Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

 

Nr

W sprawie

Data

257/2023/2024

wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 17, działka nr 24/4, obręb 0842, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz Uniwersytetu Jana Długosza 20.03.2024

256/2023/2024

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie odnawialne źródła energii w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 20.03.2024

255/2023/2024

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 20.03.2024

254/2023/2024

zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. hab. inż. Arturowi Dróżdżowi, prof. PCz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 20.03.2024

253/2023/2024

warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2024/2025 20.03.2024

252/2023/2024

uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 20.03.2024

251/2023/2024

Regulaminu organizacyjnego Centrum Transferu Technologii 20.03.2024

250/2023/2024

wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2024-2028 20.03.2024

249/2023/2024

wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2024-2028 20.03.2024

248/2023/2024

w sprawie wyrażenia zgody w sprawie nadania rondu przy ul. Akademickiej 5 imienia Mieczysława Hrehorowa 14.02.2024

247/2023/2024

w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późniejszymi zmianami 14.02.2024

246/2023/2024

w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do UCHWAŁY Nr 217/2022/2023 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 14.02.2024

245/2023/2024

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie energetyka jądrowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 14.02.2024

244/2023/2024

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 14.02.2024

243/2023/2024

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 14.02.2024

242/2023/2024

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie informatyka przemysłowa w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 14.02.2024

241/2023/2024

w sprawie zmiany w składzie Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 14.02.2024

240/2023/2024

w sprawie zmian w składzie Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 14.02.2024

239/2023/2024

w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 14.02.2024

238/2023/2024

w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej od roku akademickiego 2024/2025 14.02.2024

237/2023/2024

oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2022/2023 6.12.2023

236/2023/2024

zatwierdzenia pełnego składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028 6.12.2023

235/2023/2024

zatwierdzenia przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028 6.12.2023

234/2023/2024

wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku dawnej stołówki akademickiej na potrzeby poszerzenia bazy dydaktycznej” 6.12.2023

233/2023/2024

zmian w Uchwale nr 396/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Politechnice Częstochowskiej 6.12.2023

232/2023/2024

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Analiza danych i Big Data w zarządzaniu, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 6.12.2023

231/2023/2024

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 6.12.2023

230/2023/2024

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa, geodezja i transport w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 6.12.2023

229/2023/2024

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie fizyka techniczna w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 6.12.2023

228/2023/2024

w sprawie zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2023/2024 25.10.2023

227/2022/2023

Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Częstochowskiej 20.09.2023

226/2022/2023

Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Politechnice Częstochowskiej 20.09.2023

225/2022/2023

zmian w Uczelnianej Księdze Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Uchwały nr 87/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 października 2021 roku) 20.09.2023

224/2022/2023

określenia warunków korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Uczelni przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym 28.06.2023

223/2022/2023

wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 28.06.2023

222/2022/2023

wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 28.06.2023

221/2022/2023

wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 28.06.2023

220/2022/2023

zatwierdzenia harmonogramu zwyczajnych posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 28.06.2023

219/2022/2023

zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 28.06.2023

218/2022/2023

przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2027/2028 28.06.2023

217/2022/2023

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 28.06.2023

216/2022/2023

uchylenia Uchwały nr 120/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie nowych wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 28.06.2023

215/2022/2023

uchylenia Uchwały nr 74/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 28.06.2023

214/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria środowiska w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 28.06.2023

213/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 28.06.2023

212/2022/2023

zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027 28.06.2023

211/2022/2023

zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Wojciecha Czakona z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027 28.06.2023

210/2022/2023

zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Marii Włodarczyk-Makuły na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027 28.06.2023

209/2022/2023

zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Marii Włodarczyk-Makuły na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027 28.06.2023

208/2022/2023

wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. inż. Grzegorzowi Dudkowi, prof. PCz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 28.06.2023

207/2022/2023

wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Marii Włodarczyk-Makule nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku 28.06.2023

206/2022/2023

przyznania tytułu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Jackowi Przybylskiemu 24.05.2023

205/2022/2023

zmian w składzie Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 24.05.2023

204/2022/2023

zmian w składzie Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 24.05.2023

203/2022/2023

zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 24.05.2023

202/2022/2023

zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 379/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 grudnia 2019 roku z późn. zm.) 24.05.2023

201/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

200/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja i Data Science w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

199/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

198/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

197/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa, geodezja i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

196/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 24.05.2023

195/2022/2023

zmiany zapisów w Regulaminie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zmiana Załącznika do UCHWAŁY Nr 106/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 marca 2022 roku) 24.05.2023

194/2022/2023

uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 24.05.2023

193/2022/2023

programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej od roku akademickiego 2023/2024 22.03.2023

192/2022/2023

uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 22.03.2023

191/2022/2023

przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych 22.03.2023

190/2022/2023

zmian w programach studiów w zakresie przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych w ramach doskonalenia programu studiów 22.03.2023

189/2022/2023

zmiany zapisów w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do UCHWAŁY nr 137/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 22.03.2023

188/2022/2023

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 124/2021/2022 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2026/2027 22.03.2023

187/2022/2023

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 60/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2025/2026 z późn. zm. 22.03.2023

186/2022/2023

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późn. zm. 22.03.2023

185/2022/2023

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późn. zm. 22.03.2023

184/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektronika i telekomunikacja w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 22.03.2023

183/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie biotechnologia w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 22.03.2023

182/2022/2023

wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu dla linii kablowej nN oraz złącza kablowego nN na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Akademickiej, składającej się z działki o numerze 14/92, obręb ewidencyjny 0742, 42A, będącej własnością Politechniki Częstochowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. 22.03.2023

181/2022/2023

powołania reprezentantów Politechniki Częstochowskiej do Rady Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” 22.03.2023

180/2022/2023

zmiany Uchwały nr 13/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 z późniejszymi zmianami 22.03.2023

179/2022/2023

zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 22.02.2023

178/2022/2023

wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 73 (druga linia zabudowy)” 22.02.2023

177/2022/2023

wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch” Politechniki Częstochowskiej” 22.02.2023

176/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie projektowanie i logistyka materiałów w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 22.02.2023

175/2022/2023

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie technologie wytwarzania implantów i narzędzi medycznych w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 22.02.2023

174/2022/2023

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie metalurgia w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 22.02.2023

173/2022/2023

zmiany w składzie senackiej Komisji ds. współpracy i rozwoju na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 22.02.2023

172/2022/2023

zmian w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 22.02.2023

171/2022/2023

zmian w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późn. zm.) 22.02.2023

170/2022/2023

uchwalenia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej na lata 2023-2027 22.02.2023

169/2022/2023

warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2023/2024 22.02.2023

168/2022/2023

przyznania tytułu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Waldemarowi Minkinie 22.02.2023

167/2022/2023

w sprawie oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2021/2022 7.12.2022

166/2022/2023

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej” 7.12.2022

165/2022/2023

w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku z późniejszymi zmianami) 7.12.2022

164/2022/2023

w sprawie zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za rok 2023 i 2024 7.12.2022

163/20222023

zmian w składzie Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 19.10.2022

162/2022/2023

zmian w składzie Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 19.10.2022

161/2022/2023

zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauki i ewaluacji na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 19.10.2022

160/2022/2023

zmiany w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 19.10.2022

159/2022/2023

zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2022/2023 19.10.2022

158/2021/2022

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego” 29.06.2022

157/2021/2022

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu WIiŚ przy ul. Brzeźnickiej 60a” 29.06.2022

156/2021/2022

zmian w składzie Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą) 29.06.2022

155/2021/2022

zatwierdzenia harmonogramu zwyczajnych posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 29.06.2022

154/2021/2022

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych PCz” 29.06.2022

153/2021/2022

wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Dr. hab. inż. Arturowi Durajskiemu, prof. PCz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 29.06.2022

152/2021/2022

wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Prof. dr. hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku 29.06.2022

151/2021/2022

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 297/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych z późniejszymi zmianami 29.06.2022

150/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektrotechnika w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

149/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie automatyka i robotyka w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

148/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektromobilność i energia odnawialna w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

147/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentne miasta w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

146/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

145/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

144/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

143/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

142/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

141/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

140/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

139/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie angielski język biznesu w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 29.06.2022

138/2021/2022

Zasad potwierdzania efektów uczenia się przy przenoszeniu z innej uczelni w celu kontynuacji kształcenia obywateli polskich i obywateli Ukrainy, będących w dniu 24 lutego 2022 roku studentami uczelni działających na terytorium Ukrainy 29.06.2022

137/2021/2022

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 29.06.2022

136/2021/2022

nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. Pawłowi Kuleszy 29.06.2022

135/2021/2022

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

134/2021/2022

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Inżynieria transportu, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

133/2021/2022

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Eksploatacja i renowacja budynków mieszkalnych z elementami BIM, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

132/2021/2022

ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

131/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie biotechnologia w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

130/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja i Data Science w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

129/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

128/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

127/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie budownictwo w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

126/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

125/2021/2022

ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie metalurgia w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 11.05.2022

124/2021/2022

zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2026/2027 11.05.2022

123/2021/2022

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 60/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2025/2026 11.05.2022

122/2021/2022

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późniejszymi zmianami 11.05.2022

121/2021/2022

zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 11.05.2022

120/2021/2022

nowych wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 11.05.2022

119/2021/2022

przyznania tytułu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Romanowi Wyrzykowskiemu 11.05.2022

118/2021/2022

przyznania tytułu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu 11.05.2022

117/2021/2022

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania PCz” 11.05.2022

116/2021/2022

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. Pawłowi Kuleszy 30.03.2022

115/2021/2022

nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie 30.03.2022

114/2021/2022

nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Januszowi Kacprzykowi 30.03.2022

113/2021/2022

zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku z późniejszymi zmianami) 30.03.2022

112/2021/2022

zmian w składzie Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku) 30.03.2022

111/2021/2022

zmian w składzie Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą) 30.03.2022

110/2021/2022

zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 30.03.2022

109/2021/2022

ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie odnawialne źródła energii w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 30.03.2022
108/2021/2022 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie architektura krajobrazu w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 30.03.2022
107/2021/2022 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 30.03.2022
106/2021/2022 wprowadzenia Regulaminu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 30.03.2022
105/2021/2022 zmian w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 30.03.2022
104/2021/2022 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 75/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 30.03.2022
103/2021/2022 Regulaminu przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora w Politechnice Częstochowskiej 30.03.2022
102/2021/2022 zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. inż. Pawłowi Pełce nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską 30.03.2022

101/2021/2022

uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 30.03.2022
100/2021/2022 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 30.03.2022
99/2021/2022 Regulaminu przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Częstochowskiej 8.02.2022
98/2021/2022 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2022/2023 8.02.2022
97/2021/2022 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie budownictwo w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa, rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023  8.02.2022
96/2021/2022 zmiany Uchwały nr 13/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 z późniejszą zmianą 8.02.2022
95/2021/2022 oceny funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2020/2021 8.12.2021
94/2021/2022 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 297/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych z późniejszymi zmianami 8.12.2021
93/2021/2022 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie 8.12.2021
92/2021/2022 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Januszowi Kacprzykowi 8.12.2021
91/2021/2022 zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2022 rok 8.12.2021
90/2021/2022 Zasad i trybu przyznawania tytułu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej 8.12.2021
89/2021/2022 zmiany w składzie Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 4/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku) 8.12.2021
88/2021/2022 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszymi zmianami) 8.12.2021
87/2021/2022 Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 27.10.2021
86/2021/2022 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2021/2022 27.10.2021
85/2020/2021 sprzedaży nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz przy ul. Ogrodowej  23.09.2021
84/2020/2021 zgłoszenia kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku  23.09.2021
83/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 350/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat z późniejszą zmianą  23.09.2021
82/2020/2021 zmiany Załącznika nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 74/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych  23.09.2021
81/2020/2021 zmian w składach komisji ds. oceny nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 (zmiana Uchwały nr 17/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 16 grudnia 2020 roku)  23.09.2021
80/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą)  23.09.2021
79/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. mienia i finansów na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 września 2020 roku z późniejszą zmianą)  23.09.2021
78/2020/2021 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 23.06.2021
77/2020/2021 opinii na temat zatrudnienia Kwestora Politechniki Częstochowskiej 23.06.2021
76/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku, z późn. zm.) 23.06.2021
75/2020/2021 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 23.06.2021
74/2020/2021 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 23.06.2021
73/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Elektroenergetyka przyszłości, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
72/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 312/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki i zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
71/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 423/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
70/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 409/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
69/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 310/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 23.06.2021
68/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 314/2018/20219 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
67/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 421/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
66/2020/2021 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 313/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 z późniejszymi zmianami 23.06.2021
65/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie logistyka inżynierska w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
64/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
63/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
62/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
61/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
60/2020/2021 zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2025/2026 23.06.2021
59/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 411/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 23.06.2021
58/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria materiałowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
57/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
56/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynającym się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
55/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
54/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 23.06.2021
53/2020/2021 nowych wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 23.06.2021
52/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 297/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów w nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych z późniejszymi zmianami 23.06.2021
51/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 379/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 grudnia 2019 roku z późniejszą zmianą) 19.05.2021
50/2020/2021 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 436/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku) 19.05.2021
49/2020/2021 zmiany w składzie senackiej Komisji ds. nauczania na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 2/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 września 2020 roku) 19.05.2021
48/2020/2021 zmiany Uchwały nr 13/2020/2021 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 19.05.2021
47/2020/2021 wprowadzenia zaktualizowanego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 19.05.2021
46/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 308/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie angielski język biznesu w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 19.05.2021
45/2020/2021 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie fizyka techniczna w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
44/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Odnawialne źródła energii, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
43/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
42/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
41/2020/2021 zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 19.05.2021

40/2020/2021

zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 z późniejszymi zmianami 19.05.2021
39/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 19.05.2021
38/2020/2021 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie procesowe, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
37/2020/2021 ustalenia programu studiów dyplomowych pod nazwą Ład korporacyjny, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
36/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 358/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów 24.03.2021
35/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 419/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 24.03.2021
34/2020/2021 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
33/2020/2021  zmiany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 24.03.2021
32/2020/2021  zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 418/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 24.03.2021
31/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie inżynieria chemiczna i procesowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
30/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentny przemysł w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
29/2020/2021  ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
28/2020/2021  ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.03.2021
27/2020/2021  zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 24.03.2021
26/2020/2021  uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 24.03.2021
25/2020/2021 zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, przebudową komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnym i budynku przy ul. J.H. Dąbrowskiego" 24.02.2021
24/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie sztuczna inteligencja i Data Science w dyscyplinie wiodącej Informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
23/2020/2021 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 24.02.2021
22/2020/2021 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016-2020 24.02.2021
21/2020/2021 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2021/2022 24.02.2021
20/2020/2021 uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 24.02.2021
19/2020/2021 ustalenia programu Studiów podyplomowych pod nazwą Specjalistyczne studia podyplomowe z Optometrii, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 16.12.2020
18/2020/2021 funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 2019/2020 16.12.2020
17/2020/2021 powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich na lata 2019-2020 16.12.2020
16/2020/2021 zaopiniowania Kryteriów oraz trybu postępowania podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2021 rok 16.12.2020
15/2020/2021 wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia jej członków 16.12.2020
14/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 143/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 18.11.2020
13/2020/2021 powołania członków Rady Ucelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021/2024 18.11.2020
12/2020/2021 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 219/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach III stopnia, nr 220/2014/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z opłat doktorantów za niestacjonarne studia III stopnia, nr 219/2017/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych III stopnia 28.10.2020
11/2020/2021 uchylenia Uchwały nr 133/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Rady Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej 28.10.2020
10/2020/2021 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2020/2021 28.10.2020
9/2020/2021 trybu pracy, podejmowania uchwał/decyzji przez organy Politechniki Częstochowskiej, w tym komisji senackich i innych gremiów, które na mocy Statutu Politechniki Częstochowskiej są powoływane przez Senat oraz Komisji i innych zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułów 23.09.2020
8/2020/2021 Audytorium Wydziału Elektrycznego 23.09.2020
7/2020/2021 zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 23.09.2020
6/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Głównej 23.09.2020
5/2020/2021 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 23.09.2020
4/2020/2021 wyboru członków komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
3/2020/2021 wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji dyscyplinarnych i odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję 2020-2024 23.09.2020
2/2020/2021 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2020-2024 23.09.2020
1/2020/2021 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 23.09.2020

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12797
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-25 13:54:34