2014 zgody na zawarcie umowy o współpracy z "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (Romania) 18.12.2013
100/2013/2014 przyjęcia Planu wydawniczego na 2014 rok 18.12.2013
99/2013/2014 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania (zmiana Uchwały nr 3/2012/2013 Senatu PCz z dnia 18 września 2012 roku) 18.12.2013
98/2013/2014 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 18.12.2013
97/2013/2014 Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 18.12.2013
96/2013/2014 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2014 rok 18.12.2013
95/2013/2014 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok 18.12.2013
94/2013/2014 zatwierdzenia logo (emblematu) Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 18.12.2013
93/2013/2014 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 18.12.2013
92/2013/2014 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej na Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 18.12.2013
91/2013/2014

przyjęcia opinii prawnej dotyczącej możliwości zmiany trybu zatrudnienia z mianowania na umowę o pracę w oparciu o porozumienie stron między pracodawcą a pracownikiem w okresie pełnienia funkcji prorektora

16.10.2013 
90/2013/2014

zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Zilina (Slovakia)

16.10.2013 
89/2013/2014

zgody na zawarcie umowy o współpracy z Zaporizhzhya National Technical University (Ukraine)

16.10.2013 
88/2013/2014

zgody na zawarcie umowy o współpracy z St. Petersburg State Polytechnical University (Russia)

16.10.2013 
87/2013/2014

zgody na zawarcie umowy o współpracy z Mogilev State A. Kuleshov University (Belarus)

16.10.2013
86/2013/2014

zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lazaryan Dnepropetrovsk National University of Railway Transport (Ukraine)

16.10.2013 
85/2013/2014

zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 • Załącznik 1 – Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 • Załącznik 2 – Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia
 • Załącznik 3 – Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • Załącznik 4 – Opis techniczny dyplomu ukończenia studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
16.10.2013
84/2013/2014

wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2013 rok

16.10.2013 
83/2013/2014

zaopiniowanie planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2013/2014

 • Załącznik 1 – Plan pracy Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik 2 – Harmonogram prac Senackiej Komisji ds. Nauczania w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik 3 – Plan pracy Senackiej Komisji ds. Nauki Politechnik Częstochowskiej na rok akademicki 2013/2014
 • Załącznik 4 – Plan pracy Senackiej Komisji ds. Kadr na rok akademicki 2013/2014
 • Załącznik 5 – Plan pracy Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą na rok akademicki 2013/2014
16.10.2013 
82/2012/2013 zatwierdzenia harmonogramu posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014 26.06.2013
81/2012/2013 trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik - Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Częstochowskiej
26.06.2013
80/2012/2013 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra
 • Załącznik - REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM W POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ MINISTRA
26.06.2013
79/2012/2013 określenia czasowego udziału obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej 26.06.2013
78/2012/2013 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2013 rok
 • Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok
26.06.2013
77/2012/2013 wyboru kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26.06.2013
76/2012/2013 oceny działalności Rektora Politechniki Częstochowskiej za 2012 rok 26.06.2013
75/2012/2013 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2012 rok 26.06.2013
74/2012/2013 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2012 rok 26.06.2013
73/2012/2013 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni za 2012 rok 26.06.2013
72/2012/2013 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
 • Załacznik - Plan rzeczowo-finansowy - KOREKTA 2012 rok
26.06.2013
71/2012/2013 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej
 • Dział II - Ustrój Politechniki
26.06.2013
70/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Miskolc (Hungary) 15.05.2013
69/2012/2013 zatwierdzenia logo (emblematu) Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 15.05.2013
68/2012/2013 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późn. zm.) 15.05.2013
67/2012/2013 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2013 roku 15.05.2013
66/2012/2013 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2013 roku
 • Załącznik Nr 1
 • Załącznik Nr 2
15.05.2013
65/2012/2013 zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik - Zasady i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik 1
 • Załącznik 2a - PLANOWANA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
 • Załącznik 2b - PLANOWANA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
 • Załącznik 2c - PLANOWANA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
 • Załącznik 3 - WYKONANIA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014
 • Załącznik 4 - INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE wykonania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik 5 - OŚWIADCZENIE
 • Załącznik 6 - ARKUSZ ROZLICZENIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH
15.05.2013
64/2012/2013 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów energetyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
 • Załącznik - EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku ENERGETYKA I stopień kształcenia - profil praktyczny
15.05.2013
63/2012/2013 wprowadzenia zmian w Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 330/2011/2012 Senatu PCz z dnia 22 lutego 2012 roku z późniejszymi zmianami) 15.05.2013
62/2012/2013 zmiany w Załącznikach nr 1 i nr 3 do Uchwały nr 25/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia akrusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik 1 - Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionege w jednostce podstawowej, jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej Politechniki Częstochowskiej - CZĘŚĆ I
 • Załącznik 1 - Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionege w jednostce podstawowej, jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej Politechniki Częstochowskiej - CZĘŚĆ II
 • Załącznik 2 - Arkusz oceny okresowej pracownika Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej mającego uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub zatrudnionego na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza
 • Załącznik 3 - WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej
15.05.2013
61/2012/2013 uchylenia Uchwały nr 314/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie odpłatności za zajęcia na studiach stacjonarnych 27.03.2013
60/2012/2013 przyjęcia do stosowania w Politechnice Częstochowskiej Kodeksu etyki pracownika naukowego
 • Załącznik - Kodeks Etyki Pracownika Naukowego
27.03.2013
59/2012/2013 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami)
 • Załącznik nr 1 - Zasady podziału dotacji podstawowej
27.03.2013
58/2012/2013 przyznania medalu "Zasłużonemu dla Uczelni" 27.03.2013
57/2012/2013 wniosków o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 27.03.2013
56/2012/2013 pobierania opłat za kursy wyrównując różnice programowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia wynikające z ukończenia innego kierunku studiów 27.03.2013
55/2012/2013 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 336/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014 z późniejszymi zmianami 27.03.2013
54/2012/2013 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych
 • Załącznik - REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
27.03.2013
53/2012/2013 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik - Limity przyjęć na studia III stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014
27.03.2013
52/2012/2013 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014 27.03.2013
51/2012/2013 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik - Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014
27.03.2013
50/2012/2013 warunków i trybu rektrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 27.03.2013
49/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Rudny Industrial Institute (Republic of Kazakhstan) 20.02.2013
48/2012/2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przyłącza i wewnętrznej sieci wodociągowej zasilającej budynki Politechniki Częstochowskiej zlokalizowane przy al. Armii Krajowej 17 i 19" 20.02.2013
47/2012/2013 zaopiniowania porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 20.02.2013
46/2012/2013 podziału Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Częstochowskiej w 2013 roku 20.02.2013
45/2012/2013 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
 • Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy - KOREKTA 2012 rok
20.02.2013
44/2012/2013 powołania Prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia na recenzenta w sprawie nadania tytułu honoris causa Prof. dr. hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu oraz o poparcie wniosku Politechniki Lubelskiej dla inicjatywy nadania Prof. dr. hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej 20.02.2013
43/2012/2013 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Henrykowi Dyi 20.02.2013
42/2012/2013 uruchomienia kierunku studiów o nazwie matematyka na studiach stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Załącznik nr - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku matematyka, studia stacjonarne II stonia magisterskie o profilu ogólnoakademickim
19.12.2012
41/2012/2013 zmiany w składzie Komisji Doraźnej ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 4/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania uczelnianych komisji na kadencję 2012-2016) 19.12.2012
40/2012/2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej" 19.12.2012
39/2012/2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa segmentów F i G Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 w Częstochowie" 19.12.2012
38/2012/2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej wraz z adaptacją stołówki i łączników pomiędzy budynkami" 19.12.2012
37/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) 19.12.2012
36/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Russia) 19.12.2012
35/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Al-Farabi Kazakh National University (Republic of Kazakhstan) 19.12.2012
34/2012/2013 przyjęcia Planu wydawniczego na 2013 rok
 • Załącznik nr 1 - PLAN WYDAWNICZY na 2013 rok
19.12.2012
33/2012/2013 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 233/2010/2011 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 (z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi Uchwałami Senatu PCz: nr 268/2010/2011 z dnia 27 maja 2011 roku, nr 344/2011/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku, nr 328/2011/2012 z dnia 23 maj 2012 roku)
 • Załącznik - UPRAWNIENIA laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcia na studia
19.12.2012
32/2012/2013 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 336/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014
 • Załącznik - Warunki i tryb rektrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2013/2014
19.12.2012
31/2012/2013 uruchomienia kierunku studiów o nazwie przedsiębiorczość w Internecie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku studiów przedsiębiorczość w Internecie, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia licencjackie o profilu ogólnoakadaemickim
19.12.2012
30/2012/2013 uruchomienia kierunku studiów o nazwie automatyka i robotyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik - Zbiór efektów kształcenia dla kierunku automatyka i robotyka, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia inżynierskie o profilu ogólnoakadaemickim
19.12.2012
29/2012/2013 zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską
 • Załącznik nr 1 - DYPLOM DOKTORA
 • Załącznik nr 2 - DYPLOM DOKTORA HABILITOWANEGO
 • Załącznik nr 3 - DYPLOM DOKTORA HABILITOWANEGO
19.12.2012
28/2012/2013 zaopiniowania kandydatury na Dyrektora Biblioteki Głównej na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2016 roku 19.12.2012
27/2012/2013 prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2013 rok
 • Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy - PROWIZORIUM 2013 rok
19.12.2012
26/2012/2013 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
 • Załącznik - Plan rzeczowo-finansowy - KOREKTA 2012 rok
19.12.2012
25/2012/2013 przyjęcia arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - ARKUSZ oceny okresowej nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednostce podstawowej, w jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej Politechniki Częstochowskiej za lata .......
 • Załącznik nr 2 - ARKUSZ oceny okresowej pracownika Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej mającego uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub zatrudnionego na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza za lata .......
 • Załącznik nr 3 - WSKAZÓWKI SZCZEGÓLNE oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej
19.12.2012
24/2012/2013 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunku zamawianym, realizowanym w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Elektrycznym w ramach projektu "Inżynier Informatyk - kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej", nr projektu: POKL.04.01.02-00-150/12
 • REGULAMIN przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunku zamawianym realizowanym w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Elektrycznym w ramach projektu "Inżynier Informatyk - kluczowy pracownik zapewniający bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw i administracji publicznej" nr projektu: POKL.04.01.02-00-150/12
 •  
14.11.2012
23/2012/2013 zatwierdzenia logo (emblematu) Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 14.11.2012
22/2012/2013 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Henrykowi Dyi 14.11.2012
21/2012/2013 Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych, realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w ramach projektu "Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki", nr UDA - POKL.04.01.02-00-149/12
 • REGULAMIN Przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych, realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w ramach projektu "Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki", nr UDA-POKL-04.01.02-00-149/12
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM
14.11.2012
20/2012/2013 wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i informatyki dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu "Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki", nr UDA - POKL.04.01.02-00-149/12, realizowanego w Politechnice Częstochowskiej w latach 2012-2015
 • Zadad wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i informatyki w roku akademickim 2012/2013 dla studentów kierunków zamawianych w ramach projektu "Odbierz klucz do sukcesu - kierunki zamawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki", nr UDA - POKL.04.01.02-00-149/12, realizowanego w Politechnice Częstochowskiej w latach 2012-2015
14.11.2012
19/2012/2013 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych, realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w ramach projektu Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością", nr UDA - POKL.04.01.02-00-148/12-00
 • Przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" nr UDA-POKL-04.01.02-00-148/12-00
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM NA WYDZIALE INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ
 •  
14.11.2012
18/2012/2013 wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów kierunków zamawianych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w ramach projektu .Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością., nr UDA - POKL.04.01.02-00-148/12-00
 • Zasady wprowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki w roku akademickim 2012/2013 dla studentów kierunków zamawianych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością", nr UDA - POKL.04.01.02-00-148/12-00
14.11.2012
17/2012/2013 wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2012 rok 14.11.2012
16/2012/2013 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2012/2013
 • Plan pracy Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą na rok akademicki 2012/2013
14.11.2012
15/2012/2013 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2012-2016 14.11.2012
14/2012/2013 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 339/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2012/2013 18.09.2012
13/2012/2013 zmiany w Załączniku do Uchwały nr 392/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013 18.09.2012
12/2012/2013 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria biomedyczna w ramach studiów niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 18.09.2012
11/2012/2013 opinii na temat zatrudnienia Kanclerza PCz 18.09.2012
10/2012/2013 powołania Prof. dr. hab. inż. Zygmunta Nitkiewicza na recenzenta w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Panu Lakshmi Mittal oraz o poparcie wniosku Akademii Górniczo-Hutniczej dla inicjatywy nadania Panu Lakshmi Mittal godności doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej 18.09.2012
9/2012/2013 powołania Prof. dr. hab. inż. Bogdana Posiadały na recenzenta w sprawie nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej Prof. dr. hab. inż. Vadimowi Anatolyevichowi Krysko z Uniwersytetu Technicznego w Saratowie oraz o poparcie wniosku Politechniki Łódzkiej dla inicjatywy nadania Prof. dr. hab. inż. Vadimowi Anatolyevichowi Krysko godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 18.09.2012
8/2012/2013 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Artifex University of Bucharest (Romania) 18.09.2012
7/2012/2013 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Tylikowskiemu 18.09.2012
6/2012/2013 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Januaremu Bieniowi 18.09.2012
5/2012/2013 zaopiniowania kandydata na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej 18.09.2012
4/2012/2013 powołania uczelnianych komisji na kadencję 2012-2016 18.09.2012
3/2012/2013 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016 18.09.2012
2/2012/2013 zasad wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora oraz studentów do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 18.09.2012
1/2012/2013 realizacji działalności naukowej w Politechnice Częstochowskiej w latach 2012-2016 18.09.2012

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Senat PCz
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-09-07 12:38
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-26 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-07-26 08:43:10