Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
133/2020 powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej oraz działalności badawczej (w tym zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) 07.07.2020
132/2020 organizacji i przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych 06.07.2020
131/2020 wprowadzenia wzorów dokumentów, wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 02.07.2020
130/2020 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2020 24.06.2020
129/2020 wzorów decyzji i dokumentów dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 01.06.2020
128/2020 wprowadzenia wzoru podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej 22.05.2020
127/2020 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 08.05.2020
126/2020 zmiany zapisów w Poleceniu nr 114/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień komisjom stypendialnym studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 z późniejszą zmianą 22.04.2020
125/2020 zmiany zapisów w Poleceniu nr 113/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 z późniejszą zmianą 22.04.2020
124/2020 zmian w składzie Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 (zmiana Polecenia nr 19/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.01.2017 roku z późn. zm.) 03.04.2020
123/2020 struktury roku akademickiego 2020/2021 25.03.2020
122/2020 powołania Zespołu ds. ewaluacji dyscyplin naukawych w Politechnice Częstochowskiej 09.01.2020
120/2019 powołania Zespołu ds. wyboru obsługi bankowej Politechniki Częstochowskiej 11.12.2019
119/2019 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2019 rok 05.12.2019
118/2019 wprowadzenia zmiany w Poleceniu nr 114/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień komisjom stypendialnym studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 26.11.2019
117/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2019/2020 18.11.2019
116/2019 wprowadzenia zmian w Poleceniu nr 113/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 18.11.2019
115/2019 zmian w składzie Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Polecenia nr 53/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 roku z późn. zm.) 05.11.2019
114/2019 przekazania uprawnień komisjom stypendialnym dla studentów i doktorantów w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń stypendialnych w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 28.10.2019
113/2019 powołania komisji stypendialnych studentów i doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2019/20120 28.10.2019
112/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów, wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 19.07.2019
111/2019 wzorów decyzji i dokumentów dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 19.07.2019
110/2019 powołania Komisji ds. podziału środków finansowych przeznaczonych na zakup aparatury oraz infrastruktury informatycznej w zakresie działalności dydaktycznej oraz na realizację zadań inwestycyjnych (w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) w zakresie działalności badawczej 19.06.2019
109/2019 wprowadzenia wzoru Podania-kwestionariusza o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej 03.06.2019
108/2019 uchylenia Polecenia nr 89/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.10.2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku obowiązujących w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK" 30.05.2019
107/2019 wprowadzenia wzoru oświadczenia, składanego przez pracowników Uczelni upoważniającego Politechnikę Częstochowską do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 29.05.2019
106/2019 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 09.05.2019
105/2019 powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa PCz 08.04.2019
104/2019 powołania Zespołu ds. opracowania zasad podziału subwencji 08.04.2019
103/2019 struktury roku akademickiego 2019/2020 08.04.2019
102/2019 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2019 02.04.2019
101/2019 zmian w Poleceniu nr 28/2006 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.01.2006 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Politechnice Częstochowskiej z późń. zm. 05.03.2019
100/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na semestr letni w roku akadamickim 2018/2019 12.02.2019
99/2019 zmiany w składzie Komisji ds. opracowania stosowanego obiegu dokumentów księgowych (zmiana Polecenia Rektora nr 84/2018 z dnia 26.09.2018 roku) 05.02.2019
98/2018 zakończenia prac komisji i zespołu 13.12.2018
97/2018 zmian w składzie Komisji ds. Akademickiego Sportu i Kultury (zmiana Polecenia nr 36/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.05.2017 roku) 13.12.2018
96/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Polecenia nr 53/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 roku z późn. zm.) 05.12.2018
95/2018 zmiany w składzie Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 (zmiana Polecenia nr 19/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.01.2017 roku) 05.12.2018
94/2018 zmiany w składzie Komisji ds. organizacji imprez innych niż masowe organizowanych przez Politechnikę Częstochowską na kadencję 2016-2020 (zmiana Polecenia nr 58/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 7.12.2017 roku) 05.12.2018
93/2018 zmiany w składzie Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską na kadencję 2016-2020 (zmiana Polecenia nr 26/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 roku z późn. zm.) 05.12.2018
92/2018 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za 2018 rok 27.11.2018
91/2018 wprowadzenia wzoru OŚWIADCZEŃ dotyczących działalności naukowej, składanych przez pracowników Politechniki Częstochowskiej 17.10.2018
90/2018 zasad finansowania i rozliczania opłat za korzystanie z usług Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez jednostki Politechniki Częstochowskiej 17.10.2018
89/2018 wprowadzenia wzorów dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych, oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, obowiązujących w Klubie Dziecięcym Politechniki Częstochowskiej "Żaczek" 17.10.2018
88/2018 wystawiania skierowań na profilaktyczne badania lekarskie pracowników 16.10.2018
87/2018 powołania Komisji ds. opracowania arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich za lata 2019-2022 15.10.2018
86/2018 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2018/2019 15.10.2018
85/2018 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2018/2019 15.10.2018
84/2018 powołania Komisji ds. opracowania stosowanego obiegu dokumentów księgowych 26.09.2018
83/2018 powołania Komisji ds. opracowania Zasad gospodarowania środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi 26.09.2018
82/2018 powołania Komisji ds. opracowania Instrukcji gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego Politechniki Częstochowskiej 26.09.2018
81/2018 zmiany składu Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (zmiana Polecenia nr 53/2017) Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 roku) 03.09.2018
80/2018 zmiany Polecenia nr 47/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 23.07.2018
79/2018 zmiany Załącznika nr 2 do Plecenia nr 52/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.10.2017 w sprawie wprowadzenia dalszych wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 23.07.2018
78/2018 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 73/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 20.07.2018
77/2018 zasad przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne 20.07.2018
76/2018 skorygowanych wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2018 13.07.2018
75/2018 wprowadzenia nowej Karty obiegowej dla absolwentów Politechniki Częstochowskiej lub osób rezygnujących ze studiów 13.06.2018
74/2018 powołania Zespołu ds. opracowania nowych zasad ustalania przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Częstochowskiej, w stosunku do którego to przychodu można zastosować koszty przewidziane dla twórców w wysokości 50% 30.05.2018
73/2018 wprowadzenia wzorów dokumentów, wydawanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Częstochowskiej, dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 30.05.2018
72/2018 ustalenia wysokości opłaty za postęowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 w Politechnice Częstochowskiej 10.05.2018
71/2018 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 10.05.2018
70/2018 zasad prefinansowania ze środków własnych Politechniki Częstochowskiej: projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz krajowych, prac zleconych realizowanych w ramach podwykonawstwa projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 07.05.2018
69/2018 struktury roku akademickiego 2018/2019 10.04.2018
68/2018 zmiany zapisów w Poleceniu nr 32/2013 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.10.2013 roku z późniejszą zmianą (Polecenie nr 78/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.02.2016 roku) 15.03.2018
67/2018 powołania Zespołu ds. opracowania nowych zasad rozliczania kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 14.03.2018
66/2018 powołania Komisji socjalnej 26.02.2018
65/2018 wprowadzenia wzoru decyzji dotyczących warunkowego przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na semestr letni 2017/2018 19.02.2018
64/2018 wprowadzenia wzoru podania - kwestionariusza o przyjęcie na studia oraz decyzji dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 14.02.2018
63/2018 uchylenia Polecenia nr 55/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.11.2017 roku w sprawie procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 14.02.2018
62/2018 powołania Komisji ds. opracowania ankiety na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych ze środków krajowych i europejskich. 05.02.2018
61/2018 powołania Komisji ds. monitorowania udzielanej przez Politechnikę Częstochowską pomocy de minimis i otrzymanej przez Politechnikę Częstochowską pomocy publicznej 05.02.2018
60/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 (zmiana Polecenia nr 29/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.04.2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018) 02.02.2018
59/2017 zmiany w składzie Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana Polecenia nr 26/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 roku) 19.12.2017
58/2017 powołania Komisji ds. organizacji imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 07.12.2017
57/2017 powołania Zespołu ds. USOS 04.12.2017
56/2017 powołania Komitetu Obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej 23.11.2017
55/2017 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 22.11.2017
54/2017 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowych za 2017 rok 14.11.2017
53/2017 powołania Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 11.10.2017
52/2017 wprowadzenia dalszych wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 05.10.2017
51/2017 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 04.10.2017
50/2017 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 04.10.2017
49/2017 zmiany Załączników do Polecenia nr 34/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.05.2017 15.09.2017
48/2017 powołania Zespołu roboczego celem przygotowania projektu Zarządzenia Rektora PCz w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Uczelni na zlecenie organów procesowych 15.09.2017
47/2017 wprowadzenia wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 12.09.2017
46/2017 skorygowanych wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 08.09.2017
45/2017 rozszerzenia składu Komisji ds. dostosowania arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego do zapisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 08.09.2017
44/2017 uchylenia Polecenia nr 60/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty obiegowej dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
43/2017 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 24.07.2017
42/2017 powołania Komisji ds. dostosowania arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego do zapisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 12.07.2017
41/2017 powołania Komisji do odbioru dokumentacji spraw prowadzonych przez Rzecznika Patentowego mgr. inż. Cezarego Radeckiego 11.07.2017
40/2017 Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej (BIP PCz) 10.07.2017
38/2017 monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 19.06.2017
37/2017 struktury roku akademickiego 2017/2018 25.05.2017
36/2017 powołania Komisji ds. Akademickiego Sportu i Kultury 23.05.2017
35/2017 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 w Politechnice Częstochowskiej 23.05.2017
34/2017 wprowadzenia wzoru podania - kwestionariusza o przyjęcie na studia oraz decyzji dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 23.05.2017
33/2017 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 23.05.2017
32/2017 powołania Zespołu ds. opracowania procedury windykacji należności studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat za kształcenie na studiach 17.05.2017
31/2017 rozszerzenia składu Komisji ds. opracowania zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Polecenia nr 30/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.04.2017 roku) 17.05.2017
30/2017 powołania Komisji ds. opracowania zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 26.04.2017
29/2017 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 19.04.2017
28/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu dokumentu regulującego sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Częstochowskiej 12.04.2017
27/2017 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 (zmiana Polecenia nr 6/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 września 2016 roku z późniejszymi zmianami) 06.04.2017
26/2017 powołania Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana w składzie komisji) 21.03.2017
25/2017 wprowadzenia do stosowania UMOWY SPONSORINGU 20.03.2017
24/2017 powołania Komisji ds. Zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych 20.03.2017
23/2017 powołania Zespołu ds. opracowania nowych ujednoliconych zasad pobierania opłat z świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów 13.03.2017
22/2017 zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi 06.03.2017
21/2017 powołania Zespołu ds. opracowania zmian Załącznika nr 1 do Regulaminu Gospodarki Finansowej Uczelni - Zasady podziału dotacji podstawowej (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późń. zm.) 18.01.2017
20/2017 powołania Zespołu ds. Kosztów Kształcenia w celu opracowania zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów. 16.01.2017
19/2017 powołania Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 16.01.2017
18/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu Studiów w Politechnice Częstochowskiej 09.01.2017
17/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu przyznawania i wypłacania Świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej 09.01.2017
16/2017 powołania Zespołu ds. wyboru obsługi bankowej Politechniki Częstochowskiej 04.01.2017
15/2016 zmiany Polecenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych 29.12.2016
14/2016 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2016 22.12.2016
13/2016 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 16.12.2016
12/2016 powołania Komisji do wybrania firmy brokerskiej, która będzie prowadzić sprawę ubezpieczeń majątku Politechniki Częstochowskiej 25.11.2016
11/2016 powołania Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na funkcje Dziekana i Prodziekanów Wydziału Elektrycznego 14.11.2016
10/2016 powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych 10.11.2016
9/2016 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za rok 2016 10.11.2016
8/2016 powołania zespołu ds. opracowania procedury postępowania w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO₂ i innych odpadów z biogazowni 07.11.2016
7/2016 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 (zmiana polecenia nr 6/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 września 2016 roku) 24.10.2016
6/2016 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 29.09.2016
5/2016 powołania Zespołu ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu Pracy w Politechnice Częstochowskie 26.09.2016
4/2016 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 26.09.2016
3/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Polecenia nr 83/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 22.09.2016
2/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 85/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 05.09.2016
1/2016 zmiany Polecenia nr 80/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 01.09.2016

 

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16980
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-20 10:06:51