Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Poprzednia wersja serwisu
  • -
  • Strona główna PCz
  • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
438/2019/2020 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 30.06.2020
437/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 229/2008 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie Regulaminu Gospodarki Finansowej Uczelni z późniejszymi zmianami 30.06.2020
436/2019/2020 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 30.06.2020
435/2019/2020 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 318/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
434/2019/2020 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 317/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
433/2019/2020 zmiany Załącznika do Uchwały nr 314/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 30.06.2020
432/2019/2020 zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr 313/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 30.06.2020
431/2019/2020 zmiany Załącznika nr 2 i nr 4 do Uchwały nr 312/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 30.06.2020
430/2019/2020 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
429/2019/2020 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika – IWE, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
428/2019/2020 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
427/2019/2020 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
426/2019/2020 znowelizowanego Regulaminu przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora w Politechnice Częstochowskiej 30.06.2020
425/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria środowiska w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
424/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
423/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
422/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
421/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
420/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 30.06.2020
419/2019/2020 zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2024/2025 30.06.2020
418/2019/2020 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 30.06.2020
417/2019/2020 zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. hab. inż. Stanisławowi Szwai, prof. PCz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej 30.06.2020
416/2019/2020 zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr. hab. inż. Arturowi Tyliszczakowi nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej 30.06.2020
415/2019/2020 poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych (inżynieryjno-technicznych) dr hab. inż. Agnieszce Sobczak-Kupiec 30.06.2020
414/2019/2020 miany Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z późniejszymi zmianami 27.05.2020
413/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 297/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych 27.05.2020
412/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie biotechnologia w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 27.05.2020
411/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 27.05.2020
410/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie maszyny i systemy energetyczne w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 27.05.2020
409/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 27.05.2020
408/2019/2020 zatwiedzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia 27.05.2020
407/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 391/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrtuacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 27.05.2020
406/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 284/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 27.05.2020
405/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 332/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki studenta Politechniki Częstochowskiej 29.04.2020
404/2019/2020 poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesowa w dziedzinie nauk technicznych (inżynieryjno-technicznych) dr. hab. inż. Markowi Krętowskiemu 29.04.2020
403/2019/2020 zaopiniowania wniosku o przyznanie dr. hab. inż. Konradowi Laberowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 29.04.2020
402/2019/2020 zaopiniowania wniosku o przyznanie dr inż. Elżbiecie Przełożyńskiej nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę doktorską 29.04.2020
401/2019/2020 zaopiniowania wniosku o przyznanie prof. dr. hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej 29.04.2020
400/2019/2020 znowelizowanego Regulaminu przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w Politechnice Częstochowskiej 29.04.2020
399/2019/2020 zaopiniowania kandydata na Rektora Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2020-2024 29.04.2020
398/2019/2020 możliwości przeprowadzania czynności wyborczych z wykorzystaniem technologii informatycznych 29.04.2020
397/2019/2020 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 (zmiana Uchwały nr 379/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 grudnia 2019 roku) 12.02.2020
396/2019/2020 zmiany zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
395/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 333/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie Kodeksu etyki doktoranta w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
394/2019/2020 uchylenia Uchwały nr 155/2007 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie Kodeksu Etyki w Politechnice Częstochowskiej 12.02.2020
393/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 301/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 12.02.2020
392/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 266/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 12.02.2020
391/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 12.02.2020
390/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie inteligentne miasta w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
389/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie automatyka i robotyka w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
388/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektromobilność i energia odnawialna w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
387/2019/2020 ustalenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie środowiskiem w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 12.02.2020
386/2019/2020 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 12.02.2020
385/2019/2020 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021 12.02.2020
384/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 331/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 11.12.2019
383/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 328/2018.2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 11.12.2019
382/2019/2020 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej dotyczącej realizacji zadania pt. "Udział drużyny PCz Rover Team w konkursie University Rover Challenge 2020" 11.12.2019
381/2019/2020 aktualizacji składów uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późn. zm.) 11.12.2019
380/2019/2020 aktualizacji składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 (zmiana Uchwały nr 10/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 października 2016 roku z późn. zm.) 11.12.2019
379/2019/2020 zatwierdzenia pełnego składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 11.12.2019
378/2019/2020 zatwierdzenia przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 11.12.2019
377/2019/2020 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Broker innowacji, rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 11.12.2019
376/2019/2020 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 350/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat 11.12.2019
375/2019/2020 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 11.12.2019
374/2019/2020 przyjęcia do stosowania w Politechnice Częstochowskiej aktualnie obowiązującego Kodeksu etyki pracownika naukowego, wprowadzonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk (Załącznik do Uchwały Nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z 1 grudnia 2016 roku) 11.12.2019
373/2019/2020 zmiany Uchwały nr 275/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 11.12.2019
372/2019/2020 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2019 rok 11.12.2019
371/2019/2020 Prowizorium budżetowe Politechniki Częstochowskiej na 2020 rok 11.12.2019
370/2019/2020 zmian w składach uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 (Uchwała nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020) 16.10.2019
369/2019/2020 zmian w składach stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 (Uchwał nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 16.10.2019
368/2019/2020 uchylenia Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 85/2016/20107 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 16.10.2019
367/2019/2020 uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Częstochowskiej 16.10.2019
366/2019/2020 uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Politechniki Częstochowskiej 16.10.2019
365/2019/2020 ustalenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 16.10.2019
364/2019/2020 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2019/2020 16.10.2019
363/2018/2019 uchylenia Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 81/2012/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Częstochowskiej 25.09.2019
362/2018/2019 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 262/2015/2016 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na zasadach odpłatności, nr 102/2016/2017 z dnia 11 lipca w sprawie zmiany zapisów w Umowie o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na zasadach odpłatności stanowiącej Załącznik do Uchwały nr 262/2015/2016 Senatu PCz z dnia 21 października 2015 roku 25.09.2019
361/2018/2019 Zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 25.09.2019
360/2018/2019 zmiany Załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 278/2019/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie Zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej w 2019 roku 25.09.2019
359/2018/2019 uchylenia Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 323/2018/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz zatwierdzenia programów studiów tego kierunku 25.09.2019
358/2018/2019 wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i dokonywania zmian programów studiów 25.09.2019
357/2018/2019 zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską 25.09.2019
356/2018/2019 Regulaminu przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w Politechnice Częstochowskiej 25.09.2019
355/2018/2019 Regulaminu przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w Politechnice Częstochowskiej 25.09.2019
354/2018/2019 uchwalenia Statutu Politechniki Częstochowskiej 04.09.2019
353/2018/2019 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2019/2020 17.07.2019
352/2018/2019 uchylenia Regulaminu organizacyjnego działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej z późniejszą zmianą 17.07.2019
351/2018/2019 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 17.07.2019
350/2018/2019 szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat 17.07.2019
349/2018/2019 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 94/2016/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe oraz nr 95/2016/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 17.07.2019
348/2018/2019 uchylenia Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 110/2016/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany Załączników do Uchwały nr 104/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku 17.07.2019
347/2018/2019 uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej 17.07.2019
346/2018/2019 likwidacji kierunku studiów o nazwie inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 17.07.2019
345/2018/2019 likwidacji kierunku studiów o nazwie inżynieria chemiczna i procesowa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia 17.07.2019
344/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie technologia szkła i ceramiki w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
343/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie i inżynieria produkcji w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
342/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria materiałowa w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
341/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie metalurgia w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
340/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie fizyka techniczna w dyscyplinie wiodącej inżynieria materiałowa w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
339/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Zarządzanie nieruchomościami, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
338/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
337/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Studia podyplomowe dla optometrystów, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
336/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
335/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Innowacje w procesach przeróbki plastycznej, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
334/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
333/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Bezpieczeństwo informacji w organizacji, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
332/2018/2019 ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą Bezpieczeństwo informacji dla inspektorów ochrony danych osobowych, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
331/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechanika i budowa maszyn w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
330/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie mechatronika w dyscyplinie wiodącej inżynieria mechaniczna w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
329/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie matematyka w dyscyplinie wiodącej matematyka w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
328/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie informatyka w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
327/2018/2019 uchylenia Uchwały nr 273/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja o nazwie informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
326/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektrotechnika w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
325/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie elektronika i telekomunikacja w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
324/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie automatyka i robotyka w dyscyplinie wiodącej automatyka, elektronika i elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
323/2018/2019 uruchomienia kierunku studiów o nazwie finanse i rachunkowość w biznesie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz zatwierdzenia programów studiów tego kierunku 17.07.2019
322/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
321/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
320/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria środowiska w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
319/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie inżynieria środowiska w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 17.07.2019
318/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 17.07.2019
317/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie energetyka w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 17.07.2019
316/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie biotechnologia w dyscyplinie wiodącej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w ramach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
315/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
314/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
313/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie zarządzanie w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
312/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie logistyka w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
311/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie finanse i rachunkowość w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
310/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie design i zarządzanie projektami w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
309/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie bezpieczeństwo i higiena pracy w dyscyplinie wiodącej nauki o zarządzaniu i jakości w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
308/2018/2019 zatwierdzenia programu studiów dla kierunku o nazwie angielski język biznesu w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 17.07.2019
307/2018/2019 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za lata 2019-2020 17.07.2019
306/2018/2019 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na rok 2019 17.07.2019
305/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Ukraina). 26.06.2019
304/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Samarkand Institute Of Economics and Service (Uzbekistan) 26.06.2019
303/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Fortalaza (Brazylia) 26.06.2019
302/2018/2019 wstrzymania naboru i likwidacji kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o nazwie gospodarka przestrzenna na Wydziale Zarządzania 26.06.2019
301/2018/2019 zasad przyjmowania na studia w Politechnice Częstochowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2023/2024 26.06.2019
300/2018/2019 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 26.06.2019
299/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 26.06.2019
298/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku o nazwie budownictwo w dyscyplinie wiodącej inżynieria lądowa i transport w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 26.06.2019
297/2018/2019 przyporządkowania kierunków studiów do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych lub artystycznych 26.06.2019
296/2018/2019 zatwierdzenia wzorów dyplomów studiów pierwszego i drugiego stopnia 26.06.2019
295/2018/2019 uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 26.06.2019
294/2018/2019 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania plany rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2018 rok 26.06.2019
293/2018/2019 korekty planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok 26.06.2019
292/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Bukhara State University (Uzbekistan) 29.05.2019
291/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z University of Sousse (Tunisia) 29.05.2019
290/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Istituto Motori National Research Council of Italy (Italy) 29.05.2019
289/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Ivanovo State Power University (Russia) 29.05.2019
288/2018/2019 realizacji inwestycji budowlanych w latach 2019/2020 29.05.2019
287/2018/2019 realizacji prac budowlanych związanych z izolacją przeciwwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa 29.05.2019
286/2018/2019 uchylenia Uchwały nr 56/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 29.05.2019
285/2018/2019 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 29.05.2019
284/2018/2019 wprowadzenia Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 29.05.2019
283/2018/2019 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 29.05.2019
282/2018/2019 programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej 29.05.2019
281/2018/2019 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej prowadzonej w roku akademickim 2019/20202 29.05.2019
280/2018/2019 wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia jej członków 29.05.2019
279/2018/2019 podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej w 2019 roku 29.05.2019
278/2018/2019 Zasad podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego w Politechnice Częstochowskiej w 2019 roku 29.05.2019
277/2018/2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2018 rok 29.05.2019
276/2018/2019 zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Politechnice Częstochowskiej 24.04.2019
275/2018/2019 Powołania pierwszej Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 24.04.2019
274/2018/2019 uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 27.03.2019
273/2018/2019 zatwierdzenia programów studiów dla kierunku w dyscyplinie wiodącej informatyka techniczna i telekomunikacja o nazwie informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 27.03.2019
272/2018/2019 zmian w Regulaminie organizacyjnym działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej 27.03.2019
271/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Tashkent State University of Economics (Uzbekistan) 27.03.2019
270/2018/2019 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2019 roku 27.03.2019
269/2018/2019 wyrażenie zgody na przynależność do Politechniki Częstochowskiej Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Rumcajs" jako agendy 27.03.2019
268/2018/2019 określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni Politechniki Częstochowskiej 27.03.2019
267/2018/2019 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Knosali 27.03.2019
266/2018/2019 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 246/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcia na studia w latach: 20119/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 27.03.2019
265/2018/2019 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 245/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały nr 181/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 27.03.2019
264/2018/2019 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2019 roku 27.03.2019
263/2018/2019 zgłoszenia prof. dr. hab. inż. Jana Awrejcewicza z Politechniki Łódzkiej jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej 06.03.2019
262/2018/2019 poparcia kandydatury prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na członka Rady Doskonałości Naukowej 06.03.2019
261/2018/2019 zgłoszenia prof. dr. hab. inż. Janusza Kowala z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej 06.03.2019
260/2018/2019 zgłoszenia prof. dra hab. inż. Leszka Rutkowskiego jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej 06.02.2019
259/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Georgian Technical University (Gruzja) 06.02.2019
258/2018/2019 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 06.02.2019
257/2018/2019 uruchomienia kierunku studiów o nazwie matematyka stosowana i technologie informatyczne w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz wprowadzenia efektów uczenia się dla tego kierunku 06.02.2019
256/2018/2019 uruchomienia kierunku studiów o nazwie maszyny i systemy energetyczne w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz wprowadzenia efektów uczenia się dla tego kierunku 06.02.2019
255/2018/2019 uruchomienia kierunku studiów o nazwie zarządzanie w turystyce i sporcie w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów uczenia się dla tego kierunku 06.02.2019
254/2018/2019 zmiany do Uchwały Senatu nr 107/2008/2009 z dnia 24.06.2009 r. (z późń. zm.) dotyczącej zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym 21.11.2018
253/2018/2019 oceny działalności Rektora za rok akademicki 2017/2018 21.11.2018
252/2018/2019 zgody na zawrcie umowy o współpracy z Lipetsk State Technical University (Russia) 21.11.2018
251/2018/2019 zakupu samochodu osobowego do celów służbowych 21.11.2018
250/2018/2019 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 21.11.2018
249/2018/2019 zmian w składach uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późń. zm.) 21.11.2018
248/2018/2019 korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 21.11.2018
247/2018/2019 zmian w składach stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 (zmiana uchwały nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późń. zm.) 21.11.2018
246/2018/2019 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 21.11.2018
245/2018/2019 zmiany Uchwały nr 181/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 21.11.2018
244/2018/2019 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2019 rok 21.11.2018
243/2018/2019 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2018/2019 21.11.2018
242/2018/2019 zmian Załączników nr 2, 2a, 3 do Uchwały nr 55/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 21.11.2018
241/2018/2019 zmian Załączników nr 2, 2a, 3 do Uchwały nr 54/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 21.11.2018
240/2018/2019 nadania jednej z ulic Częstochowy imienia doc. dr. Alfreda Czarnoty 17.10.2018
239/2018/2019 upoważnienia Rad Wydziałów Politechniki Częstochowskiej do kontynuowania będących w toku oraz wszczynania i przeprowadzania: przewodów doktorskich, postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i postępowań o nadanie tytułu naukowego we wskazanych dyscyplinach i dziedzinach oraz nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego 17.10.2018
238/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020) 17.10.2018
237/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kyrgyz Economic University (Kirgistan) 17.10.2018
236/2018/2019 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine (Ukraine) 17.10.2018
235/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 (Uchwała nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 17.10.2018
234/2018/2019 zmiany w składzie Komisji ds. Kadr na kadencję 2016-2020 (Uchwała nr 4/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 z późn. zm.) 17.10.2018
233/2018/2019 zmiany Załącznika do Uchwały nr 185/2014/2015 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 17.10.2018
232/2018/2019 zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr 404/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, filologia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka i ekonometria w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 17.10.2018
231/2018/2019 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 17.10.2018
230/2017/2018 wprowadzenia zmian do znowelizowanego Regulaminu zarządzania własnością intelektualną w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Uchwały nr 145/2017/2018 Senatu PCz z dnia 3 grudnia 2017 roku) 26.09.2018
229/2017/2018 zmiany do Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24.06.2009 r. ( z późn. zm.), dotyczącej zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym 26.09.2018
228/2017/2018 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Knosali 26.09.2018
227/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 218/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019 26.09.2018
226/2017/2018 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2018/2019 25.07.2018
225/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych wprowadzonego Uchwałą nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku z późniejszą zmianą (Uchwała nr 209/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2018 roku) 25.07.2018
224/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 25.07.2018
223/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 25.07.2018
222/2017/2018 zmiany Załącznika do Uchwały nr 119/2013/2014 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 25.07.2018
221/2017/2018 zmiany Załącznika nr 6 do Uchwały nr 404/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, filologia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, finanse i rachunkowość w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, gospodarka przestrzenna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka i ekonometria w ramach studiów stacjonarnych 1 stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, logistyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, zdrowie publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 25.07.2018
220/2017/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 405/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 25.07.2018
219/2017/2018 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych III stopnia 25.07.2018
218/2017/2018 ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2018/2019 25.07.2018
217/2017/2018 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok 25.07.2018
216/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 202/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zawieszenia stosowania Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu PCz z dnia 24.06.2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twórczym 27.06.2018
215/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (Ukraina) 27.06.2018
214/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Almaty Management University (Kazachstan) 27.06.2018
213/2017/2018 przyznania medali "Zasłużonemu dla Uczelni" 27.06.2018
212/2017/2018 przyznania medali "Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej" 27.06.2018
211/2017/2018 zmiany Załącznika do Uchwały nr 205/2014/2015 Senatu Politechniki częstochowskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 27.06.2018
210/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie budownictwo aluminiowe i kompozytowe w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 27.06.2018
209/2017/2018 zmiany Uchwały nr 93/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 27.06.2018
208/2017/2018 zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 180/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 27.06.2018
207/2017/2018 zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały nr 405/2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarządzanie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania 27.06.2018
206/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2018 roku 27.06.2018
205/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 27.06.2018
204/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) 23.05.2018
203/2017/2018 zmiany sposobu użytkowania budynku Stołówki 23.05.2018
202/2017/2018 zawieszenia stosowania Uchwały nr 107/2008/2009 Senatu PCz z dnia 24.06.2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu pracowników Politechniki Częstochowskiej ze stosunku pracy części wynagrodzenia o charakterze twóczym 23.05.2018
201/2017/2018 nadania jednej z ulic Częstochowy imienia doc. dr. Alfreda Czarnoty 23.05.2018
200/2017/2018 przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 23.05.2018
199/2017/2018 wprowadzenia Regulaminu pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 23.05.2018
198/2017/2018 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej 23.05.2018
197/2017/2018 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 rok 23.05.2018
196/2017/2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 rok 23.05.2018
195/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
194/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 168/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologia szkła i ceramiki w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
193/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 167/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie design i zarządzanie projektami w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
192/2017/2018 zmiany zapisów w Uchwale nr 165/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie odlewnictwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.03.2018
191/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (Ukraina) 21.03.2018
190/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z „Vasile Goldis” Western University of Arad (Rumunia) 21.03.2018
189/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Kazakh Leading Academy of Architechture and Civil Engineering (Kazachstan) 21.03.2018
188/2017/2018 zakupu samochodu służbowego dla celów służbowych 21.03.2018
187/2017/2018 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2018 roku 21.03.2018
186/2017/2018 medalu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
185/2017/2018 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
184/2017/2018 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
183/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku, kończących się tytułem magister inżynier 21.03.2018
182/2017/2018 zmiany Uchwały nr 49/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
181/2017/2018 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku Akademickim 2019/2020 21.03.2018
180/2017/2018 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019 21.03.2018
179/2017/2018 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 97/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 68/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 21.03.2018
178/2017/2018 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2018 roku 21.03.2018
177/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 21.03.2018
176/2017/2018 dalszych zmian w Załączniku nr 1 do arkusza oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 21.02.2018
175/2017/2018 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 21.02.2018
174/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 21.02.2018
173/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 21.02.2018
172/2017/2018 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 21.02.2018
171/2017/2018 zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 21.02.2018
170/2017/2018 reprezentantów Politechniki Częstochowskiej do składu Rady Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 21.02.2018
169/2017/2018 poparcia wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy o nadanie Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 21.02.2018
168/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologia szkła i ceramiki w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
167/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie design i zarządzanie projektami w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia licencjackich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
166/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
165/2017/2018 uruchomienia kierunku studiów o nazwie odlewnictwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 21.02.2018
164/2017/2018 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 21.02.2018
163/2017/2018 niedochodzenia należności z tytułu opłat związanych z kształceniem na studiach 13.12.2017
162/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, fizyka techniczna w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 13.12.2017
161/2017/2018 zmiany Uchwały nr 96/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uruchomienia kierunku studiów o nazwie inteligentne systemy BIM w budownictwie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 13.12.2017
160/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: angielski język biznesu w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zarządzania 13.12.2017
159/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, menadżer żywności i źywienia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia po profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania 13.12.2017
158/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego" 13.12.2017
157/2017/2018 powołania Prof. dr. hab. inż. Leszka Rutkowskiego na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi oraz poparcia wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dla inicjatywy nadania Prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi godności doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 13.12.2017
156/2017/2018 przeznaczenia dodatkowych środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzenia dla Rektora Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
155/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa oraz termomodernizacja hali technologicznej Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
154/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania" 13.12.2017
153/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania" 13.12.2017
152/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki" 13.12.2017
151/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku C Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki" 13.12.2017
150/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego" 13.12.2017
149/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska sportowego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego" 13.12.2017
148/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
147/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej" 13.12.2017
146/2017/2018 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 13.12.2017
145/2017/2018 uchwalenia znowelizowanego Regulaminu zarządzania własnością intelektualną 13.12.2017
144/2017/2018 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia Studium Przygotowania pedagogicznego Politechniki Częstochowskiej oraz zatwierdzenia wzoru odpisu świadectwa ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego Politechniki Częstochowskiej w tłumaczeniu na język angielski 13.12.2017
143/2017/2018 uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
142/2017/2018 przypisania kierunków studiów do profilu, obszaru kształcenia, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej 13.12.2017
141/2017/2018 likwidacji na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie recykling materiałów 13.12.2017
140/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie inżynieria środowiska - profil praktyczny 13.12.2017
139/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska 13.12.2017
138/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie ochrona środowska 13.12.2017
137/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektronika i telekomunikacja w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, automatyka i robotyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym 13.12.2017
136/2017/2018 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrycznym 13.12.2017
135/2017/2018 przyjęcia sprawozdania z działalności Uczelni i oceny działalności Rektora za rok akademicki 2016/2017 13.12.2017
134/2017/2018 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2018 rok 13.12.2017
133/2017/2018 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 13.12.2017
132/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 13.12.2017
131/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 13.12.2017
130/2017/2018 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 13.12.2017
129/2017/2018 Procedury ankietyzacji na Politechnice Częstochowskiej 13.12.2017
128/2017/2018 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Lesya Ukrainka Eastern European National University (Ukraine) 25.10.2017
127/2017/2018 zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali Senatu Politechniki Częstochowskiej" 25.10.2017
126/2017/2018 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. Marii Romanowskiej 25.10.2017
125/2017/2018 poparcia wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 25.10.2017
124/2017/2018 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 25.10.2017
123/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 25.10.2017
122/2017/2018 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 25.10.2017
121/2017/2018 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
120/2017/2018 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
119/2017/2018 uchylenia Uchwały nr 83/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 25.10.2017
118/2017/2018 uchylenia Ustawy nr 82/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 25.10.2017
117/2017/2018 zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 25.10.2017
116/2017/2018 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
115/2017/2018 znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej 25.10.2017
114/2017/2018 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2017 i 2018 rok 25.10.2017
113/2017/2018 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 25.10.2017
112/2017/2018 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2017/2018 25.10.2017
111/2016/2017 realizacji projektu "Gmina samowystarczalna energetycznie", dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 26.09.2017
110/2016/2017 zmiany Załączników do Uchwały nr 104/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 11 lipca 2017 roku 26.09.2017
109/2016/2017 wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku 26.09.2017
108/2016/2017 ustalenia terminów posiedzeń Senatu Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
107/2016/2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Dekabrystów i Wały Dwernickiego 123 11.07.2017
106/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
105/2016/2017 opinii Senatu Politechniki Częstochowskiej 11.07.2017
104/2016/2017 zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zatwierdzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tłumaczeniu na język angielski 11.07.2017
103/2016/2017 ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2017/2018 11.07.2017
102/2016/2017 zmiany zapisów w Umowie o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na zasadach odpłatności, stanowiącej Załącznik do Uchwały nr 262/2015/2016 Senatu PCz z dnia 21 października 2015 roku 11.07.2017
101/2016/2017 likwidacji jednolitych studiów magisterskich 11.07.2017
100/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie informatyka i ekonometria 11.07.2017
99/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej elektrotechnika w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Elektrycznym 11.07.2017
98/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 69/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjecie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 11.07.2017
97/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 68/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 11.07.2017
96/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie inteligentne systemy BIM w budownictwie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Budownictwa oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 11.07.2017
95/2016/2017 zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II 11.07.2017
94/2016/2017 zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 11.07.2017
93/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych 11.07.2017
92/2016/2017 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 11.07.2017
91/2016/2017 uchylenia Uchwał Senatu Politechniki Częstochowskiej: nr 168/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku i 42/2008/2009 z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie tabeli stanowisk kwalifikacji i zaszeregowania pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych oraz obsługi w Politechnice Częstochowskiej 31.05.2017
90/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy) 31.05.2017
89/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa instalacji elektrycznej z odnawialnymi źródłami energii wraz z rozdziałem na mikroinstalacje" 31.05.2017
88/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż Norberta Sczygiola na recenzenta w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej Prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi oraz poparcia wniosku Politechniki Białostockiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Januszowi Kowalowi godności doktora honoris causa Politechniki Białostockiej 31.05.2017
87/2016/2017 nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej Prof. Jànosowi Tőzsérowi 31.05.2017
86/2016/2017 zmiany w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 29/2012/2013 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Częstochowską 31.05.2017
85/2016/2017 wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
84/2016/2017 powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencje 2016-2020 31.05.2017
83/2016/2017 likwidacji na Wydziale Zarządzania kierunku studiów I stopnia o nazwie przedsiębiorczość w internecie 31.05.2017
82/2016/2017 likwidacji na Wydziale Infrastruktury i Środowiska kierunku studiów II stopnia o nazwie ochrona środowiska 31.05.2017
81/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika oraz informatyka w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
80/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechanika i budowa maszyn w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, informatyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
79/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, mechatronika w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, matematyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria biomedycza w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 31.05.2017
78/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
77/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla dyscypliny naukowej inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
76/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, inżynieria środowiska w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury Środowiska 31.05.2017
75/2016/2017 zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, biotechnologia w ramach studiów stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim, energetyka w ramach studiów niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim, ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska w ramach studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska 31.05.2017
74/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
73/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie technologie i urządzenia Wellness & SPA w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
72/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie energetyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia magisterskich o profilu praktycznym na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
71/2016/2017 uruchomienia kierunku studiów o nazwie monitoring i zarządzanie środowiskiem w ramach studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Infrastruktury i Środowiska oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
70/2016/2017 uruchomienia kierunków studiów o nazwie zarządzanie jakością i produkcją w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Zarządzania oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku 31.05.2017
69/2016/2017 zmiany zapisów w Załącznikach do Uchwały nr 48/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 31.05.2017
68/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 46/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 31.05.2017
67/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
66/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 31.05.2017
65/2016/2017 podziału dotacji podstawowej MNiSW w 2017 roku 31.05.2017
64/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 31.05.2017
63/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 09.05.2017
62/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Technical University of Kosice (Słowacja) 22.03.2017
61/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Agri Food and Technology Research Institute (Hiszpania) 22.03.2017
60/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza (Brazylia) 22.03.2017
59/2016/2017 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Dom Studenta nr 7 HERKULES" 22.03.2017
58/2016/2017 wydzielenia środków na obchody Wiosny Studentów w 2017 roku 22.03.2017
57/2016/2017 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Janosowi Tozserowi 22.03.2017
56/2016/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim w Politechnice Częstochowskiej oraz składania wniosków o nagrodę ministra 22.03.2017
55/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projkakościowych 22.03.2017
54/2016/2017 uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich 22.03.2017
53/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich 22.03.2017
52/2016/2017 zatwierdzenia limitów przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
51/2016/2017 warunków i trybu rekrutacji na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.03.2017
50/2016/2017 wprowadzenia ujednoliconych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów 22.03.2017
49/2016/2017 uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiejuchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
48/2016/2017 uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w latach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 22.03.2017
47/2016/2017 określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 22.03.2017
46/2016/2017 warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 22.03.2017
45/2016/2017 określenia wysokości poziomu kosztów ogólnouczelnianych i międzywydziałowych w 2017 roku 22.03.2017
44/2016/2017 wprowadzenia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Uczelni (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami) 22.03.2017
43/2016/2017 zatwierdzenia Szczegółowych zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
42/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej 22.03.2017
41/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą na kadencję 2016-2020 22.02.2017
40/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Nauczania na kadencję 2016-2020 22.02.2017
39/2016/2017 zmiany w składzie Komisji ds. Mienia i Finansów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
38/2016/2017 uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 22.02.2017
37/2016/2017 powołania sekretarza w Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku z późn. zm.) 22.02.2017
36/2016/2017 poparcia wniosku o nadanie Profesorowi Peterowi Hagedornowi godności doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 22.02.2017
35/2016/2017 Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 22.02.2017
34/2016/2017 zmian w składzie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 22.02.2017
33/2016/2017 zmiany uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016/2017 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 22.02.2017
32/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 22.02.2017
31/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes (Ukraine) 14.12.2016
30/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z National University of Architecture and Construction of Armenia (Armenia) 14.12.2016
29/2016/2017 zmian w składzie Komisji ds. Zmian w Statucie (zmiana Uchwały nr 5/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 14 września 2016 roku) 14.12.2016
28/2016/2017 zmiany w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2017 14.12.2016
27/2016/2017 przyjęcia Planu wydawniczego na 2017 rok 14.12.2016
26/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Technologii 14.12.2016
25/2016/2017 przyjęcia znowelizowanego regulaminu Organizacyjnego Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
24/2016/2017 przyjęcia Strategii rozwoju Politechniki Częstochowskiej w latach 2016/2020 14.12.2016
23/2016/2017 Prowizorium budżetowego Politechniki Częstochowskiej na 2017 rok 14.12.2016
22/2016/2017 korekty Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Częstochowskiej na 2016 rok 14.12.2016
21/2016/2017 zaopiniowania kandydatury na dyrektora Biblioteki Główniej Politechniki Częstochowskiej 14.12.2016
20/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2017 07.12.2016
19/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 299/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 07.12.2016
18/2016/2017 zmiany zapisów w Załączniku do Uchwały nr 316/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017 07.12.2016
17/2016/2017 powołania Prof. dr. hab. inż. Jacka Przybylskiego na recenzenta w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej Profesorowi Peterowi Hagedornowi oraz poparcia wniosku Politechniki Łódzkiej dla inicjatywy nadania Profesorowi Peterowi Hagedornowi godnośći doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej 07.12.2016
16/2016/2017 zatwierdzenia znowelizowanego tekstu Statutu Związku Uczelni "Uczelnie Śląskie" 07.12.2016
15/2016/2017 zatwierdzenia sprawozdania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za okres roku akademickiego 2015/2016 19.10.2016
14/2016/2017 zawarcia porozumienia pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie 19.10.2016
13/2016/2017 zgody na zawarcie umowy o współpracy z Artifex University of Bucharest (Romania) 19.10.2016
12/2016/2017 uzupełnienia składu uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 19.10.2016
11/2016/2017 uzupełnienia składu stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 19.10.2016
10/2016/2017 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 19.10.2016
9/2016/2017 zmian w Statucie Politechniki Częstochowskiej (zawiera tekst jednolity) 19.10.2016
8/2016/2017 uchylenia uchwały nr 325/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przedłużenia terminów wyborów na Wydziale Elektrycznym 19.10.2016
7/2016/2017 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego Politechniki Częstochowskiej za 2016 rok 19.10.2016
6/2016/2017 zaopiniowania planów prac stałych komisji senackich na rok akademicki 2016/2017 19.10.2016
5/2016/2017 powołania uczelnianych komisji na kadencję 2016-2020 14.09.2016
4/2016/2017 powołania stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
3/2016/2017 zasad wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora oraz studentów do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 14.09.2016
2/2016/2017 zaopiniowania kandydata na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej 14.09.2016
1/2016/2017 opinii na temat zatrudnienia Kanclerza PCz 14.09.2016

 

Metryka

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 09:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19380
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-20 09:58:07