Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.pcz.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

 

Nr

W sprawie

Data

123/2021

wprowadzenia nowych zapisów w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 293/2020 Rektora PCz z dnia 12.02.2020 roku) oraz stwierdzenia jego zgodności z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 27.04.2021

122/2021

zmiany w składzie Zespołu ds. Dostępności (zmiana Zarządzenia 61/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.12.2020 roku) 21.04.2021

121/2021

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2021/2022 21.04.2021

120/2021

wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej 20.04.2021

119/2021

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej 20.04.2021

118/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 16.04.2021

117/2021

wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 16.04.2021

116/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny od roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

115/2021

struktury roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

114/2021

utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe od roku akademickiego 2021/2022 29.03.2021

113/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

112/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie odlewnictwo na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

111/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

110/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

109/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku zarządzanie jakością i produkcją w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

108/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku design i zarządzanie projektami w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

107/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku inteligentny przemysł w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

106/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.03.2021

105/2021

dodatkowych dni wolnych od pracy dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej w związku ze zwalczaniem COVID-19 24.03.2021

104/2021

zmiany Załącznika nr 2 Zarządzenia nr 27/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 23.03.2021

103/2021

aktualnych składów komisji stypendialnych studentów i doktorantów (zmiana Zarządzenia nr 36/2020 Rektora PCz z dnia 14.10.2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021) 17.03.2021

102/2021

zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 360/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31.08.2020 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 17.03.2021

101/2021

organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz ochrony danych osobowych 16.03.2021

100/2021

Regulaminu korzystania z elektronicznej poczty studenckiej/doktoranckiej w Politechnice Częstochowskiej 15.03.2021

99/2021

powołania Zespołu ds. opracowania zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej 12.03.2021

98/2021

zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickim w Politechnice Częstochowskiej 10.03.2021

97/2021

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 09.03.2021

96/2021

zmiany w składzie Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 19/2020 Rektora PCz z dnia 25.09.2020 roku) 09.03.2021

95/2021

Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 05.03.2021

94/2021

zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 52/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.11.2020 roku w sprawie zasad raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 05.03.2021

93/2021

nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego 26.02.2021

92/2021

zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie informatyka na Wydziale Elektrycznym, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021

91/2021

utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku sztuczna inteligencja i Data Science w formie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021
90/2021 utworzenia studiów od roku akademickiego 2021/2022 na kierunku mechatronika w formie studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 24.02.2021
89/2021 powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej (w tym zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) 22.02.2021
88/2021 zmian w składzie Komisji ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku) 22.02.2021
87/2021 korekty Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 15.02.2021
86/2021 zmian w składzie Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 8/2020 Rektora PCz z dnia 14.09.2020 roku) 11.02.2021
85/2021 wprowadzenia znowelizowanych Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 10.02.2021
84/2021 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2021 05.02.2021
83/2021 zasad finansowania i rozliczania opłat za korzystanie z usług Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMANprzez jednostki Politechniki Częstochowskiej 05.02.2021
82/2021 organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 28.01.2021
81/2021 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN 25.01.2021
80/2021 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów 25.01.2021
79/2021 wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 20.01.2021
78/2021 Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" 19.01.2021
77/2021 Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 19.01.2021
76/2021 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 14.01.2021
75/2021 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 14.01.2021
74/2021 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 14.01.2021
73/2021 Rozszerzenia składu komisji inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 24/2020 Rektora PCz z dnia 29.09.2020 roku) 05.01.2021
72/2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 347/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.06.2020 roku z późniejszą zmianą) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2020
71/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 29.12.2020
70/2020 ustalenia wysokości dodatku za pozyskanie projektu 29.12.2020
69/2020 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2021-2024 29.12.2020
68/2020 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów na kadencję 2021-2024 29.12.2020
67/2020 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich na kadencję 2021-2024 29.12.2020
66/2020 wprowadzenia Zasad zawierania przez Politechnikę Częstochowską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi 29.12.2020
65/2020 sprawowania nadzoru przez Rektora Politechniki Częstochowskiej nad uchwałami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 23.12.2020
64/2020 wprowadzenia Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2021 23.12.2020
63/2020 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 18.12.2020
62/2020 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2021 rok 18.12.2020
61/2020 powołania Zespołu ds. Dostępności 15.12.2020
60/2020 ustalenia Zasad oraz trybu realizacji i rozliczania prac zleconych Uczelni przez podmioty zewnętrzne 15.12.2020
59/2020 uchylenia Polecenia nr 29/2004 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2004 roku w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych 14.12.2020
58/2020 uchylenia Polecenia nr 49/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Centrum Kompetencji IATI przy Politechnice Częstochowskiej 14.12.2020
57/2020 dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 09.12.2020
56/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 7/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14/09/2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 04.12.2020
55/2020 Zasad prefinansowania ze środków własnych Politechniki Częstochowskiej: projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz krajowych, prac zleconych realizowanych w ramach podwykonawstwa projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 02.12.2020
54/2020 wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademickiego Klubu Sportowego Politechniki Częstochowskiej 02.12.2020
53/2020 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2020 rok 30.11.2020
52/2020 zasad raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 25.11.2020
51/2020 zmiany Załącznika nr 1 do Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach (Zarządzenie nr 292/2020 Rektora PCz z dnia 3.02.2020 roku) 24.11.2020
50/2020 składania przez pracowników Uczelni i doktorantów Szkoły Doktorskiej oświadczeń związanych z działalnością naukową w Politechnice Częstochowskiej 23.11.2020
49/2020 powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 16.11.2020
48/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 16.11.2020
47/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 12.11.2020
46/2020 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 12.11.2020
45/2020 wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 09.11.2020
44/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 345/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.06.2020 roku w sprawie warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej 04.11.2020
43/2020 powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 03.11.2020
42/2020 zmian w Regulaminie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej i wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu 29.10.2020
41/2020 wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej w Politechnice Częstochowskiej 28.10.2020
40/2020 uaktualnienia składu Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 11/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 26.10.2020
39/2020 przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 26.10.2020
38/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem technologii informatycznych 23.10.2020
37/2020 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 14.10.2020
36/2020 powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów oraz przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 14.10.2020
35/2020 zmian w Zarządzeniu nr 287/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 14.10.2020
34/2020 używania co celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy w jazdach lokalnych 12.10.2020
33/2020 podejmowania uchwał przez organy i gremia funkcjonujące w Politechnice Częstochowskiej 08.10.2020
32/2020 rozszerzenia składu komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 (zmiana Zarządzenia nr 13/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.09.2020 roku) 05.10.2020
31/2020 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów 30.09.2020
30/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego 30.09.2020
29/2020 szczegółowych zasad i trybu rozliczenia pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 30.09.2020
28/2020 ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2020/201 30.09.2020
27/2020 zatwierdzenia wykazu osób wchodzących w skład rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.09.2020
26/2020 ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 30.09.2020
25/2020 wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej 30.09.2020
24/2020 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2020-2024 29.09.2020
23/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika - IWE od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
22/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji 25.09.2020
21/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
20/2020 utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych od roku akademickiego 2020/2021 25.09.2020
19/2020 powołania Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 25.09.2020
18/2020 powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 25.09.2020
17/2020 powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024 23.09.2020
16/2020 sporządzania i szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów absolwentom Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020
15/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1.1a oraz wprowadzenia Załącznika nr 2.1a do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Polietchniki Częstochowskiej 21.09.2020
14/2020 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2019/2020 17.09.2020
13/2020 powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy na kadencję 2020-2024 17.09.2020
12/2020 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w języku angielskim 17.09.2020
11/2020 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2020-2024 17.09.2020
10/2020 organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
9/2020 wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 14.09.2020
8/2020 powołania Zespołu ds. Systemu POL-on na kadencję 2020-2024 14.09.2020
7/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 14.09.2020
6/2020 organizacji ochrony przeciwpożarowej w Politechnice Częstochowskiej 10.09.2020
5/2020 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii na kadencję 2020-2024 10.09.2020
4/2020 przedłużenia kadencji rzeczników dyscyplinarnych do dnia 31.12.2020 01.09.2020
3/2020 Zasad przyjmowania, finansowania i rozliczania wizyt gości zagranicznych w Politechnice Częstochowskiej 01.09.2020
2/2020 powołania Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 01.09.2020
1/2020 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 01.09.2020

 

Metryka

 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2020-09-10 09:33
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-28 10:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-28 10:27