Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
358/2020 zawieszenia wszelkich krajowych wyjazdów służbowych, udziału w konferencjach, seminariach, szkoleniach w powiatach wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku oznaczonych jako "obszar czerwony" lub "obszar żółty" 12.08.2020
357/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 233/2019 z dnia 17.09.2019 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 03.08.2020
356/2020 wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej 03.08.2020
355/2020 zasad finansowania i realizacji zadań z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego 27.07.2020
354/2020 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 244/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2019 roku z późniejszą zmianą) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 20.07.2020
353/2020 powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 dla poszczególnych dyscyplin 09.07.2020
352/2020 wprowadzania wzorów umów o dzieło i umów zleceń zawieranych w postępowaniach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych 06.07.2020
351/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wsród społeczności akademickiej z późniejszymi zmianami 30.06.2020
350/2020 Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 30.06.2020
349/2020 przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w związku z ograniczeniem działalności Uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego 30.06.2020
348/2020 Regulaminu gospodarki finansowej Politechniki Częstochowskiej 25.06.2020
347/2020 wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 315/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.03.2020 roku z późniejszą zmianą) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 23.06.2020
346/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 336/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentó rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 23.06.2020
345/2020 warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Politechnice Częstochowskiej 18.06.2020
344/2020 Zasad (polityki) rachunkowości Politechniki Częstochowskiej 08.06.2020
343/2020 Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów w roku akademickim 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 05.06.2020
342/2020 Zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów doktoranckich i kształcenia w szkole doktorskiej w semestrze letnim w roku akadaemickim 2019/2020 z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 04.06.2020
341/2020 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2019 rok 04.06.2020
340/2020 uchylenia zapisów w Zarządzeniu nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej z późniejszymi zmianami 01.06.2020
339/2020 zatwierdzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat 01.06.2020
338/2020 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 28.05.2020
337/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej z późniejszymi zmianami 28.05.2020
336/2020 wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 28.05.2020
335/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Zarządzenia nr 311/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie wprowadzenia Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 26.05.2020
334/2020 wprowadzenia wzorów umów o pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności w postępowaniu doktorskim/habilitacyjnym 21.05.2020
333/2020 w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 71/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2017 roku w sprawie organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską 20.05.2020
332/2020 w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia nr 208/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.05.2019 roku 18.05.2020
331/2020 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021 08.05.2020
330/2020 zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 30.04.2020
329/2020 znowelizowanego Kodeksu Etyki Studenta Politechniki Częstochowskiej 29.04.2020
328/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozpostrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 wsród społeczności akademickiej z późniejszymi zmianami 29.04.2020
327/2020 realizacji przez Politechnikę Częstochowską zapisów wynikających z Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 podczas przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 24.04.2020
326/2020 zmiany Załączników nr 2c, 4, 5b i 6 do Szczegółowych zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2019/2020 (Zarządzenie nr 253/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.10.2019 roku) 24.04.2020
325/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej z późniejszą zmianą 08.04.2020
324/2020 dodatkowych dni wolnych od pracy dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej w związku ze zwalczaniem COVID-19 08.04.2020
323/2020 nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez organy Politechniki Częstochowskiej i inne gremia Uczelni 08.04.2020
322/2020 zmiany zapisów w Załącznikach nr 1.14 i nr 2.14 Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej. 06.04.2020
321/2020 wprowadzenia Załącznika nr 13 do Zarządzenia nr 270/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów. 03.04.2020
320/2020 wprowadzenia Załącznika nr 14 do Zarządzenia nr 268/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów. 03.04.2020
319/2020 zmiany Zarządzenia nr 315/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 18.03.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 30.03.2020
318/2020 limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.03.2020
317/2020 zmiany Zarządzenia nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 24.03.2020
316/2020 realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim 19.03.2020
315/2020 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.03.2020
314/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 16.03.2020
313/2020 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 11.03.2020
312/2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 11.03.2020
311/2020 wprowadzenia Procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 11.03.2020
310/2020 wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 11.03.2020
309/2020 aktualnego składu Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 z dnia 21.07.2015 roku z późn. zm.) 09.03.2020
308/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej 05.03.2020
307/2020 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 179/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 05.03.2020
306/2020 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zdrowie publiczne na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 05.03.2020
305/2020 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie filologia na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 05.03.2020
304/2020 wstrzymania przyjazdów do Politechniki Częstochowskiej, studentów, doktorantów i pracowników z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na występowanie koronawirusa SARS-CoV-2 05.03.2020
303/2020 zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Politechniki Częstochowskiej 28.02.2020
302/2020 Kodeksu Etyki Doktorantów Politechniki Częstochowskiej 25.02.2020
301/2020 wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej 25.02.2020
300/2020 wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV 24.02.2020
299/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku zarządzanie środowiskiem w formie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
298/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku inteligentne miasta w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
297/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku elektromobilność i energia odnawialna w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
296/2020 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku automatyka i robotyka w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 20.02.2020
295/2020 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 18.02.2020
294/2020 przyjęcia do stosowania znowelizowanego Kodeksu etyki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 17.02.2020
293/2020 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Politechniki Częstochowskiej 12.02.2020
292/2020 wprowadzenia Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny komunikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 03.02.2020
291/2020 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 244/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2019 roku) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej. 31.01.2020
290/2020 wstrzymania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów oraz studentów ze względu na występowanie koronawirusa 2019-nCoV 30.01.2020
289/2020 wprowadzenia wzoru umowy o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu w ramach programu LIDER 27.01.2020
288/2020 zmiany Załącznika do Zarządzenia 225/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.07.2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe 21.01.2020
287/2020 wprowadzenia Regulaminu tworzenia, działania, finansowania i likwidacji studenckich kół naukowych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich w Politechnice Częstochowskiej 20.01.2020
286/2020 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym, kończących się tytułem zawodowym magistra, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 17.01.2020
285/2020 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok 10.01.2020
284/2020 uchylenia Zarządzenia nr 62/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31.07.2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wypełniania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zasad wydawania duplikatów dyplomów i suplementu do dyplomu 10.01.2020
283/2020 powołania Inspektora Ochrony Danych w Politechnice Częstochowskiej (IOD) 03.01.2020
282/2019 uchylenia Zarządzeń Rektora Politechniki Częstochowskiej 27.12.2019
281/2019 wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Częstochowskiej 27.12.2019
280/2019 dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 20.12.2019
279/2019 zawierania i rejestracji umów o o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 19.12.2019
278/2019 zmiany nazwy kierunku studiów o nazwie logistyka na Wydziale Zarządzania - kończących się tytułem zawodowym inżyniera - na logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.12.2019
277/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatycznej, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.12.2019
276/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 19.12.2019
275/2019 sporządzania i szczegółowych zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów absolwentom Politechniki Częstochowskiej 17.12.2019
274/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 16.12.2019
273/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków rad dyscyplin naukowych oraz znowelizowanego wykazu osób do rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 05.12.2019
272/2019 uchylenia Zarządzenia nr 89/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.01.2014 roku w sprawie doraźnej kontroli pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej 03.12.2019
271/2019 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 27.11.2019
270/2019 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów 27.11.2019
269/2019 zmiany Załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK" (Zarządzenie nr 210/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.05.2019 roku) 26.11.2019
268/2019 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów 19.11.2019
267/2019 zmian w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 19.11.2019
266/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury spisywania w koszty wierzytelności nieściągalnych od studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 12.11.2019
265/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury windykacji należności studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 12.11.2019
264/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Zarządzania, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 07.11.2019
263/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie informatyka na Wydziale Elektrycznym, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 07.11.2019
262/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie energetyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 07.11.2019
261/2019 zaprzestania prowadzenia studiów na kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 07.11.2019
260/2019 wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających w Politechnice Częstochowskiej 31.10.2019
259/2019 ustalenia stawki za godzinę ponadwymiarową w podziale na poszczególne stanowiska w roku akademickim 2019/2020 30.10.2019
258/2019 zmiany Koordynatora wydziałowego ds. POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 29.10.2019
257/2019 powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 28.10.2019
256/2019 zmian w składach stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 (zmiana zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku z późń. zm.) 28.10.2019
255/2019 wprowadzenia wzoru umowy zlecenia zawieranej z promotorami postępowań doktorskich oraz członkami komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i sekretarza, w postępowaniach habilitacyjnych 23.10.2019
254/2019 przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 21.10.2019
253/2019 szczegółowych zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2019/2020 18.10.2019
252/2019 wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 17.10.2019
251/2019 wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 16.10.2019
250/2019 utworzenia studiów od roku akademickiego 2020/2021 na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 16.10.2019
249/2019 wprowadzenia wzoru umowy o zwrot kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności w postępowaniu doktorskim/habilitacyjnym zawieranej z kandydatem do stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego 01.10.2019
248/2019 wprowadzenia Regulaminu nadawania studentom Politechniki Częstochowskiej Medalu "Za naukę, za pracę" 01.10.2019
247/2019 wprowadzenie wzoru umowy o dzieło zawieranej z recenzentami postępowań doktorskich i postępowań habilitacyjnych 01.10.2019
246/2019 pobierania opłat za wydanie odpisu oraz duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego 01.10.2019
245/2019 zatwierdzenia wykazu osób do rad dyscyplin naukowych Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 01.10.2019
244/2019 wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 30.09.2019
243/2019 powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" 23.09.2019
242/2019 wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 224/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 19.07.2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 20.09.2019
241/2019 wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 20.09.2019
240/2019 ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów 18.09.2019
239/2019 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2018/2019 17.09.2019
238/2019 obowiązku pracowników PCz rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 17.09.2019
237/2019 Powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on 17.09.2019
236/2019 Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 17.09.2019
235/2019 wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Częstochowskiej 13.09.2019
234/2019 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (IODO) 02.09.2019
233/2019 wprowadzania Regulaminu Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej 30.08.2019
232/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej w Politechnice Częstochowskiej 29.08.2019
231/2019 Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 27.08.2019
230/2019 zatwierdzenia wzoru indeksu 19.08.2019
229/2019 powołania Komisji Antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej 31.07.2019
228/2019 powołania Koordynatora ds. polityki antymobbingowej w Politechnice Częstochowskiej 31.07.2019
227/2019 uchylenia Zarządzenia nr 133/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zwrotu opłat wniesionych za studia niestacjonarne oraz Zarządzenia nr 134/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.06.2018 roku w sprawie zwrotu opłat wniesionych za studia podyplomowe 19.07.2019
226/2019 zatwierdzenia wzoru Oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat 19.07.2019
225/2019 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne za studia podyplomowe 19.07.2019
224/2019 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 19.07.2019
223/2019 wprowadzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 19.07.2019
222/2019 schematu organizacyjnego Wydziału Zarządzania 15.07.2019
220/2019 powołania komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin 15.07.2019
219/2019 powołania Administratora Systemu Teleinformatycznego i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 15.07.2019
218/2019 wprowadzenie do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 28.06.2019
217/2019 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej 27.06.2019
216/2019 ustalenia wysokości opłat za wydawane przez uczelnię dokumenty 27.06.2019
215/2019 zasad odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich świadczone dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 26.06.2019
214/2019 wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Politechnice Częstochowskiej 18.06.2019
213/2019 przeprowadzania badań lekarskich osób pracujących i kształcących się w Politechnice Częstochowskiej 13.06.2019
212/2019 limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 04.06.2019
211/2019 wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 30.05.2019
210/2019 nowego Regulaminu organizacyjnego Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK" 30.05.2019
209/2019 zmian do Zarządzenia nr 194/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 30.05.2019
208/2019 wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 17.05.2019
207/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury spisywania w koszty wierzytelności nieściągalnych od studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 09.05.2019
206/2019 utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 08.05.2019
205/2019 zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Politechniki Częstochowskiej 26.04.2019
204/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Wydawnictw na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku z późń. zm.) 08.04.2019
203/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych w recenzjach postępowań o nadanie tytułu profesora i opiniach w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 04.04.2019
202/2019 zatwierdzenia Statutu Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek" 26.03.2019
201/2019 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Politechnice Częstochowskiej 25.03.2019
200/2019 Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 20.03.2019
199/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania 20.03.2019
198/2019 zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 19.03.2019
197/2019 weryfikacji osób w Krajowym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przez Politechnikę Częstochowską 18.03.2019
196/2019 znowelizowanej Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej 13.03.2019
195/2019 wprowadzenia Procedur do Zarządzania Systemami Informatycznymi w Politechnice Częstochowskiej 13.03.2019
194/2019 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częsochowskiej 11.03.2019
193/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 06.03.2019
192/2019 okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2015-2018 05.03.2019
191/2019 wprowadzenia do stosowania Procedury windykacji należności studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 05.03.2019
190/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych w recenzjach przewodów/postępowań doktorskich i postępowań habilitacyjnych 26.02.2019
189/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku z późn. zm.) 19.02.2019
188/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 12.02.2019
187/2019 wprowadzenia Zasad podejmowania i kontynuowania dodatkowego zatrudnienia dla nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Politechnice Częstochowskiej, jako podstawowym miejscu pracy, wzoru dokumentu dotyczącego zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej 24.01.2019
186/2019 wprowadzenia Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Częstochowskiej 24.01.2019
185/2019 zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrycznego 15.01.2019
184/2019 wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, obowiązujących uczestników odpłatnego kursu języka angielskiego organizowanego przez Politechnikę Częstochowską 14.01.2019
183/2019 zawierania i rejestracji umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie 08.01.2019
182/2019 Pomocniczego zakresu czynności dla nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
181/2019 Zakresu czynności dla pracowników Politechniki Częstochowskiej niebędących nauczycielami akademickimi 08.01.2019
180/2019 systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
179/2019 organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Politechnice Częstochowskiej 08.01.2019
178/2018 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Częstochowskiej w 2019 roku 31.12.2018
177/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 31.12.2018
176/2018 kryteriów oceny nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 31.12.2018
175/2018 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 20.12.2018
174/2018 dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 18.12.2018
173/2018 Zarządzenia nr 110/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.03.2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 13.12.2018
172/2018 zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 z późń. zm.) 13.12.2018
171/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późń. zm.) 04.12.2018
170/2018 zmiany w składzie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 28/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.01.2017 roku) 04.12.2018
169/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 27/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.01.2017 roku) 04.12.2018
168/2018 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku) 04.12.2018
167/2018 zmian w składach stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora PCz z dnia 4.10.2016 roku) 04.12.2018
166/2018 zatwierdzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej 03.12.2018
165/2018 uchylenia Zarządzenia nr 73/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.10.2017 roku w sprawie Procedury monitorowania stanu minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów 03.12.2018
164/2018 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2017/2018 30.11.2018
163/2018 środków działalności statutowej za rok 2018 23.11.2018
162/2018 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 16.11.2018
161/2018 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 16.11.2018
160/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.10.2018
159/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 31.10.2018
158/2018 zmian w Regulaminie Pracy w Politechnice Częstochowskiej w zakresie Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej w stosunku do pracowników Politechniki Częstochowskiej oraz wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, oraz środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej (zmiana Zarządzenia nr 46/2004 Rektora PCz z dnia 6.04.2004 roku w sprawie Regulaminu pracy w Politechnice Częstochowskiej z późń. zm.) 30.10.2018
157/2018 wprowadzenia nowych Zasad przydziału mieszkań w Budynku Mieszkań Rotacyjnych Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 29.10.2018
156/2018 wprowadzenia znowelizowanych druków obowiązujących na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 11.10.2018
155/2018 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2018/2019 03.10.2018
154/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 138/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 03.10.2018
153/2018 tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 149/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.09.2018 roku) 03.10.2018
152/2018 oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikowalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach 28.09.2018
151/2018 kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych samodzielnie przez Politechnikę Częstochowską, finansowanych lub współfinansowanych m. in. ze środków krajowych i europejskich 28.09.2018
150/2018 wprowadzenia do stosowania procedury wydawania elektronicznej legitymacji doktoranckiej 27.09.2018
149/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 26.09.2018
148/2018 zaktualizowanych zasad dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Politechniki Częstochowskiej 18.09.2018
147/2018 zmiany w składach komisji rektorskich (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016/2020 z późn. zm.) 18.09.2018
146/2018 wystawiania faktur przez pracowników Politechniki Częstochowskiej 10.09.2018
145/2018 organizacji szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 07.09.2018
144/2018 wprowadzenia do stosowania Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Politechnice Częstochowskiej 24.08.2018
143/2018 jednolitego wykazu stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w Politechnice Częstochowskiej 26.07.2018
141/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 103/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.02.2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania Biura Prawnego Politechniki Częstochowskiej 26.07.2018
140/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 138/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.07.2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 20.07.2018
139/2018 zmiany Załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia 64/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.09.2018 roku w sprawie wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 16.07.2018
138/2018 wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej 06.07.2018
137/2018 powołania nowego składu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku) 04.07.2018
136/2018 zmiany nadzoru nad budynkiem Stołówki 03.07.2018
135/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 29.06.2018
134/2018 zwrotu opłat wniesionych za studia podyplomowe 27.06.2018
133/2018 zwrotu opłat wniesionych za studia niestacjonarne 27.06.2018
132/2018 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2018 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych, związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 27.06.2018
131/2018 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu kontroli wewnętrznej w Politechnice Częstochowskiej 27.06.2018
130/2018 wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej 27.06.2018
129/2018 powołania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) 13.06.2018
128/2018 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 12.06.2018
127/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 30.05.2018
126/2018 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 30.05.2018
125/2018 zasad przedłużania umów na czas nieokreślony pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej w 2018 roku 28.05.2018
124/2018 wprowadzenia do stosowania Regulaminu świadczenia usług przez Politechnikę Częstochowską Miejską Sieć Komputerową CzestMAN 28.05.2018
123/2018 wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN 28.05.2018
122/2018 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 28.05.2018
121/2018 wprowadzenia znowelizowanej Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 24.05.2018
120/2018 powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (IODO) 24.05.2018
119/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 215/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad podejmowania i odbywania studiów III stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 17.05.2018
118/2018 zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 190/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 16.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi 07.05.2018
117/2018 zmian w Zarządzeniu nr 189/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9.12.2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej oraz znowelizowanej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Politechnice Częstochowskiej 23.04.2018
116/2018 zmiany składu Rady Bibliotecznej na kadencje 2016-2020 10.04.2018
115/2018 wprowadzenia zaktualizowanego Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Politechnice Częstochowskiej 09.04.2018
113/2018 wprowadzenia zaktualizowanego "Wykazu funkcji/stanowisk, z którymi wiąże się lub może się wiązać dostęp do informacji niejawnych" 09.04.2018
112/2018 uchylenia Zarządzenia nr 27/2012 Rektora PCz z dnia 28.12.2012 roku w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Politechnikę Częstochowską 14.03.2018
111/2018 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 13.03.2018
110/2018 powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 08.03.2018
109/2018 wyłonienia 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 01.03.2018
108/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa 01.03.2018
107/2018 zmian w Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 26.02.2018
106/2018 Procedury zawierania międzynarodowych umów o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej przez Politechnikę Częstochowską 20.02.2018
105/2018 wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewniania bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej 19.02.2018
104/2018 zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 65/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 13.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 14.02.2018
103/2018 wprowadzenia Zasad funkcjonowania Biura Prawnego Politechniki Częstochowskiej 08.02.2018
102/2018 zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 66/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 02.02.2018
101/2018 zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 02.02.2018
100/2018 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 25.01.2018
99/2018 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 25.01.2018
98/2018 wprowadzenia zmian w Regulaminie imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana Zarządzenia nr 47/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.04.2017 roku) 24.01.2018
97/2018 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 23.01.2018
96/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 23.01.2018
95/2018 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku 18.01.2018
94/2018 zasad rekrutacji i zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Politechnice Częstochowskiej 11.01.2018
93/2018 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 03.01.2018
92/2017 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2017
91/2017 funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 21.12.2017
90/2017 zmiany w Załączniku do Zarządzenia nr 103/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 5.05.2014 roku w sprawie zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej efekty kształcenia oraz dokumentacji systemu zapewnienia jakości kształcenia 13.12.2017
89/2017 uchylenia Zarządzenia nr 100/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 3.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących opinii studentów na temat międzynarodowej wymiany studenckiej w ramach programu LPP - Erasmus w Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
88/2017 Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
87/2017 uchylenia Zarządzenia nr 86/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10.01.2014 roku w sprawie ankietyzacji oceny pracy dziekanatów 13.12.2017
86/2017 zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencje 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2016 roku w sprawie powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 24.11.2017
85/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 24.11.2017
84/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach doktoranckich, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
83/2017 wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które mają zastosowanie do przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 17.11.2017
82/2017 badań lekarskich pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 17.11.2017
81/2017 zmiany w składzie Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 8/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 4.10.2017 roku) 03.11.2017
80/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 31.10.2017
79/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 30.10.2017
78/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 26/2012 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.12.2012 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
77/2017 wyłaniania 10% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2016/2017 25.10.2017
76/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 19.10.2017
75/2017 wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów PCz 17.10.2017
74/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 16.10.2017
73/2017 Procedury monitorowania stanu minimum kadrowego na poszczególnych kierunków studiów 11.10.2017
72/2017 ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 11.10.2017
71/2017 organizacji krajowych/międzynarodowych konferencji naukowych przez Politechnikę Częstochowską 06.10.2017
70/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 06.10.2017
69/2017 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 06.10.2017
68/2017 pomocy materialnej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 04.10.2017
67/2017 zmiany w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 25.09.2017
66/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej 15.09.2017
65/2017 wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 13.09.2017
64/2017 wprowadzenia druków obowiązujących na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
63/2017 wprowadzenia regulaminów wewnętrznych Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
62/2017 wprowadzenia instrukcji wypełniania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zasad wydawania duplikatów dyplomów i suplementu do dyplomu 31.07.2017
61/2017 zmiany Zarządzenia nr 208/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.06.2016 roku w sprawie finansowania działalności statutowej 13.07.2017
60/2017 zmiany koordynatora ds. patentów i dokonań w Uczelnianym Zespole ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 12.07.2017
59/2017 ustalenia stawki za godziny ponadwymiarowe i zlecone 11.07.2017
58/2017 rodzajów prac w Politechnice Częstochowskiej, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 10.07.2017
57/2017 bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Częstochowskiej 10.07.2017
56/2017 opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia 03.07.2017
55/2017 zmiany Zarządzenia nr 165/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 26.06.2017
54/2017 uchylenia Zarządzenia nr 98/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.03.2014 roku w sprawie procedury przeprowadzenia ankiet dotyczących badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 19.06.2017
53/2017 zmiany Koordynatora wydziałowego ds. POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.07.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on z późniejszymi zmianami) 07.06.2017
52/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 07.06.2017
51/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 31.05.2017
50/2017 powołania Rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 30.05.2017
49/2017 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 23.05.2017
48/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku z późniejszymi zmianami 09.05.2017
47/2017 wprowadzenia Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Politechnikę Częstochowską 24.04.2017
46/2017 zmiany zapisów Zarządzenia nr 25/2008 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 października 2008 roku 03.04.2017
45/2017 uzupełnienia zapisów Zarządzenia nr 203/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29.02.2016 roku w sprawie odpłatności za studia III stopnia dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 03.04.2017
44/2017 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku z późniejszymi zmianami) 30.03.2017
43/2017 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Częstochowskiej 30.03.2017
42/2017 prowadzenia wspólnych zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka I stopnia na studiach niestacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018 17.03.2017
41/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad przydziału mieszkań rotacyjnych w Politechnice Częstochowskiej w budynku przy ul. Gombrowicza 1 w Częstochowie 15.03.2017
40/2017 wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej 15.03.2017
39/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Częstochowskiej 21.02.2017
38/2017 aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Uczelni 20.02.2017
37/2017 przekazywania, rejestrowania, ewidencjonowania i upowszechniania informacji o publikacjach naukowych pracowników i doktorantów Politechniki Częstochowskiej 20.02.2017
36/2017 wprowadzenia druku obowiązującego na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich Politechniki Częstochowskiej 15.02.2017
35/2017 zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej Wydziału Elektrycznego 15.02.2017
34/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 (zmiana Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.10.2016 roku) 14.02.2017
33/2017 zmian w składzie Rady Bibliotecznej na kadencję 2016/2020 (zmiana Zarządzenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 6.10.2016 roku) 14.02.2017
32/2017 wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów III stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 09.02.2017
31/2017 zmian zapisów w Karcie audytu wewnętrznego w Politechnice Częstochowskiej, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem nr 199/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 22.02.2016 roku 07.02.2017
30/2017 zmiany zapisów w Regulaminie organizacyjnym Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "ŻACZEK", wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 187/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.11.2015 roku 31.01.2017
29/2017 wyłonienia 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej za rok akademicki 2015/2016 25.01.2017
28/2017 powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 16.01.2017
27/2017 powołania Uczelnianej Komisji Przetargowej 11.01.2017
26/2017 Regulaminu Uczelnianej Komisji Przetargowej w Politechnice Częstochowskiej 10.01.2017
25/2016 czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla wszystkich pracowników Politechniki Częstochowskiej 29.12.2016
24/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 29.12.2016
23/2016 wprowadzenia zmian w "Regulaminie organizacyjnym Politechniki Częstochowskiej" (zmiana Zarządzenia nr 12/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.10.2016 roku) 21.11.2016
22/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 21.11.2016
21/2016 rozliczania kosztów działalności dydaktycznej 17.11.2016
20/2016 ustalenia stawiki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych 17.11.2016
19/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce 10.11.2016
18/2016 powołania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych w Politechnice Częstochowskiej (ADO) na kadencję 2016-2020 19.10.2016
17/2016 powołania Uczelnianej Komisji Doktoranckiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
16/2016 powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 14.10.2016
15/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 14.10.2016
14/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 14.10.2016
13/2016 wypłacania dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z "Premii na Horyzoncie 2020" lub ze środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych 13.10.2016
12/2016 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Politechniki Częstochowskiej 12.10.2016
11/2016 zmian organizacyjnych na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 11.10.2016
10/2016 składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 06.10.2016
9/2016 aktualnego składu Uczelnianego Zespołu ds. Systemu POL-on (zmiana Zarządzenia nr 166/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami) 05.10.2016
8/2016 powołania stałych komisji rektorskich na kadencję 2016-2020 04.10.2016
7/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 28.09.2016
6/2016 zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 129/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 27.11.2014 roku w sprawie wprowadzania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej 28.09.2016
5/2016 zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami 28.09.2016
4/2016 pomocy materialnej dla studentów I, II, III stopnia w roku akademickim 2016/2017 28.09.2016
3/2016 powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów Politechniki Czestochowskiej na kadencję 2016-2020 26.09.2016
2/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 20.09.2016
1/2016 zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania 20.09.2016

 

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-20 10:04:43