Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr

W sprawie

Data

49/2020 powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 16.11.2020
48/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 16.11.2020
47/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 12.11.2020
46/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 12.11.2020
45/2020 wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 09.11.2020
44/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 345/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.06.2020 roku w sprawie warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej 04.11.2020
43/2020 powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 03.11.2020
42/2020 zmian w Regulaminie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej i wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu 29.10.2020
41/2020 wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Politechnice Częstochowskiej 28.10.2020
40/2020 uaktualnienia składu Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 26.10.2020
39/2020 przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020
38/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem technologii informatycznych 23.10.2020
37/2020 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 14.10.2020
36/2020 powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 14.10.2020
35/2020 zmian w Zarządzeniu nr 287/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 14.10.2020
34/2020 używania co celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy w jazdach lokalnych 12.10.2020
33/2020 podejmowania uchwał przez organy i gremia funkcjonujące w Politechnice Częstochowskiej 08.10.2020
32/2020 rozszerzenia składu komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 05.10.2020
31/2020 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów 30.09.2020
30/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego 30.09.2020
29/2020 szczegółowych zasad i trybu rozliczenia pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 30.09.2020
28/2020 ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2020/201 30.09.2020
27/2020 zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.09.2020
26/2020 ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 30.09.2020
25/2020 wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 30.09.2020
24/2020 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2020-2024 29.09.2020
23/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika - IWE od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
22/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji 25.09.2020
21/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
20/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
19/2020 powołania Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 25.09.2020
18/2020 powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 25.09.2020
17/2020 powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024 23.09.2020
16/2020 sporządzania i szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów absolwentom Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020
15/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1.1a oraz wprowadzenia Załącznika nr 2.1a do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Polietchniki Częstochowskiej 21.09.2020
14/2020 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2019/2020 17.09.2020
13/2020 powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 17.09.2020
12/2020 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w języku angielskim 17.09.2020
11/2020 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 17.09.2020
10/2020 organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
9/2020 wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
8/2020 powołania Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 14.09.2020
7/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 14.09.2020
6/2020 organizacji ochrony przeciwpożarowej w Politechnice Częstochowskiej 10.09.2020
5/2020 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii na kadencję 2020-2024 10.09.2020
4/2020 przedłużenia kadencji rzeczników dyscyplinarnych do dnia 31.12.2020 01.09.2020
3/2020 Zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Politechnice Częstochowskiej 01.09.2020
2/2020 powołania Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 01.09.2020
1/2020 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 01.09.2020

 

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:33
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-23 10:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 263
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-23 10:38