Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Politechnika Częstochowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 492 pliki PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu istnieje 67 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich strony nadrzędne) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane. Na 21 podstronach osadzone tabele nie posiadają komórek sformatowanych jako "nagłówek" - braki formatowania będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-18.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Anita Nowakowska, dostepnosc@pcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48343250341. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej został przygotowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni oraz wyników zewnętrznego audytu wykonanego w maju 2019 r.

Opis dostępności został podzielony na dwie części:

 1. Opis dostępności architektonicznej obejmujący informacje wspólne dla wszystkich budynków Uczelni
 2. Opis dostępności architektonicznej poszczególnych budynków Uczelni, w której uwzględniono:
  • opis dostępności wejścia do budynku w tym informacja nt. podjazdów prowadzących do wejść,
  • opis dostępności korytarzy, schodów, wind i pochylni,
  • opis szczególnych dostosowań (jeżeli występują) w tym informacja na temat toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością,
  • informację na temat liczby i umiejscowienia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Informacje na temat prawa dostępu z psem oraz o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zawarte są w części A opisu dostępności architektonicznej.

Część A. Opis dostępności obejmujący informacje dotyczące wszystkich budynków

Wejścia do budynków Politechniki Częstochowskiej znajdują się na poziomie gruntu. W przypadku, gdy wejście umiejscowione jest powyżej poziomu gruntu, do takiego wejścia prowadzi podjazd z którego mogą skorzystać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika. Odstępstwa od tej reguły opisane zostały w części B.
W pobliżu wejść głównych do poszczególnych budynków zlokalizowane są stanowiska portierów, którzy mogą udzielić pomocy osobie z niepełnosprawnością oraz przedstawić informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób głosowy.
Szczegółowy opis poszczególnych wejść znajduje się w części B.

Korytarze oraz schody Uczelni mają odpowiednią szerokość tj. większą niż 1,2m. Zachowana jest przestrzeń manewrowa. Podłogi są odpowiednio skontrastowane ze ścianami. Schody w znacznej większości są wyposażone w poręcze znajdujące się po obu stronach biegu schodów. Informacja na temat wind w poszczególnych budynkach znajduje się w części B.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 pkt. 1 lit. b Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696, z późn. zm.) planowane jest wprowadzenie jednolitych oznaczeń wybranych pomieszczeń uczelni zawierających opis w języku Braille’a.

W związku z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach uczelni znajdują się krzesła ewakuacyjne. Zbiorcza lista zawierająca informacje o rozmieszczeniu krzeseł ewakuacyjnych w budynkach znajduje się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Uczelnia - Krzesła ewakuacyjne.

W Uczelni zamontowane są pętle indukcyjne powierzchniowe, pętle indukcyjne stanowiskowe oraz przenośne pętle indukcyjne. Informacje o lokalizacji pętli indukcyjnych znajdują się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Uczelnia - Pętle indukcyjne.

W Politechnice Częstochowskiej działa system nawigacyjno-informacyjny, wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, który składa się ze znaczników umieszczanych w przestrzeni publicznej (przy wejściach do budynków Uczelni), które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu (komunikatem tekstowym lub głosowym). Informacje nt. lokalizacji poszczególnych znaczników znajduje się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Uczelnia - Znaczniki elektroniczne.

Na parkingach znajdujących się na terenie kampusu Uczelni wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W części B zamieszczono informacje o miejscach parkingowych, najbliższych poszczególnym budynkom.

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. W związku z zagrożeniem epidemicznym zostały wprowadzone ograniczenia w dostępnie do budynków Politechniki Częstochowskiej, które obejmują również osoby z niepełnosprawnością.

W Uczelni można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu. Tłumacz był zatrudniany podczas wydarzeń o charakterze ogólnopolskim – konferencji oraz zawodów sportowych adresowanych do osób z niepełnosprawnością. Do dnia opublikowania deklaracji nie było konieczności zatrudnienia tłumacza migowego na stałe.

W celu skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Opis innych dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych znajdujących się w poszczególnych budynkach umieszczono w części B.

Część B. Opis dostępności poszczególnych budynków Uczelni

Najważniejsze budynki Politechniki Częstochowskiej to:

 1. Budynek Główny - Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69-73
 2. Budynek Biblioteki Głównej – Częstochowa aleja Armii Krajowej 36
 3. Budynek Klubu Politechnik (siedziba Akademickiego Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) – Częstochowa aleja Armii Krajowej 23/25
 4. Budynek Wydziału Budownictwa – Częstochowa ul. Akademicka 3
 5. Budynek Wydziału Elektrycznego – Częstochowa aleja Armii Krajowej 17
 6. Budynek nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
 7. Budynek nr 2 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
 8. Budynek nr 3 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
 9. Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki– Częstochowa aleja Armii Krajowej 21
 10. Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19
 11. Budynek Wydziału Zarządzania– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19B
 12. Budynek Auli Wydziału Zarządzania – Częstochowa aleja Armii Krajowej 19B
 13. Pawilon C – aleja Armii Krajowej 19c
 14. Hotel asystencki Politechniki Częstochowskiej – Częstochowa aleja Armii Krajowej 36B
 15. Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak” – Częstochowa ul. Akademicka 5
 16. Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch” – Częstochowa ul. Dekabrystów 26/30
 17. Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules” – Częstochowa ul. Sowińskiego 40/48
 1. Budynek Główny - Częstochowa ul. Dąbrowskiego 69 – 73
  • Budynek podzielony jest na siedem segmentów oznaczonych A – G. Sąsiednie segmenty są ze sobą połączone, i umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy nimi. W budynku pomiędzy niektórymi segmentami istnieją bariery uniemożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przemieszczenie się pomiędzy tymi segmentami.
  • W budynku znajdują się m.in.:
   • w segmencie A – biuro Rektora, Dział Nauki, sale dydaktyczne Studium Języków Obcych, Biuro Studentów Zagranicznych, kasa Politechniki Częstochowskiej oraz sala dydaktyczna Wydziału Budownictwa (WB),
   • w segmencie B – pion Kanclerza, sale dydaktyczne Wydziału Infrastruktury i Środowiska (WIiŚ),
   • w segmencie C – Dział Nauczania oraz sale dydaktyczne WIiŚ,
   • w segmencie D – sale dydaktyczne oraz dziekanat WIiŚ,
   • w segmentach E – G sale dydaktyczne Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (WIMiI).
  • Do budynku prowadzi sześć wejść od strony ulicy Dąbrowskiego oraz wejścia od strony parkingu, które są przeznaczone dla pracowników. Poniżej zostały opisane wejścia do budynku od strony ul. Dąbrowskiego, od strony południowej:
   • wejście nr 1. do Rektoratu – do segmentu A realizowane jest przez pojedynczy stopień – obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii,
   • wejście nr 2. (wejście główne do budynku) do segmentu B, wejście jest na poziomie gruntu, przy wejściu znajduje się portiernia oraz tablica informacyjna,
   • wejście nr 3. do segmentu C, wejście jest na poziomie gruntu – obecnie zamknięte,
   • wejście nr 4. do segmentu C – w tej części znajduje  mała sala Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, wejście na poziomie gruntu – obecnie zamknięte,
   • wejście nr 5. do segmentu D gdzie znajduje się WIiŚ oraz segmentu E, gdzie znajduje się WIMiI - wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane za pomocą fotokomórki. Wejście realizowane jest przez pojedynczy stopień, nie posiada podjazdu. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny skorzystać z wejścia do WIMII. Przy wejściu znajduje się portiernia oraz tablica informacyjna – wejście obecnie jest zamknięte,
   • wejście nr 6. do WIMiI do segmentów F i G – wejście realizowane jest za pomocą pojedynczego stopnia, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest niewielki podjazd.
  • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest północna część budynku – segmenty F i G oraz wysoki parter pierwsze piętro segmentów D i E. W budynku na wprost od wejścia do segmentów F i G jest winda – w korytarzu po lewej stronie od tego wejścia zamontowany jest podnośnik przyschodowy. Urządzenia te obsługują ww. segmenty.Brakuje windy, która umożliwiłaby dostęp osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do segmentów A-C oraz drugiego piętra segmentu D i E . Budowa windy obsługującej te niedostępne części budynku Rektoratu zaplanowana jest na lata 2021-2023.
  • W budynku, na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze segmentów F i G znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 1. Budynek Biblioteki Głównej– Częstochowa aleja Armii Krajowej 36
  • Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody, natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd. Drzwi wejściowe są automatyczne otwierane za pomocą fotokomórki.
  • Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony parkingu. Należy obejść budynek od strony północnej, gdyż wejście zlokalizowane jest po przeciwnej stronie niż aleja Armii Krajowej. Do wejścia prowadzą schody, natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
  • W budynku znajduje się winda. Wszystkie piętra są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Brajla.
  • W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
   W czytelni oraz wypożyczalni znajdują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt kompensujący niepełnosprawność – oprogramowanie udźwiękowiające,
   powiększające, monitory brajlowskie, specjalistyczne klawiatury oraz myszy.
  • W pobliżu wejścia zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem pionowym.
 2. Klub Politechnik – budynek, w którym znajduje się Akademickie Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Częstochowa aleja Armii Krajowej 23/25
  • Do Akademickiego Centrum Kultury i Sportu prowadzi wejście wschodnie – od strony alei Armii Krajowej. Wejście dostępne jest z poziomu gruntu i jest otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki.
   Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) prowadzi wejście od strony zachodniej budynku – od strony parkingu. Do wejścia prowadzi niewielki podjazd.
  • W budynku nie ma windy – dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku.
  • W budynku, w części należącej do SWFiS znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
  • W pobliżu wejścia nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Budynek Wydziału Budownictwa– Częstochowa ul. Akademicka 3
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Akademickiej. Dostęp do wejścia głównego – południowego realizowany jest poprzez pojedynczy stopień. Za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter.
   Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczone jest boczne wejście (północne) prowadzące bezpośrednio do windy.
  • W budynku znajduje się winda. Winda poprzez komunikaty głosowe informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
  • Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym za budynkiem.
 4. Budynek Wydziału Elektrycznego– Częstochowa ul. Aleja Armii Krajowej 17
  • Do budynku prowadzą cztery wejścia.
   Wejście główne znajduje się od zachodniej strony budynku. Wejście jest na poziomie gruntu i prowadzi do nowej części. Jest ono przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, gdyż znajduje się w pobliżu windy.
   Trzy wejścia od strony północnej budynku prowadzą do jego starszej części i realizowane są poprzez pojedynczy stopień.
  • W budynku, na lewo od wejścia, znajduje się winda. Wszystkie piętra w nowej części budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W starszej części dostępny jest parter oraz pierwsze piętro poprzez łącznik łączący starą i nową część budynku.
  • W budynku na parterze, po prawej stronie od wejścia oraz na drugim piętrze, znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.
  • Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu przy budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – od południowej strony tego budynku.
 5. Budynek nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska– Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
  • Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony ul. Brzeźnickiej. Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
  • Budynek posiada parter i pierwsze piętro. Na piętrze znajdują się pokoje pracowników dydaktycznych.
  • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
  • Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Budynek nr 2 Wydziału Infrastruktury i Środowiska– Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
  • Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na poziomie gruntu.
  • Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.
  • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
  • Przy wejściu do budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Budynek nr 3 Wydziału Infrastruktury i Środowiska– Częstochowa ul. Brzeźnicka 60a
  • Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na poziomie gruntu.
  • Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.
  • W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
  • Przy wejściu do budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 8. Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki– Częstochowa ul. aleja Armii Krajowej 21
  • Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane w południowej stronie budynku - od strony Wydziału Zarządzania oraz parkingu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
  • W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się winda. Do niższej części parteru znajdującej się za portiernią na wprost od wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Brajla.
  • Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością, które nie są wydzielone na część damską i męską.
  • Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc, konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
   Sześć kolejnych, dostępnych dla wszystkich miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
 9. Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia.
   Wejście główne - wschodnie zlokalizowane od strony alei Armii Krajowej jest wyposażone w drzwi otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki.
   Wejście zachodnie znajduje się od strony parkingu.
  • W budynku w korytarzu po lewej stronie od wejścia zachodniego znajduje się winda. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą również skorzystać z windy w budynku Wydziału Zarządzania, z którym połączony jest budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
  • W budynku znajduje się łącznie sześć toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością, które są wydzielone na część damską i męską. Toalety znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze.
  • W pobliżu wejść zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 10. Budynek Wydziału Zarządzania– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19 B
  • Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie gruntu. Wejście zlokalizowane jest od strony północno wschodniej budynku – od strony Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
  • W budynku na wprost od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku.
  • W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
  • W jednej z sal wykładowych znajduje się pętla indukcyjna.
  • Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
   Sześć kolejnych, miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
 11. Budynek Auli Wydziału Zarządzania– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19 B
  • Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się powyżej poziomu gruntu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
  • Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.
  • W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia, obok wejścia ewakuacyjnego znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
  • Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tych miejsc konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu.
   Sześć kolejnych, miejsc parkingowych, zlokalizowanych jest na sąsiednim parkingu.
 12. Pawilon C – budynek użytkowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz do Wydział Zarządzania– Częstochowa aleja Armii Krajowej 19c
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście północne jest na poziomie gruntu, natomiast do wejścia południowego prowadzą schody o trzech stopniach.
  • W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro budynku można się dostać poprzez łącznik prowadzący z budynku Wydziału Zarządzania.
  • W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi sześcioma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
 13. Hotel asystencki Politechniki Częstochowskiej – Częstochowa aleja Armii Krajowej 36B
  • Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie gruntu.
  • W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest jedynie część parteru budynku, w której zlokalizowane są trzy sale dydaktyczne Wydziału Zarządzania.
  • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z tego miejsca konieczne jest posiadanie pilota do szlabanu przed wjazdem na parking.
 14. Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak”– Częstochowa ul. Akademicka 5
  • Do budynku prowadzą trzy wejścia.
   Wejście główne – wschodnie – od strony ulicy Akademickiej znajduje się na poziomie gruntu, jednak za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter.
   Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczone jest wejście północne znajdujące się po zachodniej stronie budynku – od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Wejście otwierane jest przez portiera po naciśnięciu na przycisk sygnalizacyjny. Przycisk znajduje się po lewej stronie wejścia.
   Drugie wejście od strony parkingu - południowe prowadzi do siedziby koła zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.
  • W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku oraz znajdująca się poniżej poziomu gruntu siedziba koła zrzeszającego osoby z niepełnosprawnością.
  • Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane na parterze.
  • Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym od strony zachodniej budynku.
 15. Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch”– Częstochowa ul. Dekabrystów 26/30
  • Do budynku prowadzi wejście od strony wschodniej – od strony parkingu. Wejście to jest powyżej poziomu gruntu. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu.
  • W budynku na wprost od wejścia znajdują się windy.
  • Do pomieszczeń zlokalizowanych na podwyższonym parterze można się dostać za pomocą platformy schodowej oraz za pomocą podjazdu. Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
  • Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym przed wejściem do budynku. Kolejne dwa miejsca parkingowe są na tym samym parkingu, od strony akademika Bliźniak.
 16. Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules”– Częstochowa ul. Sowińskiego 40/48
  • Wejście do znajduje się od strony wschodniej budynku. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.
  • W budynku znajduje się winda.
  • Budynek posiada pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
  • Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kopertą znajdują się na parkingu zlokalizowanym od strony północnej budynku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-19 13:50
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-05 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-05 08:53:41