Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Polecenia Rektora Politechniki Częstochowskiej

Nr
W sprawie
Data
89/2012 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
 • załącznik nr 1 - Decyzja przyjęcia cudzoziemca na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • załącznik nr 2 - Decyzja o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • załącznik nr 3 - Decyzja przyjęcia cudzoziemca na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • załącznik nr 4 - Decyzja o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • załącznik nr 5 - Decyzja Rektora PCz o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne I stopnia na zasadach odpłatności
 • załącznik nr 6 - Decyzja Rektora PCz o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne I stopnia na zasadach odpłatności
 • załącznik nr 7 - Decyzja Rektora PCz o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne II stopnia na zasadach odpłatności
 • załącznik nr 8 - Decyzja Rektora PCz o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne II stopnia na zasadach odpłatności
 • załącznik nr 9 - Decyzja Rektora PCz o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne I stopnia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • załącznik nr 10 - Decyzja Rektora PCz o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne I stopnia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • załącznik nr 11 - Decyzja Rektora PCz o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne II stopnia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • załącznik nr 12 - Decyzja Rektora PCz o nieprzyjęciu cudzoziemca na studia stacjnarne/niestacjonarne II stopnia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
17.07.2012
88/2012 powołania Zespłu ds. innowacji 10.07.2012
87/2012 powołania Zespołu ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 10.07.2012
86/2012 wprowadzenia zmiany do Polecenia nr 85/2012 Rektora PCz z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie wpowadzenia skróconego czasu pracy 10.07.2012
85/2012 wprowadzenia skróconego czasu pracy 05.07.2012
84/2012 struktury roku akademickiego 2012/2013 na studiach doktoranckich 19.06.2012
83/2012 wprowadzenia zmian w treści Polecenia nr 81/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych na rachunku bankowym na rzecz projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.06.2012
82/2012 ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2012/2013 w Politechnice Częstochowskiej 24.05.2012
81/2012 powołania Zespołu ds. opracowania projektu zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych na rachunku bankowym na rzecz projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 24.05.2012
80/2012 wzorów decyzji dotyczących przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2012/2013
 • załącznik nr 1 - Decyzja
 • załącznik nr 2 - Decyzja
24.05.2012
79/2012 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 24.05.2012
78/2012 struktury roku akademickiego 2012/2013 15.05.2012
77/2012 powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie i realizację projektu - przebudowa i wyposażenie budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (segmenty F i G) przy ulicy Dąbrowskiego 73 27.04.2012
76/2012 wprowadzenia nowego wzoru umowy o dzieło
 • załącznik nr 1 - Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • załącznik nr 2 - Rachunek/Rachunek autorski
30.03.2012
75/2012 ujednolicenia zasad prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań realizowanych na rzecz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Politechnice Częstochowskiej
 • załącznik nr 1 - Ewidencja godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektów realizowanych w ramach NSRO (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności) w miesiącu ....
 • załącznik nr 2 - Zbiorcza ewidencja godzin i zadań dotyczących zadań wykonywanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w miesiącu .... wraz z oświadczeniami
27.02.2012
74/2012 wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 • załącznik nr 1 - UMOWA ZLECENIE
 • załącznik nr 2 - UMOWA O DZIEŁO
 • załącznik nr 3 - RACHUNEK/RACHUNEK AUTORSKI
 • załącznik nr 4 - PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 • załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM ZLECENIOBIORCY
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM ZLECENIOBIORCY
 • załącznik nr 7 - REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
21.02.2012
73/2012 powołania zespołu ds. opracowania zasad rekrutacji studentów obcokrajowców w Politechnice Częstochowskiej 20.02.2012
72/2012 zmiany Polecenia nr 20/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie zasad prefinansowania z środków własnych Politechniki Częstochowskiej projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 16.01.2012
71/2011 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2011 21.11.2011
70/2011 terminów dostarczania dokumentów finansowo-księgowych niezbędnych do opracowania sprawozdania finansowego za 2011 roku 21.11.2011
69/2011 powołania Komisji ds. opracowania zasad i procedur ewidencji rozliczania kosztów funkcjonowania Politechniki Częstochowskiej 13.10.2011
68/2011 kolejnych zmian w składzie uczelnianego zespołu ds. e-learningu, powołanego Poleceniem nr 31/2010 Rektora PCz z dnia 8.04.2010 roku z późniejszymi zmianami (Polecenie nr 44/2010 Rektora PCz z dnia 22.11.2010 roku) 13.10.2011
67/2011 powołania zespołu ds. opracowania stanowiska Politechniki Częstochowskiej w sprawie realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej - sprawa nr ZP/RB-19/10 10.10.2011
66/2011 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej 06.10.2011
65/2011 zmiany Polecenia nr 53/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.04.2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012 02.09.2011
64/2011 uchylenia Polecenia nr 6/2005 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.10.2005 roku 21.07.2011
63/2011 uchylenia Polecenia nr 51/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji doraźniej ds. nadzoru procesu wyborczego wśród studentów 01.06.2011
62/2011 ujednolicenia zasad prowadzenia ewidencji godzin pracy i zadań realizowanych na rzecz projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w PCz
 • załącznik nr 1 - Ewidencja godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektów realizowanych w ramach POKL
 • załącznik nr 2 - Zbiorcza ewidencja godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektów realizowanych w ramach POKL wraz z oświadczeniami
24.05.2011
61/2011 wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG
 • załącznik nr 1 - UMOWA ZLECENIE
 • załącznik nr 2 - UMOWA O DZIEŁO
 • załącznik nr 3 - RACHUNEK/RACHUNEK AUTORSKI
 • załącznik nr 4 - PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA/O DZIEŁO NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 • załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM ZLECENIODAWCY
 • załącznik nr 7 - REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
24.05.2011
60/2011 ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademicki 2011/2012 w Politechnice Częstochowskiej 09.05.2011
59/2011 składu Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012 09.05.2011
58/2011 wzorów decyzji dotyczących przyjęcia na studia III stopnia w roku akademickim 2011/2012 09.05.2011
57/2011 struktury roku akademickiego 2011/2012 09.05.2011
56/2011 poszerzenia składu Komitetu Organizacyjnego obchodów Wiosny Studentów w 2011 roku 05.05.2011
55/2011 wzorów decyzji dotyczących przyjęcia na studia I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012 29.04.2011
54/2011 struktury roku akademickiego 2011/2012 20.04.2011
53/2011 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012 19.04.2011
52/2011 powołania Zespołu ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Politechnice Częstochowskiej 17.03.2011
51/2011 powołania Komisji doraźnej ds. nadzoru procesu wyborczego wśród studentów 10.03.2011
50/2011 powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Wiosny Studentów w 2011 roku 25.02.2011
49/2011 uchylenia Polecenia nr 54/2007 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.10.2007 roku w sprawie ustaleń związanych z realizacją Zarządzenia nr 132/2007 Rektora PCz z dnia 1.10.2007 roku 20.01.2011
48/2010 powołania komisji do opracowania "Strategii i polityki zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej" 20.12.2010
47/2010 wysokości opłat za korzystanie przez Politechnikę Częstochowską z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN w roku obrachunkowym 2010 24.11.2010
46/2010 powołania Komisji do wybrania firmy brokerskiej, która będzie prowadzić sprawę ubezpieczeń majątku Politechniki Częstochowskiej 24.11.2010
45/2010 W celu zapewnienia kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych, warunkującego rzetelne opracowanie sprawozdania finansowego za 2010 r. 24.11.2010
44/2010 poszerzenia składu uczelnianego zespołu ds. e-learning 22.11.2010
43/2010 zmiany Polecenia nr 27/2007 w sprawie wypłacania i rozliczania zaliczek 8.11.2010
42/2010 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów i Doktorantów w Politechnice Częstochowskiej 8.11.2010
41/2010 wdrożenia procedury postępowania podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej w Politechnice Częstochowskiej 22.06.2010
40/2010

zmiany Polecenia nr 12/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 marca 2009 roku

 • załącznik nr 1 - Umowa zlecenie
 • załącznik nr 2 - Umowa o dzieło
18.06.2010
39/2010

zmiany Poleceń nt 7/08 i nr 9/08 Rektora Politechniki Częstochowskiej dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych

 • załącznik nr 1 - UMOWA ZLECENIE
 • załącznik nr 2 - UMOWA ZLECENIE dotycząca usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności
 • załącznik nr 3 - UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
 • załącznik nr 4 - UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH dotycząca usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jego własności
 • załącznik nr 5 - RACHUNEK/RACHUNEK AUTORSKI
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
 • załącznik nr 7 - OŚWIADCZENIE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU CHOROBOWYM ZLECENIOBIORCY
 • załącznik nr 8 - REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
18.06.2010
38/2010 składu Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011 26.05.2010
37/2010 procedury funkcjonowania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2010/2011. 17.05.2010
36/2010 ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 w Politechnice Częstochowskiej 14.05.2010
35/2010 składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2010/2011 14.05.2010
34/2010 struktury roku akademickiego 2010/2011 6.05.2010
33/2010 powołania Zespołu do opracowania "Procedury działania w Politechnice Częstochowskiej podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej" 4.05.2010
32/2010 powołania zespołu da. Opracowania analizy kosztów dydaktyki studiów niestacjonarnych w roku 2009 15.04.2010
31/2010 powołania uczelnianego zespołu e-learning 8.04.2010
30/2010 zasad prefinansowania z środków własnych Politechniki Częstochowskiej projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 10.03.2010
29/2010 zmiany Polecenia nr 28/2006 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Politechnice Częstochowskiej. 26.02.2010
28/2010 powołania Zespołu ds. wyboru obsługi bankowej Politechniki Częstochowskiej. 11.01.2010

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rektor PCz
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-05-20 20:48
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-12 13:43

Opis strony

Polecenia Rektora Politechniki Częstochowskiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-12 13:43:02