Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

 

Nr

W sprawie

Data

484/2024

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2023 rok

5.04.2024

483/2024

zmian w Zarządzeniu nr 355/2020 Rektora PCz z dnia 27.07.2020 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego z późniejszą zmianą

4.04.2024

482/2024

wprowadzenia wzoru podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej

27.03.2024

481/2024

zmiany Załącznika nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 362/2023 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej

25.03.2024

480/2024

powołania Komisji Socjalnej

25.03.2024

479/2024

zmian w znowelizowanym w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 246/2022 z dnia 17 marca 2022 roku z późniejszą zmianą)

25.03.2024

478/2024

utworzenia studiów od roku akademickiego 2024/2025 na kierunku odnawialne źródła energii w formie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

20.03.2024

477/2024

wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2024

20.03.2024

476/2024

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10.09.2020 roku)

18.03.2024

475/2024

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 428/2023 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 października 2023 roku)

18.03.2024

474/2024

w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. dostosowania stanowisk pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 469/2024 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 marca 2024 roku)

12.03.2024

473/2024

aktualizacji Zasad oraz trybu realizacji i rozliczania prac zleconych Uczelni przez podmioty zewnętrzne

11.03.2024

472/2024

w sprawie struktury roku akademickiego 2024/2025

7.03.2024

471/2024

w sprawie zmiany w składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.09.2020 roku z późniejszymi zmianami)

6.03.2024

470/2024

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami 5.03.2024

469/2024

w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania stanowisk pracy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 5.03.2024

468/2024

w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

26.02.2024

467/2024

w sprawie zasad dofinansowania do zakupu okularów oraz szkieł kontaktowych korygujących wzrok podczas pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dla pracowników Politechniki Częstochowskiej

20.02.2024

466/2024

utworzenia studiów od roku akademickiego 2024/2025 na kierunku energetyka jądrowa pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

12.02.2024

465/2024

utworzenia studiów od roku akademickiego 2024/2025 na kierunku inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

12.02.2024

464/2024

utworzenia studiów od roku akademickiego 2024/2025 na kierunku sztuczna inteligencja pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 12.02.2024

463/2024

utworzenia studiów od roku akademickiego 2024/2025 na kierunku informatyka przemysłowa pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 12.02.2024

462/2024

w sprawie zmiany Załącznika nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 422/2023 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024

9.02.2024

461/2024

w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 381/2023 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 maja 2023 roku z późniejszą zmianą)

9.02.2024

460/2024

w sprawie powołania Zespołu ds. Dostępności 2.02.2024

459/2024

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 54/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademickiego Klubu Sportowego Politechniki Częstochowskiej 1.02.2024

458/2024

w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 290/2022 Rektora PCz z dnia 19 sierpnia 2022 roku z późniejszą zmianą)

1.02.2024

457/2024

zmian w składzie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 332/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami)

23.01.2024

456/2024

zmiany w składzie Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej (w tym zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo- -badawczej oraz infrastruktury informatycznej) – zmiana Zarządzenia nr 89/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.02.2021 roku z późniejszą zmianą

19.01.2024

455/2024

zmiany w składzie Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 99/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.03.2021 roku z późniejszymi zmianami) 19.01.2024

454/2024

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria chemiczna i procesowa w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.01.2024

453/2024

zmiany w składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia  23.09.2020 roku z późniejszymi zmianami)

10.01.2024

452/2024

zmiany w składzie Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 259/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 kwietnia 2022 roku z późniejszą zmianą) 10.01.2024

451/2024

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 381/2023 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 maja 2023 roku) 5.01.2024

450/2023

aktualizacji Załącznika nr 1 i 2 do Zasad (polityki) rachunkowości Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 344/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.06.2020 roku) 28.12.2023

449/2023

Planu rzeczowo-finansowego – prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2024 rok 28.12.2023

448/2023

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2023 rok 28.12.2023

447/2023

wprowadzenia zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Częstochowskiej 28.12.2023

446/2023

wprowadzenia Polityki zatrudniania i awansowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 28.12.2023

445/2023

zmian w Zasadach zawierania przez Politechnikę Częstochowską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zmiana Załącznika do Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.12.2020 roku) 21.12.2023

444/2023

powołania Zespołu ds. danych badawczych 20.12.2023

443/2023

likwidacji studiów doktoranckich III stopnia w dyscyplinie naukowej nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu  i jakości – dziedzina nauk społecznych) 13.12.2023

442/2023

w sprawie ustalenia wysokości dodatku za pozyskanie projektu 12.12.2023

441/2023

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 6.12.2023

440/2023

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Analiza danych i Big Data w zarządzaniu od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 6.12.2023

439/2023

utworzenia studiów na kierunku budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2024/2025 6.12.2023

438/2023

kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2023 rok 4.12.2023

437/2023

dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.11.2023

436/2023

wprowadzenia zaktualizowanej Procedury szacowania ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych 20.11.2023

435/2023

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2023 rok 7.11.2023

434/2023

likwidacji studiów doktoranckich III stopnia w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska – dziedzina nauk technicznych (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) 6.11.2023

433/2023

w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 6.11.2023

432/2023

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Eksploatacja i renowacja budynków mieszkalnych z elementami BIM 6.11.2023

431/2023

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Inżynieria transportu 6.11.2023

430/2023

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji 23.10.2023

429/2023

wysokości dodatku motywacyjnego oraz sposobu jego podziału na współautorów osiągnięcia naukowego 5.10.2023

428/2023

powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 5.10.2023

427/2023

wprowadzenia nowego Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 5.10.2023

426/2023

w sprawie powołania komisji stypendialnych oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2023/2024 5.10.2023

425/2023

powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2023/2024 28.09.2023

424/2023

zmiany w składzie Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję  2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku, z późniejszą zmianą) 28.09.2023

423/2023

wprowadzenia Regulaminu Uczelni Dostępnej w Politechnice Częstochowskiej 28.09.2023

422/2023

zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 28.09.2023

421/2023

Zasad podziału kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i/lub krajowych, w tym badań zleconych realizowanych na zasadzie podwykonawstwa w tych projektach 26.09.2023

420/2023

wprowadzenia procedur dotyczących Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 25.09.2023

419/2023

zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe 21.09.2023

418/2023

wprowadzenia do stosowania znowelizowanej Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 21.09.2023

417/2023

kontroli prac dyplomowych w Politechnice Częstochowskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego poprzez moduł Archiwum Prac Dyplomowych 19.09.2023

416/2023

ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 18.09.2023

415/2023

wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych 18.09.2023

414/2023

wprowadzenia wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 18.09.2023

413/2023

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 235/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.09.2019 roku z późniejszymi zmianami) 14.09.2023

412/2023

wprowadzenia Regulaminu nadawania studentom Politechniki Częstochowskiej Medalu „Za naukę, za pracę” 11.09.2023

411/2023

zmian w Regulaminie dysponowania środkami w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Załącznika do Zarządzenia nr 239/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku) 21.08.2023

410/2023

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 4.08.2023

409/2023

w sprawie wzorów decyzji i dokumentów dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 26.07.2023

408/2023

stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 24.07.2023

407/2023

zmian w składzie Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 8/2020 Rektora PCz z dnia 14.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 21.07.2023

406/2023

uchylenia Zarządzeń Rektora w sprawie warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej 21.07.2023

405/2023

powołania Komisji ds. planowania kształcenia interdyscyplinarnego 20.07.2023

404/2023

chylenia ZARZĄDZENIA Nr 251/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie dalszych działań Uczelni związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizacją zajęć dydaktycznych 7.07.2023

403/2023

Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2023 rok 29.06.2023

402/2023

Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2022 rok 29.06.2023

401/2023

zmian do Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej  z dnia 25.06.2020 roku z późniejszymi zmianami) 29.06.2023

400/2023

wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2023 29.06.2023

399/2023

utworzenia studiów od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 na kierunku energetyka w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 28.06.2023

398/2023

wprowadzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne w Politechnice Częstochowskiej 26.06.2023

397/2023

uchylenia Zarządzenia nr 30/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego 26.06.2023

396/2023

wprowadzenia Procedury monitorowania i windykacji należności innych niż należności studentów z tytułu opłat związanych z kształceniem w Politechnice Częstochowskiej 26.06.2023

395/2023

ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2023/2024 21.06.2023

394/2023

zmiany w składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia  23.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 21.06.2023

393/2023

w sprawie Zasad odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia świadczone dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 19.06.2023

392/2023

w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej 19.06.2023

391/2023

zmiany w składzie Komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024  (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 25.05.2023

390/2023

Szczegółowych zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 25.05.2023

389/2023

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 19.05.2023

388/2023

zmiany w składzie Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 99/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.03.2021 roku z późniejszymi zmianami) 16.05.2023

387/2023

zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 301/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 września 2022 roku z późniejszymi zmianami) 15.05.2023

386/2023

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 15.05.2023

385/2023

w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 10.05.2023

384/2023

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 dla poszczególnych dyscyplin naukowych 10.05.2023

383/2023

określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024 8.05.2023

382/2023

wprowadzenia wzorów dokumentów wydawanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 8.05.2023

381/2023

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2023/2024 5.05.2023

380/2023

zmian w znowelizowanym w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 246/2022 z dnia 17 marca 2022 roku) 25.04.2023

379/2023

zmiany w składzie Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 17.04.2023

378/2023

zmian w składzie Komisji ds. etyki na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2020 roku z późn.zm.) 13.04.2023

377/2023

zmian w składzie komisji stypendialnych na rok akademicki 2022/2023 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 301/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 września 2022 roku) 13.04.2023

376/2023

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 5.04.2023

375/2023

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie energetyka na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym 5.04.2023

374/2023

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej  na 2022 rok 4.04.2023

373/2023

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ZARZĄDZENIU Nr 345/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 332/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 grudnia 2022 roku) 4.04.2023

372/2023

wprowadzenia Zasad ewakuacji osób i mienia z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami w Politechnice Częstochowskiej 29.03.2023

371/2023

struktury roku akademickiego 2023/2024 29.03.2023

370/2023

wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej 28.03.2023

369/2023

zmian w składzie Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 259/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 kwietnia 2022 roku) 27.03.20.23

368/2023

zmiany w składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia  23.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 27.03.2023

367/2023

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia 14.10.2020 roku z późniejszymi zmianami) 27.03.2023

366/2023

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 103/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.05.2014 roku oraz Zarządzenia nr 90/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.12.2017 roku 24.03.2023

365/2023

w sprawie utworzenia studiów od roku akademickiego 2023/2024 na kierunku biotechnologia w formie studiów niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.03.2023

364/2023

wprowadzenia Procedury Nadzoru nad zapisami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 13.03.2023

363/2023

zmiany Załącznika nr 6 do ZARZĄDZENIA nr 306/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 9.03.2023

362/2023

zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 8.03.2023

361/2023

powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu Morskim, stanowiącej własność Politechniki Częstochowskiej 1.03.2023

360/2023

w sprawie sprawowania nadzoru przez Rektora Politechniki Częstochowskiej nad aktami Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej oraz Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 28.02.2023

359/2023

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 28.02.2023

358/2023

wprowadzenia wzoru podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia  w Politechnice Częstochowskiej 28.02.2023

357/2023

zmiany w Zespole ds. wdrożenia i monitorowania Planu równości płci  w Politechnice Częstochowskiej na lata 2022-2024 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 343/2022 Rektora PCz z dnia 29 grudnia 2022 roku) 23.02.2023

356/2023

zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 290/2022 Rektora PCz z dnia 19 sierpnia 2022 roku) 22.02.2023

355/2023

w sprawie utworzenia studiów od roku akademickiego 2023/2024 na kierunku projektowanie i logistyka materiałów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.02.2023

354/2023

utworzenia studiów od roku akademickiego 2023/2024 na kierunku technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.02.2023

353/2023

utworzenia studiów od roku akademickiego 2023/2024 na kierunku metalurgia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.02.2023

352/2023

zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej (zmiana Załącznika do ZARZĄDZENIA Nr 291/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 sierpnia 2022 roku) 16.02.2023

351/2023

zmiany zapisu w ZARZĄDZENIU Nr 317/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2022/2023 16.02.2023

350/2023

stwierdzenia zgodności znowelizowanego Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 3.02.2023

349/2023

zmiany Załącznika nr 6 do ZARZĄDZENIA nr 306/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 30.01.2023

348/2023

zmiany w składzie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii  na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10.09.2020 roku) 23.01.2023

347/2023

zmiany w składzie Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 99/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.03.2021 roku z późn. zm.) 19.01.2023

346/2023

zmiany w składzie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 332/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 grudnia  2022 roku z późn. zm.) 19.01.2023

345/2023

zmian w składzie Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 332/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5 grudnia 2022 roku) 12.01.2023

344/2023

wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 9.01.2023

343/2022

powołania Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania Planu równości płci w Politechnice Częstochowskiej na lata 2022-2024 29.12.2022

342/2022

Planu równości płci w Politechnice Częstochowskiej na lata 2022-2024 29.12.2022

341/2022

ustalenia wysokości dodatku za pozyskanie projektu 21.12.2022

340/2022

w sprawie Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2023 rok 19.12.2022

339/2022

wprowadzenia Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2023 i 2024 13.12.2022

338/2022

wprowadzenia nowego Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej 12.12.2022

337/2022

dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku dla wszystkich pracowników Uczelni 9.12.2022

336/2022

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 7.12.2022

335/2022

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Elektroenergetyka przyszłości 7.12.2022

334/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 265/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9 maja 2022 roku z późniejszą zmianą) 5.12.2022

333/2022

zmiany Załącznika 1-4 oraz wprowadzenia Załącznika nr 5 do Zarządzenia nr 261/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów wydawanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 5.12.2022

332/2022

powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich za lata 2021-2022 5.12.2022

331/2022

w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 2.12.2022

330/2022

w sprawie kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2022 rok 2.12.2022

329/2022

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny 2.12.2022

328/2022

w sprawie likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe 2.12.2022

327/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 77/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.01.2021 roku z późn. zm.) 28.11.2022

326/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie matematyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.11.2022

325/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie informatyka na Wydziale Elektrycznym, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.11.2022

324/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie technologia szkła i ceramiki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.11.2022

323/2022

zmiany nazw dyscyplin naukowych w Załączniku nr 1 i 3 do ZARZĄDZENIA nr 306/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.09.2022 roku 21.11.2022

322/2022

Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Częstochowskiej 14.11.2022

321/2022

zmiany w składzie Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 99/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.03.2021 roku z późniejsza zmianą) 14.11.2022

320/2022

zmian w składzie Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 14.11.2022

319/2022

wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla osób niezatrudnionych w Politechnice Częstochowskiej 8.11.2022

318/2022

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji 3.11.2022

317/2022

przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2022/2023 27.10.2022

316/2022

Zasad podziału kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i/lub krajowych, w tym badań zleconych realizowanych na zasadzie podwykonawstwa w tych projektach 26.10.2022

315/2022

zmiany w składzie Komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024  (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 25.10.2022

314/2022

zmiany Załącznika nr 4 do ZARZĄDZENIA nr 306/2022 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 20.10.2022

313/2022

wysokości dodatku motywacyjnego oraz sposobu jego podziału na współautorów osiągnięcia naukowego 18.10.2022

312/2022

zmiany w składzie Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej (w tym zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) – zmiana Zarządzenia nr 89/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.02.2021 roku 18.10.2022

311/2022

zmian w znowelizowanym Regulaminie przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 163/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.07.2021 roku) 14.10.2022

310/2022

organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych 11.10.2022

309/2022

zmiany w składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia  23.09.2020 roku z późniejszą zmianą) 7.10.2022

308/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia  14.10.2020 roku z późniejszymi zmianami) 7.10.2022

307/2022

zmian w Regulaminie pracy Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 235/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej  z dnia 13.09.2019 roku z późniejszą zmianą) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu 30.09.2022

306/2022

zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 28.09.2022

305/2022

wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 28.09.2022

304/2022

powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 28.09.2022

303/2022

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 28.09.2022

302/2022

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 28.09.2022

301/2022

powołania komisji stypendialnych oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2022/2023 27.09.2022

300/2022

ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2022/2023 23.09.2022

299/2022

wprowadzenia zmian w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 221/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.12.2021 roku) 19.09.2022

298/2022

ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 19.09.2022

297/2022

Szczegółowych zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 19.09.2022

296/2022

zmiany Procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 232/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.08.2019 roku) 5.09.2022

295/2022

zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 315/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z 18.03.2020 roku z późniejszymi zmianami) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 1.09.2022

294/2022

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 1.09.2022

293/2022

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej 26.08.2022

292/2022

zmian w Procedurze wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej (zmiana Zarządzenia nr 218/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.06.2019 roku) 26.08.2022

291/2022

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 24.08.2022

290/2022

nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 19.08.2022

289/2022

wzorów decyzji i dokumentów dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia  w roku akademickim 2022/2023 17.08.2022

288/2022

wprowadzenia Regulaminu zakładania stron internetowych lub ich przenoszenia do usługi hostingu w Politechnice Częstochowskiej 8.08.2022

287/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 26.07.2022

286/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie energetyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 26.07.2022

285/2022

zmian w składzie Zespołu ds. Dostępności (zmiana Zarządzenia nr 61/2020 Rektora PCz z dnia 15.12.2020 roku z późniejszymi zmianami) 7.07.2022

284/2022

zmiany z składzie Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 244/2022 Rektora PCz z dnia 10 marca 2022 roku) 4.07.2022

283/2022

Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 30.06.2022

282/2022

Sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2021 rok 30.06.2022

281/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 (zmiana ZARZĄDZENIA Nr 265/2022 Rektora PCz z dnia 9 maja 2022 roku) 30.06.2022

280/2022

zmian do Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej  z dnia 25.06.2020 roku z późn. zm.) 28.06.2022

279/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 77/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.01.2021 roku z późn. zm.) 27.06.2022

278/2022

zmiany Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami 27.06.2022

277/2022

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń 3.06.2022

276/2022

wprowadzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne w Politechnice Częstochowskiej 1.06.2022

275/2022

nowelizacji Statutu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rumcajs” 31.05.2022

274/2022

limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 25.05.2022

273/2022

powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 dla poszczególnych dyscyplin naukowych 25.05.2022

272/2022

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 23.05.2022

271/2022

zmiany w składzie Zespołu ds. Dostępności (zmiana Zarządzenia nr 61/2020 Rektora PCz z dnia 15.12.2020 roku z późniejszymi zmianami) 13.05.2022

270/2022

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami od roku akademickiego 2022/2023 13.05.2022

269/2022

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Inżynieria transportu od roku akademickiego 2022/2023 13.05.2022

268/2022

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji od roku akademickiego 2022/2023 13.05.2022

267/2022

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Eksploatacja i renowacja budynków mieszkalnych z elementami BIM od roku akademickiego 2022/2023 13.05.2022

266/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie metalurgia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.05.2022

265/2022

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2022/2023 9.05.2022

264/2022

zmian w składzie Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 8/2020 Rektora PCz z dnia 14.09.2020 roku z późniejszymi zmianami) 28.04.2022

263/2022

określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2022/2023 27.04.2022

262/2022

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 21.04.2022

261/2022

wprowadzenia wzorów dokumentów wydawanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 19.04.2022

260/2022

wprowadzenia wzoru podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej 13.04.2022

259/2022

powołania Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską 12.04.2022

258/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 6.04.2022

257/2022

struktury roku akademickiego 2022/2023 5.04.2022

256/2022

utworzenia studiów od roku akademickiego 2022/2023 na kierunku inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.03.2022

255/2022

utworzenia studiów od roku akademickiego 2022/2023 na kierunku odnawialne źródła energii w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.03.2022

254/2022

utworzenia studiów od roku akademickiego 2022/2023 na kierunku architektura krajobrazu w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.03.2022

253/2022

zmiany w składzie Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.09.2020 roku z późn. zm.) 30.03.2022

252/2022

uchylenia nieaktualnych zarządzeń rektora dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 w Politechnice Częstochowskiej 29.03.2022

251/2022

dalszych działań Uczelni związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizacji zajęć dydaktycznych 29.03.2022

250/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia 14.10.2020 roku z późniejszymi zmianami) 24.03.2022

249/2022

aktualnych składów komisji stypendialnych studentów i doktorantów (zmiana Zarządzenia nr 184/2021 Rektora PCz z dnia 1.10.2021 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022) 24.03.2022

248/2022

pomocy zagranicznym studentom oraz doktorantom Politechniki Częstochowskiej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu działań wojennych w Ukrainie 22.03.2022

247/2022

wprowadzenia Procedury Audyt wewnętrzny 18.03.2022

246/2022

wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 17.03.2022

245/2022

dalszych działań Uczelni związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizacji zajęć dydaktycznych 15.03.2022

244/2022

Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej 10.03.2022

243/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie turystyka i rekreacja na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 8.03.2022

242/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 8.03.2022

241/2022

zmiany Załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 176/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.09.2021 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 3.03.2022

240/2022

zmiany z składzie Rady bibliotecznej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 17/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.09.2020 roku) 3.03.2022

239/2022

wprowadzenia do stosowania Regulaminu dysponowania środkami w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Politechnice Częstochowskiej 24.02.2022

238/2022

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie matematyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.02.2022

237/2022

powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia planu równości płci dla Politechniki Częstochowskiej 11.02.2022

236/2022

Zasad prefinansowania ze środków własnych Politechniki Częstochowskiej projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz krajowych, prac zleconych realizowanych w ramach podwykonawstwa projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 10.02.2022

235/2022

wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Częstochowskiej 10.02.2022

234/2022

w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 99/2021 Rektora PCz z dnia 12.03.2021 roku) 3.02.2022

233/2022

w sprawie zmiany w składzie Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 49/2020 Rektora PCz z dnia 16.11.2020 roku) 3.02.2022

232/2022

wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2022 27.01.2022

231/2022

zawierania i rejestracji umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 27.01.2022

230/2022

ustalenia Zasad oraz trybu realizacji i rozliczania prac zleconych Uczelni przez podmioty zewnętrzne 24.01.2022

229/2022

zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 159/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 2.07.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 18.01.2022

228/2022

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia 77/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.01.2021 roku) 18.01.2022

227/2022

wprowadzenia procedur dotyczących Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej z dnia 17 stycznia 2022 roku 17.01.2022

226/2022

powołania Zespołu ds. opracowania perspektywy rozwoju Politechniki Częstochowskiej do 2030 roku 11.01.2022

225/2021

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Odnawialne źródła energii 30.12.2021

224/2021

ustalenia wysokości dodatku za wysoko punktowane publikacje 28.12.2021

223/2021

Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2022 rok 22.12.2021

222/2021

korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 22.12.2021

221/2021

wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Częstochowskiej 21.12.2021

220/2021

wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Politechniki Częstochowskiej 21.12.2021

219/2021

wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Częstochowskiej 21.12.2021

218/2021

ustalenia wysokości dodatku za pozyskanie projektu 21.12.2021

217/2021

wprowadzenia Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2022 w postaci aktualizacji Zarządzenia nr 64/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.12.2020 roku, polegającego na wydłużeniu okresu oceny o rok 2022 16.12.2021

216/2021

zmian w Zarządzeniu nr 355/2020 Rektora PCz z dnia 27.07.2020 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 16.12.2021

215/2021

zmiany wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne na Politechnice Częstochowskiej 13.12.2021

214/2021

Szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat 13.12.2021

213/2021

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 7.12.2021

212/2021

likwidacji studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 7.12.2021

211/2021

zmian w Zarządzeniu nr 356/2020 Rektora PCz z dnia 3.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej 7.12.2021

210/2021

nowelizacji Regulaminu Sieci Komputerowej Politechniki Częstochowskiej 6.12.2021

209/2021

zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 125/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.05.2021 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 z późniejszą zmianą 1.12.2021

208/2021

kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2021 rok 1.12.2021

207/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 29.11.2021

206/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie menadżer żywności i żywienia na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 29.11.2021

205/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie informatyka na Wydziale Elektrycznym, studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 29.11.2021

204/2021

zmian w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 188/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury szacowania ryzyka dla czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych 25.11.2021

203/2021

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia 14.10.2020 roku z późniejszymi zmianami) 23.11.2021

202/2021

dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku dla wszystkich pracowników Uczelni 19.11.2021

201/2021

dalszych działań Uczelni związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizacji zajęć dydaktycznych 17.11.2021

200/2021

wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Częstochowskiej (BON) 15.11.2021

199/2021

zmiany Załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 176/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.09.2021 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 29.10.2021

198/2021

zmiany zapisów w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 50/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.11.2020 roku w sprawie składania przez pracowników Uczelni i doktorantów Szkoły Doktorskiej oświadczeń związanych z działalnością naukową w Politechnice Częstochowskiej 27.10.2021

197/2021

wprowadzenia Procedury Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 27.10.2021

196/2021

wprowadzenia Procedury Hospitacje zajęć dydaktycznych 27.10.2021

195/2021

nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu 22.10.2021

194/2021

przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022 19.10.2021

193/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie energetyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia st. drugiego st. o profilu ogólnoakademickim 13.10.2021

192/2021

uchylenia Polecenia nr 38/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.06.2017 roku 11.10.2021

191/2021

organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską 07.10.2021

190/2021

zmiany w składzie Komisji kwalifikacyjnej ds. likwidacji środków trwałych (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku z późn. zm.) 05.10.2021

189/2021

rozszerzenia składu Zespołu ds. Dostępności (zmiana Zarządzenia nr 60/2020 Rektora PCz z dnia 15.12.2020 roku z późn. zm.) 04.10.2021

188/2021

wprowadzenia procedury szacowania ryzyka dla czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych 04.10.2021

187/2021

wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022  01.10.2021

186/2021

 przedsięwzięć edukacyjnych wymagających zgody Prorektora ds. nauczania  01.10.2021

185/2021

 ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów  01.10.2021

184/2021

 powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022  01.10.2021

183/2021

 wprowadzenia Regulaminu nadawania studentom Politechniki Częstochowskiej Medalu "Za naukę, za pracę"  01.10.2021

182/2021

 wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Częstochowskiej  01.10.2021

181/2021

 aktualizacji Zasad dokumentowania gospodarki środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Politechnice Częstochowskiej  30.09.2021

180/2021

 Szczegółowych zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2021/2022  30.09.2021

179/2021

 ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2021/2021  30.09.2021

178/2021

 Regulaminu wsparcia psychologicznego dla studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Częstochowskiej  30.09.2021

177/2021

 powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022  28.09.2021

176/2021

 zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022  27.09.2021

175/2021

 zmiany w składzie Komisji kasacyjnej ds. środków trwałych oraz Komisji ds. etyki (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku z późn. zm.)  24.09.2021

174/2021

 powołania posterunku alarmowania przy Politechnice Częstochowskiej oraz wprowadzenia Instrukcji alarmowania dla posterunku alarmowania  24.09.2021

173/2021

 zatwierdzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z z katalogiem opłat oraz zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne na Politechnice Częstochowskiej  23.09.2021

172/2021

 Szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat  23.09.2021

171/2021

 wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających w Politechnice Częstochowskiej  17.09.2021

170/2021

 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe  17.09.2021

169/2021

uchylenia Polecenia nr 117/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020 15.09.2021

168/2021

harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 26.08.2021

167/2021

powołania Komisji do wyboru firmy brokerskiej, która będzie prowadzić sprawy ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz cyberbezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej 20.08.2021

166/2021

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia 14.10.2020 roku z późniejszą zmianą) 05.08.2021

165/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 13.07.2021

164/2021

zmian w składzie Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 8/2020 Rektora PCz z dnia 14.09.2020 roku z późniejszą zmianą) 13.07.2021

163/2021

wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej 08.07.2021

162/2021

aktualizacji składu Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Zarządzenia nr 20/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 1.09.2020 roku) 06.07.2021

161/2021

zmiany w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 125/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.05.2021 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 02.07.2021

160/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 02.07.2021

159/2021

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 02.07.2021

158/2021

aktualnego składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na rok akademicki 2021/2022 (zmiana Zarządzenia nr 121/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.04.2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022) 01.07.2021

157/2021

wprowadzenia wzorów dokumentów, wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 01.07.2021

156/2021

uchylenia Zarządzenia nr 196/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.03.2019 roku w sprawie znowelizowanej Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej 01.07.2021

155/2021

zmian w Regulaminie pracy Politechniki Częstochowskiej (zamiana Zarządzenia nr 235/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.09.2019 roku) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu 01.07.2021

154/2021

Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 29.06.2021

153/2021

sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2020 rok 29.06.2021

152/2021

zmiany Zarządzenia nr 126/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 7.05.2021 w sprawie dalszych działań Politechniki Częstochowskiej związanych z SARS-CoV-2 29.06.2021

151/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń od roku akademickiego 2021/2022 29.06.2021

150/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Elektroenergetyka przyszłości od roku akademickiego 2021/2022 29.06.2021

149/2021

powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 dla poszczególnych dyscyplin naukowych 25.06.2021

148/2021

wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów absolwentom Politechniki Częstochowskiej 25.06.2021

147/2021

wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w zakresie blankietów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Politechnice Częstochowskiej 25.06.2021

146/2021

zmiany Załącznika nr 7 do Zarządzenia nr 27/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021, z późn. zm. 23.06.2021

145/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnakademickim 23.06.2021

144/2021

zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 93/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.02.2021 roku) 22.06.2021

143/2021

aktualizacji wzoru umowy wydawniczej - Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 95/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.03.2021 roku) 18.06.2021

142/2021

zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 126/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 7.05.2021 roku w sprawie dalszych działań Politechniki Częstochowskiej związanych z SARS-Co-V-2 15.06.2021

141/2021

zmiany w składzie Zespołu ds. opracowania zasad organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 129/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.05.2021 roku) 08.06.2021

140/2021

wprowadzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski oraz język hiszpański 07.06.2021

139/2021

funkcjonowania Kancelarii Dokumentów Niejawnych 01.06.2021

138/2021

zmian do Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 348/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.06.2020 roku) 01.06.2021

137/2021

limitów przyjęć do Szkoły doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 26.05.2021

136/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Odnawialne źródła energii od roku akademickiego 2021/2022 24.05.2021

135/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zdrowie publiczne na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.05.2021

134/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami na wydziale Zarządzania, studia niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.05.2021

133/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie maszyny i systemy energetyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.05.2021

132/2021

utworzenia studiów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 na kierunku budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.05.2021

131/2021

wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 18.05.2021

130/2021

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 37/2020 z dnia 14.10.2020 roku) 18.05.2021

129/2021

powołania Zespołu ds. opracowania zasad organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w Politechnice Częstochowskiej 14.05.2021

128/2021

zmiany w Załączniku do Zarządzenia nr 360/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 12.05.2021

127/2021

wzorów decyzji i dokumentów dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 12.05.2021

126/2021

dalszych działań Politechniki Częstochowskiej związanych z SARS-CoV-2 07.05.2021

125/2021

określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022 04.05.2021

124/2021

utworzenia Stałego Dyżuru Politechniki Częstochowskiej 28.04.2021

123/2021

wprowadzenia nowych zapisów w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 293/2020 Rektora PCz z dnia 12.02.2020 roku) oraz stwierdzenia jego zgodności z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 27.04.2021

122/2021

zmiany w składzie Zespołu ds. Dostępności (zmiana Zarządzenia 61/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.12.2020 roku) 21.04.2021

121/2021

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022 21.04.2021

120/2021

wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej 20.04.2021

119/2021

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej 20.04.2021

118/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 16.04.2021

117/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 16.04.2021

116/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny od roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

115/2021

struktury roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

114/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe od roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

113/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

112/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie odlewnictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

111/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

110/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

109/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku zarządzanie jakością i produkcją w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

108/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku design i zarządzanie projektami w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

107/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku inteligentny przemysł w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

106/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

105/2021

dodatkowych dni wolnych od pracy dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej w związku ze zwalczaniem COVID-19 24.03.2021

104/2021

zmiany Załącznika nr 2 Zarządzenia nr 27/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 23.03.2021

103/2021

aktualnych składów komisji stypendialnych studentów i doktorantów (zmiana Zarządzenia nr 36/2020 Rektora PCz z dnia 14.10.2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021) 17.03.2021

102/2021

zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 360/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 17.03.2021

101/2021

organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych 16.03.2021

100/2021

Regulaminu korzystania z elektronicznej poczty studenckiej/doktoranckiej w Politechnice Częstochowskiej 15.03.2021

99/2021

powołania Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej 12.03.2021

98/2021

zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickim w Politechnice Częstochowskiej 10.03.2021

97/2021

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 09.03.2021

96/2021

zmiany w składzie Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 19/2020 Rektora PCz z dnia 25.09.2020 roku) 09.03.2021

95/2021

Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 05.03.2021

94/2021

zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.11.2020 roku w sprawie zasad raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 05.03.2021

93/2021

nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 26.02.2021

92/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie informatyka na Wydziale Elektrycznym, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021

91/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku sztuczna inteligencja i Data Science w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021
90/2021 utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku mechatronika w formie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021
89/2021 powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej (w tym zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) 22.02.2021
88/2021 zmian w składzie Komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku) 22.02.2021
87/2021 korekty Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 15.02.2021
86/2021 zmian w składzie Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 8/2020 Rektora PCz z dnia 14.09.2020 roku) 11.02.2021
85/2021 wprowadzenia znowelizowanych Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 10.02.2021
84/2021 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2021 05.02.2021
83/2021 zasad finansowania i rozliczania opłat za korzystanie z usług Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMANprzez jednostki Politechniki Częstochowskiej 05.02.2021
82/2021 organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 28.01.2021
81/2021 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN 25.01.2021
80/2021 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów 25.01.2021
79/2021 wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 20.01.2021
78/2021 Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" 19.01.2021
77/2021 Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 19.01.2021
76/2021 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.01.2021
75/2021 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 14.01.2021
74/2021 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 14.01.2021
73/2021 Rozszerzenia składu komisji inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku) 05.01.2021
72/2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 347/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.06.2020 roku z późniejszą zmianą) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2020
71/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 29.12.2020
70/2020 ustalenia wysokości dodatku za pozyskanie projektu 29.12.2020
69/2020 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2021-2024 29.12.2020
68/2020 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów na kadencję 2021-2024 29.12.2020
67/2020 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2021-2024 29.12.2020
66/2020 wprowadzenia Zasad zawierania przez Politechnikę Częstochowską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi 29.12.2020
65/2020 sprawowania nadzoru przez Rektora Politechniki Częstochowskiej nad uchwałami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 23.12.2020
64/2020 wprowadzenia Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2021 23.12.2020
63/2020 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 18.12.2020
62/2020 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 18.12.2020
61/2020 powołania Zespołu ds. Dostępności 15.12.2020
60/2020 ustalenia Zasad oraz trybu realizacji i rozliczania prac zleconych Uczelni przez podmioty zewnętrzne 15.12.2020
59/2020 uchylenia Polecenia nr 29/2004 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2004 roku w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych 14.12.2020
58/2020 uchylenia Polecenia nr 49/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Centrum Kompetencji IATI przy Politechnice Częstochowskiej 14.12.2020
57/2020 dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 09.12.2020
56/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 7/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14/09/2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 04.12.2020
55/2020 Zasad prefinansowania ze środków własnych Politechniki Częstochowskiej: projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz krajowych, prac zleconych realizowanych w ramach podwykonawstwa projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 02.12.2020
54/2020 wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademickiego Klubu Sportowego Politechniki Częstochowskiej 02.12.2020
53/2020 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2020 rok 30.11.2020
52/2020 zasad raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 25.11.2020
51/2020 zmiany Załącznika nr 1 do Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach (Zarządzenie nr 292/2020 Rektora PCz z dnia 3.02.2020 roku) 24.11.2020
50/2020 składania przez pracowników Uczelni i doktorantów Szkoły Doktorskiej oświadczeń związanych z działalnością naukową w Politechnice Częstochowskiej 23.11.2020
49/2020 powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 16.11.2020
48/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 16.11.2020
47/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 12.11.2020
46/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 12.11.2020
45/2020 wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 09.11.2020
44/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 345/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.06.2020 roku w sprawie warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej 04.11.2020
43/2020 powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 03.11.2020
42/2020 zmian w Regulaminie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej i wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu 29.10.2020
41/2020 wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Politechnice Częstochowskiej 28.10.2020
40/2020 uaktualnienia składu Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 26.10.2020
39/2020 przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020
38/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem technologii informatycznych 23.10.2020
37/2020 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 14.10.2020
36/2020 powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 14.10.2020
35/2020 zmian w Zarządzeniu nr 287/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 14.10.2020
34/2020 używania co celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy w jazdach lokalnych 12.10.2020
33/2020 podejmowania uchwał przez organy i gremia funkcjonujące w Politechnice Częstochowskiej 08.10.2020
32/2020 rozszerzenia składu komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 05.10.2020
31/2020 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów 30.09.2020
30/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego 30.09.2020
29/2020 szczegółowych zasad i trybu rozliczenia pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 30.09.2020
28/2020 ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2020/201 30.09.2020
27/2020 zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.09.2020
26/2020 ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 30.09.2020
25/2020 wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 30.09.2020
24/2020 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2020-2024 29.09.2020
23/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika - IWE od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
22/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji 25.09.2020
21/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
20/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
19/2020 powołania Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 25.09.2020
18/2020 powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 25.09.2020
17/2020 powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024 23.09.2020
16/2020 sporządzania i szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów absolwentom Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020
15/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1.1a oraz wprowadzenia Załącznika nr 2.1a do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Polietchniki Częstochowskiej 21.09.2020
14/2020 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2019/2020 17.09.2020
13/2020 powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 17.09.2020
12/2020 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w języku angielskim 17.09.2020
11/2020 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 17.09.2020
10/2020 organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
9/2020 wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
8/2020 powołania Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 14.09.2020
7/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 14.09.2020
6/2020 organizacji ochrony przeciwpożarowej w Politechnice Częstochowskiej 10.09.2020
5/2020 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii na kadencję 2020-2024 10.09.2020
4/2020 przedłużenia kadencji rzeczników dyscyplinarnych do dnia 31.12.2020 01.09.2020
3/2020 Zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Politechnice Częstochowskiej 01.09.2020
2/2020 powołania Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 01.09.2020
1/2020 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 01.09.2020

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18066
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-08 14:52:28