Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej

Nr
W sprawie
Data
230/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym
 • Załącznik - Schemat organizacyjny Wydziału Elektrycznego
31.08.2012
229/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania
 • Załącznik - Schemat organizacyjny Wydziału Zarządzania
31.08.2012
228/2012 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa
 • Załącznik - Schemat organizacyjny Wydziału Budownictwa
31.08.2012
227/2012 zmiany nazwy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 02.08.2012
226/2012 sposobu wyłaniania 5% najlepszych doktorantów Politechniki Częstochowskiej w danej dziedzinie w danym roku akademickim uprawnionych do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 02.08.2012
225/2012 rozszerzenia składu Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (zmiana Zarządzenia 189/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2011 roku z późniejszymi zmianami) 23.07.2012
224/2012 arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej
 • ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ
16.07.2012
223/2012 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 10.07.2012
222/2012 zmiany Zarządzenia nr 60/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 10.07.2012
221/2012 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 27.06.2012
220/2012 wprowadzenia zaktualizowanego "Wykazu stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi wiąże lub może wiązać się dostęp do informacji niejawnych" 21.06.2012
219/2012 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej
 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE............................. ROKU AKADEMICKIEGO ........../.........
 • Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej
 • Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM .../....
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW III STOPNIA II, III i IV ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM ........../.........
 • Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów III stopnia
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM .../....
 • DECYZJA
 • DECYZJA
 • DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
 • DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
 • OŚWIADCZENIE I
 • OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 • OŚWIADCZENIE II
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW III STOPNIA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM ........../.........
21.06.2012
218/2012 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłaczania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej
 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM I i II stopnia POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
 • Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej
 • Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA UZYSKANĄ ŚREDNIĄ OCEN W ROKU AKADEMICKIM ........../........
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE W ROKU AKADEMICKIM ........../........
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE W ROKU AKADEMICKIM ........../........
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I, II, STOPNIA ZA OSIAGNIĘCIA SPORTOWE W ROKU AKADEMICKIM ........../........
 • Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów I oraz II stopnia
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE............................. ROKU AKADEMICKIEGO ........../.........
 • Wniosek o przyznanie STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W roku akademickim .../....
 • WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM .../....
 • OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU
 • ZAŚWIADCZENIE
 • OŚWIADCZENIE I
 • OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
 • Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 • OŚWIADCZENIE II
 • DECYZJA
 • DECYZJA
 • DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
 • DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
21.06.2012
217/2012 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej. 21.06.2012
216/2012 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 21.06.2012
215/2012 wprowadzenia zmian do Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochwskiej 14.05.2012
214/2012 wprowadzenia druków obowiązujących na studiach doktoranckich
 • Załącznik nr 1/1a - Decyzja
 • Załącznik nr 2 - Decyzja
 • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich
 • Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich
 • Załącznik nr 5 - Umowa określająca warunki płatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach doktoranckich
 • Załącznik nr 6 - Kwestionariusz osobowy
01.02.2012
213/2012 aktualizacji "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Politechnice Częstochowskiej" 27.03.2012
212/2012 realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej w Politechnice Częstochowskiej w 2012 roku 15.03.2012
211/2012 wysokości narzutu kosztów pośrednich dla Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów w 2011 roku 29.02.2012
210/2012 funkcjonowania Uczelni w okresie od 01.08.2012 roku do 31.08.2012 roku 27.02.2012
209/2012 zmiany Zarządzenia nr 186/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne
 • Załącznik nr 2 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
20.02.2012
208/2012 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów brutto składane w celu uzyskania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2012
 • Załącznik nr 1a - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Załącznik nr 1b - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Załącznik nr 1c - WNIOSEK o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Załącznik nr 2 - Podział osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS według dochodu,
  Załącznik nr 3 - Wypoczynek organizowany we własnym zakresie . pracownicy, emeryci i renciści
 • Załącznik nr 4 - Zapomogi losowe i dopłaty do imprez
 • Załącznik nr 5 - Zapomogi socjalne
 • Załącznik nr 6 - Częstotliwość przyznawania świadczeń,
  Załącznik nr 7 - Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe
 • Załącznik nr 9 - UMOWA nr R-KP/S/.../2012r.
01.02.2012
207/2012 badań lekarskich profilaktycznych: wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik - SKIEROWANIE na badania lekarskie profilaktyczne pracowników Politechniki Częstochowskiej
26.01.2012
206/2012 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej 26.01.2012
205/2012 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów Politechniki Częstochowskiej za 2011 rok 16.01.2012
204/2012 wprowadzenia Aneksu nr 1/2012 do "Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Częstochowskiej niebędących nauczycielami akademickimi" wprowadzonego Zarządzeniem nr 99/2007 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.02.2007 roku 09.01.2012
203/2011 zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Politechnice Częstochowskiej 28.12.2011
202/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 28.12.2011
201/2011 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 21.12.2011
200/2011 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 20.12.2011
199/2011 wzorów emblematów jednostek organizacyjnych wchodzących w skład podstawowych jednostek organizacyjnych 5.12.2011
198/2011 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami) 15.11.2011
197/2011 zmiany w składzie Uczelnianej komisji przetargowej ds. budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (zmiana Zarządzenia nr 189/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2011 roku) 15.11.2011
196/2011 zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informmacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Politechnice Częstochowskiej" 07.11.2011
195/2011 organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi 07.11.2011
194/2011 zawierania umów oraz realizacji prac zleconych i usługowych w Politechnice Częstochowskiej 02.11.2011
193/2011 utworzenia Kancelarii Dokumentów Niejawnych 25.10.2011
192/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 24.10.2011
191/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 03.10.2011
190/2011 dodatkowych ustaleń w zakresie pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia 03.10.2011
189/2011 rozszerzenia składu Uczelnianej komisji przetargowej ds. budowlanych dla inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" 15.09.2011
188/2011 zakazu działalności konkurencyjnej pracowników Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nauczyciela akademickiego w Politechnice Częstochowskiej, dla którego Politechnika Częstochowska jest podstawowym miejscem pracy
 • Załącznik nr 2 - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nauczyciela akademickiego w Politechnice Częstochowskiej, dla którego Politechnika Częstochowska jest dodatkowym miejscem pracy
 • Załącznik nr 3 - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim w Politechnice Częstochowskiej
15.09.2011
187/2011 zasad podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Częstochowską
 • Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą
 • Załącznik nr 2 - Zawiadomienie
 • Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o dodatkowym zatrudnieniu u pracodawcy, który nie prowadzi działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej
 • Załącznik nr 4 - Zawiadomienie
15.09.2011
186/2011 wprowadzenie regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia Politechniki Częstochowskiej
 • Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentacji obowiązujacej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej
 • Załącznik nr 2 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 • Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów I, II stopnia w roku akademickim .../...
 • Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III Stopnia w roku akademickim .../...
 • Załącznik nr 5 - Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów I oraz II stopnia
 • Załącznik nr 6 - Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów III stopnia
 • Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w semestrze ... roku akademickiego .../...
 • Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim .../...
 • Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim .../...
 • Załącznik nr 10 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • Załącznik nr 11 - Zaświadczenie
 • Załącznik nr 12 - Oświadczenie I
 • Załącznik nr 13 - Oświadczenie członkow rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Załącznik nr 14 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 • Załącznik nr 15 - Oświadczenie II
 • Załącznik nr 16 - Decyzja
 • Załącznik nr 17 - Decyzja
 • Załącznik nr 18 - Decyzja odwoławczej Komisji Stypendialnej
 • Załącznik nr 19 - Decyzja odwoławczej Komisji Stypendialnej
15.09.2011
185/2011 opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Politechniki Częstochowskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 25.07.2011
184/2011 wyłaniania 5% najlepszych absolwetnów studiów doktoranckich 20.07.2011
183/2011 zmiany Zarządzenia nr 60/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami
 • Załącznik 1 - Schemat organizacyjny w Politechnice Częstochowskiej
06.07.2011
182/2011 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 05.07.2011
181/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska 04.07.2011
180/2011 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 04.07.2011
179/2011 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 27.06.2011
178/2011 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Załącznik 1 - Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2011/2012
 • Załącznik 2 - Opłaty za powtarzanie określonych zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012
20.06.2011
177/2011 przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Politechnice Częstochowskiej 13.06.2011
176/2011 finansowania dzialności statutowej
 • Załącznik nr 1: Kalkulacja dotycząca finansowania działalności statutowej na rok ....
09.06.2011
175/2011 zmiany Zarządzenia 108/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dn. 19.04.2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzeń uzupełniających pracowników Politechniki Częstochowskiej podejmujących zadania w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zmiananmi) 09.06.2011
174/2011 powołania doraźnej Komisji Rektorskiej ds. nadzoru nad działalnością studenckich komisji wyborczych w zakresie zgodności ich działania z prawem 01.06.2011
173/2011 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 23.05.2011
172/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 23.05.2011
171/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 01.04.2011
170/2011 zmiany Zarządzenia nr 60/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 01.04.2011
169/2011 dalszego rozszerzenia składu Komisji przetargowej ds. komputerowych w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia pt.: "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie publiczną uczelnią wyższą Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 51/2009 Rektora PCz z dnia 17.02.2009 roku z późniejszymi zmianami) 29.03.2011
168/2011 zmiany Zarządzenia 161/2011 Rektora PCz z 2.03.2011 roku w sprawie kontroli zarządczej w Poltechnice Częstochowskiej
 • dotyczy § 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 161/2011 Rektora PCz z 2.03.2011 roku - UMOWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE
  • Załącznik nr 1 do Umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
  • Załącznik nr 2 do Umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
  • Rejestr umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
24.03.2011
167/2011 dalszych zmian w składzie Rady Bibliotecznej (zmiana Zarządzenia Rektora PCz nr 29/2008 z dnia 4.11.2008 roku w sprawie składu Rady Bibliotecznej z późniejszymi zmianami) 22.03.2011
166/2011 realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej w Politechnice Częstochowskiej w 2011 roku 16.03.2011
165/2011 powołania Komisji Etyki działającej w Politechnice Częstochowskiej 14.03.2011
164/2011 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Ogólnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 r. z późniejszymi zmianami) 9.03.2011
163/2011 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej
(zmiana Zarządzeń Rektora PCz nr 15/2008 z dnia 9.10.2008 roku, 65/2009 z dnia 16.09.2009 roku oraz 123/2010 z dnia 6.09.2010 roku)
3.03.2011
162/2011 systemu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 2.03.2011
161/2011 kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 2.03.2011
160/2011 wprowadzenia Strategii Zarządzania Ryzykiem oraz Zarządzania Ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej 2.03.2011
159/2011 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 25.02.2011
158/2011 zmiany Załącznika nr 6 do Zarządzania nr 59/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej 14.02.2011
157/2011 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku z poźn. zmianami w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 14.02.2011
156/2011 funkcjonowania Uczelni w okresie od 1.08.2011 roku do 31.08.2011 roku 14.02.2011
155/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 10.02.2011
154/2011 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 27.01.2011
153/2011 zmiany Załączników nr 1 i nr 2 do Zarządzania nr 117/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z późniejszymi zmianami. 27.01.2011
152/2011 uchylenia Zarządzenia nr 132/2007 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.10.2007 roku w sprawie realizacji przysposobienia obronnego studentów i studentek Politechniki Częstochowskiej 20.01.2011
151/2011 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 20.01.2011
150/2011 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów Politechniki Częstochowskiej za 2010 rok 18.01.2011
149/2011 wprowadzenia Oświadczeń Autora/ów składanych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. 17.01.2011
148/2011 zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Politechniki Częstochowskiej 17.01.2011
147/2011 dalszych zmian w składzie Rady Bibliotecznej (zmiana Zarządzenia Rektora PCz Nr 29/2008 z dnia 4.11.2008 roku w sprawie składu Rady Bibliotecznej z późniejszymi zmianami) 13.01.2011
146/2011 zmiany w składach Uczelnianych Komisji Przetargowych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 r. z późniejszymi zmianami) 13.01.2011
145/2011 wprowadzenia znowelizowanej Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Częstochowskiej 13.01.2011
144/2010 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 30.12.2010
143/2010 rozszerzenia składu Komisji przetargowej ds. komputerowych dla postępowania o udzielenie zamównienia pt.: "Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie publiczną uczelnią wyższą Politechniki Częstochowskiej" 20.12.2010
142/2010 zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 117/2009/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 9.10.2010
141/2010 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2.12.2010
140/2010 zmiany w składzie Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (zmiana Zarządzenia nr 15/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9.10.2008 roku) 1.12.2010
139/2010 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 1.12.2010
138/2010 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii i ochrony Środowiska 1.12.2010
137/2010 uzupełnienia składu Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej
(zmiana Zarządzenia nr 15/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9.10.2008 roku)
24.11.2010
136/2010 Regulaminu audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej 17.11.2010
135/2010 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej (zmiana Zarządzenia Rektora PCz Nr 29/2008 z dnia 4.11.2008 roku) 8.11.2010
134/2010 zmiany Zarządzenia nr 60/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r.  w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 2.11.2010
133/2010 zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej 2.11.2010
132/2010 dalszych zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym 21.10.2010
131/2010 zmiany Zarządzenia nr 43/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz wyjazdów studentów i doktorantów Politechniki Częstochowskiej (z późniejszymi zmianami – Zarządzenie nr 64/2009 Rektora PCz z 1.07.2009 r.) 18.10.2010
130/2010 zmiany Zarządzenia Nr 102/2007 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie dokumentacji związanej z podejmowaniem dodatkowego zatrudnienia oraz z zakazem działalności konkurencyjnej pracowników Politechniki Częstochowskiej 12.10.2010
129/2010 wprowadzenia Aneksu nr 2 do "Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Częstochowskiej niebędących nauczycielami akademickimi" wprowadzonego Zarządzeniem nr 99/2007 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 lutego 2007 roku 11.10.2010
128/2010 zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznych 11.10.2010
127/2010 dodatkowych ustaleń w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 1.10.2010
126/2010 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.09.2010
125/2010 zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 117/2009/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 6.09.2010
124/2010 zmiany w składzie Komisji ds. Wydawnictw (zmiana Zarządzenia Rektora PCz Nr 15/2008 z dnia 9.10.2008 roku) 6.09.2010
123/2010 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej (zmiana Zarządzeń Rektora PCz Nr 15/2008 z dnia 9.10.2008 roku oraz 65/2010 z dnia 16.07.2009 roku) 6.09.2010
122/2010 zmiany Zarządzenia Nr 110/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie najmu, dzierżawy podmiotem zewnętrznym terenów i obiektów PCz 1.09.2010
121/2010 odpłatności za studia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 28.07.2010
120/2010 wprowadzenia Regulaminu realizacji Programu LPP-ERASMUS w Politechnice Częstochowskiej 26.07.2010
119/2010 dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Budownictwa. 8.07.2010
118/2010 wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Politechniki Częstochowskiej 8.07.2010
117/2010 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów ma studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 5.07.2010
116/2010 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 5.07.2010
115/2010 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 5.07.2010
114/2010 zmiany Zarządzenia nr 88/2010 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.01.2010 r. w sprawie rozszerzenia składu Komisji przetargowej ds. budowlanych dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” 22.06.2010
113/2010 zasad realizacji projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny zarządzania Politechniką Częstochowską” w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-00-060/09-00. 8.06.2010
112/2010 procedury antyplagiatowej 8.06.2010
111/2010 ustalenia limitów cenowych na zakup środków czystości, odzieży i obuwia roboczego oraz sportowego a także wysokości ekwiwalentów za pranie we własnym zakresie 7.06.2010
110/2010 najmu, dzierżawy przedmiotom zewnętrznym terenów i obiektów PCz. 24.05.2010
109/2010 dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 26.04.2010
108/2010 wprowadzenia Regulaminu wynagrodzeń uzupełniających pracowników Politechniki Częstochowskiej zadania w ramach realizacji projektów finansowych ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póżn. zm.) 19.04.2010
107/2010
zmiany zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 70/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.09.2009 r.
8.04.2010
106/2010
ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług
31.03.2010
105/2010 zasad realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.01.00-025/09-00 31.03.2010
104/2010
zmiany Zarządzenia nr 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 r.
31.03.2010
103/2010
cen maksymalnych posiłków profilaktycznych dla pracowników Politechniki Częstochowskiej
15.03.2010
102/2010
ustalenia limitów cenowych na zakup środków czystości, odzieży i obuwia roboczego oraz sportowego a także wysokości ekwiwalentów za pranie we własnym zakresie.
15.03.2010
101/2010
kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
11.03.2010
100/2010
Zmiany w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej (zmiana Zarządzenia Nr 15/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9 października 2008 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2008-2012)
1.03.2010
99/2010
dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
1.03.2010
98/2010
zmiany Zarządzenia nr 37/2003 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Politechnice Częstochowskiej
26.02.2010
97/2010
zmian w zasadach przydziału mieszkań rotacyjnych (zmiany Zarządzenia Nr 61/2004 Rektora P.Cz. z dnia 2 września 2004 r.)
15.02.2010
96/2010
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Politechniki Częstochowskiej
15.02.2010
95/2010
dalszych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
08.02.2010
93/2010
zmian w załączniku do zarządzenia nr 57/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.05.2009.
25.01.2010
92/2010
wprowadzenia znowelizowanej instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Częstochowskiej
25.01.2010
91/2010
funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 01.08.2010 r. do dnia 31.08.2010 r.
21.01.2010
90/2010
zmian w Regulaminie Pracy w Politechnice Częstochowskiej wprowadzonego Zarządzeniem nr 46/2004 z późn. zmianami.
21.01.2010
89/2010
utworzenia Stałego Dyżuru Politechniki Częstochowskiej.
18.01.2010
88/2010
rozszerzenia składu Komisji przetargowej dla inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa Budynku Głównego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Al. Armii Krajowej 2.
18.01.2010
87/2010
zmiany Zarządzania nt 51/2009 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.02.2009 r.
14.01.2010
86/2010
Zmiany zał. do Regulaminu ACKiS wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PCz nr 56/2009 z 20.04.2009 r.
11.01.2010

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rektor PCz
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2012-03-11 12:17
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-10 11:19

Opis strony

Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26293
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-10 11:19:48