Biuletyn Informacji Publicznej
Politechniki Częstochowskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Poprzednia wersja serwisu
 • -
 • Strona główna PCz
 • ePUAP

Przejdź do: www.pcz.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności przed zmianą 21-03-2024

Deklaracja Dostępności

Politechnika Częstochowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-06.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mgr Anita Nowakowska, dostepnosc@pcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343250341. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link is external).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej został przygotowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Uczelni oraz wyników zewnętrznego audytu wykonanego w maju 2019 r.

Opis dostępności został podzielony na dwie części:

 1. Opis dostępności architektonicznej obejmujący informacje wspólne dla wszystkich budynków Uczelni
 2. Opis dostępności architektonicznej poszczególnych budynków Uczelni, w której uwzględniono:
  • opis dostępności wejścia do budynku w tym informacja nt. podjazdów prowadzących do wejść,
  • opis dostępności korytarzy, schodów, wind i pochylni,
  • opis szczególnych dostosowań (jeżeli występują) w tym informacja na temat toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością,
  • informację na temat liczby i umiejscowienia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje na temat prawa dostępu z psem oraz o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zawarte są w części A opisu dostępności architektonicznej.

Część A. Opis dostępności obejmujący informacje dotyczące budynków Uczelni

Wejścia do budynków Politechniki Częstochowskiej w większości znajdują się na poziomie gruntu. W przypadku, gdy wejście umiejscowione jest powyżej poziomu gruntu, do takiego wejścia prowadzi podjazd, z którego mogą skorzystać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy balkonika. Odstępstwa od tej reguły zostały opisane w części B.
W pobliżu wejść głównych do poszczególnych budynków zlokalizowane są stanowiska portierów, którzy mogą udzielić pomocy osobie z niepełnosprawnością oraz przedstawić informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
Szczegółowy opis poszczególnych wejść znajduje się w części B.

Nie wszystkie korytarze oraz schody Uczelni mają odpowiednią szerokość, tj. większą niż 1,2 m. Nie wszędzie zachowana jest przestrzeń manewrowa. Podłogi są
z reguły skontrastowane ze ścianami. Schody w znacznej większości są wyposażone w poręcze znajdujące się po obu stronach biegu schodów. Informacja na temat wind w poszczególnych budynkach znajduje się w części B.
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6 pkt. 1 lit. b Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 poz. 1696, z późn. zm.) na Uczelni zostają wprowadzane oznaczenia pomieszczeń zawierające opis w języku Braille'a.

W związku z zapisami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach Uczelni znajdują się krzesła ewakuacyjne. Zbiorcza lista zawierająca informacje o rozmieszczeniu krzeseł ewakuacyjnych w budynkach znajduje się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Dostępność - Krzesła ewakuacyjne.

W Uczelni zamontowane są pętle indukcyjne powierzchniowe, pętle indukcyjne stanowiskowe oraz przenośne pętle indukcyjne. Informacje o lokalizacji pętli indukcyjnych znajdują się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Dostępność - Pętle indukcyjne.

W Politechnice Częstochowskiej działa system nawigacyjno-informacyjny, wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku, który składa się ze znaczników umieszczanych w przestrzeni publicznej (przy wejściach do budynków Uczelni), które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu (komunikatem tekstowym lub głosowym). Informacje na temat lokalizacji poszczególnych znaczników znajdują się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakładce Dostępność - Znaczniki systemu TOTUPOINT.

Na parkingach znajdujących się na terenie kampusu Uczelni wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o tych miejscach zamieszczono w części B.

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. W związku z zagrożeniem epidemicznym zostały wprowadzone ograniczenia w dostępnie do budynków Politechniki Częstochowskiej, które obejmują również osoby z niepełnosprawnością.

W Uczelni jest planowane zatrudnienie tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z tłumacza języka migowego należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Opis innych dostosowań, na przykład pochylni, platform, krawędzi stopni schodów, informacji głosowych znajdujących się w poszczególnych budynkach umieszczono w części B.

Część B. Opis dostępności poszczególnych budynków Uczelni

Najważniejsze budynki Politechniki Częstochowskiej to:

 1. Budynek Główny - Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69-73
 2. Budynek Biblioteki Głównej – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 36
 3. Budynek Klubu Politechnik (siedziba Akademickiego Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 23/25
 4. Budynek Wydziału Budownictwa – Częstochowa, ul. Akademicka 3
 5. Budynek Wydziału Elektrycznego – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 17
 6. Budynek nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a
 7. Budynek nr 2 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a
 8. Budynek nr 3 Wydziału Infrastruktury i Środowiska – Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a
 9. Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki– Częstochowa, aleja Armii Krajowej 21
 10. Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19
 11. Budynek Wydziału Zarządzania– Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19B
 12. Budynek Auli Wydziału Zarządzania – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19B
 13. Pawilon C – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19c
 14. Hotel asystencki Politechniki Częstochowskiej – Częstochowa, aleja Armii Krajowej 36B
 15. Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak” – Częstochowa, ul. Akademicka 5
 16. Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch” – Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30
 17. Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules” – Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48 

1. Budynek Główny - Częstochowa, ul. J.H. Dąbrowskiego 69-73

Budynek podzielony jest na siedem segmentów oznaczonych A-G. Sąsiednie segmenty są ze sobą połączone i umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy nimi. Pomiędzy niektórymi segmentami istnieją bariery uniemożliwiające przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim. 

W budynku znajdują się m.in.:

 • w segmencie A:
  • parter: Biuro Studentów Zagranicznych, Szkoła doktorska Politechniki Częstochowskiej, Archiwum Politechniki Częstochowskiej, Dział Infrastruktury Technicznej, Sekcja Inwentaryzacji, Kwestor, zastępca Kwestora, kwestura, kancelaria Uczelni, Klub Dziecięcy Politechniki Częstochowskiej "Żaczek",
  • I piętro: Rektor (Biuro Rektora), Prorektor ds. Nauki, Dział Nauki, Prorektor ds. Rozwoju, Centrum Transferu Technologii, Biuro Rzecznika Patentowego, sala Senatu PCz, Dział Promocji, Biuro Karier, Rzecznik Prasowy, Dział Organizacji i Zarządzania, sekretariaty związków zawodowych,
  • II piętro: sale dydaktyczne Studium Języków Obcych, sala dydaktyczna Wydziału Budownictwa (WB), Biuro Ochrony Danych, Informacji Niejawnych
   i Bezpieczeństwa;
 • w segmencie B:
  • parter: Uczelniane Centrum Informatyczne,
  • I piętro: Kanclerz, zastępca Kanclerza, Biuro Audytu i Kontroli, Inspektor Ochrony Danych, Dział Bezpieczeństwa Pracy, Dział Zamówień Publicznych, Biuro Prawne, Dział Projektów i Nadzoru Budowlanego,
  • II piętro: sale dydaktyczne Wydziału Infrastruktury i Środowiska (WIiŚ);
 • w segmencie C:
  • parter: Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN, Biuro Obsługi Studentów,
  • I piętro: Centrum Zarządzania Projektami, Dział Administrowania Nieruchomościami, Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych, Prorektor ds. Nauczania, Dział Nauczania,
  • II piętro: sale dydaktyczne WIiŚ;
 • w segmencie D:
  • sale dydaktyczne oraz dziekanat WIiŚ;
 • w segmentach E-G:
  • sale dydaktyczne Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (WIMiI).

Do budynku prowadzi sześć wejść od strony ulicy J.H. Dąbrowskiego oraz wejścia od strony parkingu, które są w większości przeznaczone dla pracowników jako wejścia lub przejścia techniczne.

Wejścia do budynku od strony ulicy:

 • wejście nr 1 do Rektoratu do segmentu A - realizowane przez pojedynczy stopień, obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii,
 • wejście nr 2 (wejście główne do budynku) do segmentu B - na poziomie gruntu, przy wejściu znajduje się portiernia oraz tablica informacyjna,
 • wejście nr 3 do segmentu C - na poziomie gruntu, obecnie zamknięte,
 • wejście nr 4 do segmentu C - na poziomie gruntu, prowadzące do sali Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz pomieszczeń z nią związanych, otwierane w przypadku użytkowania sali,
 • wejście nr 5 do segmentu D oraz segmentu E - wyposażone jest w drzwi automatycznie otwierane za pomocą fotokomórki, realizowane przez pojedynczy stopień, nie posiada podjazdu, dostępne tylko w wyznaczonych godzinach. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny skorzystać z wejścia do WIMiI,
 • wejście nr 6 do WIMiI do segmentów F i G - realizowane przez pojedynczy stopień, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd.

Wejścia do budynku od strony parkingu, niebędące wejściami technicznymi:

 • wejście nr 1 do Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” - realizowane przez cztery stopnie, brak podjazdu,
 • wejście nr 2 do sali INFO - realizowane przez ciąg schodów, na stałe zamontowane są szyny wykładane na schody, umożliwiające wjazd osób na wózkach inwalidzkich, wejście otwarte tylko w godzinach użytkowania sali,
 • wejście nr 3 do Biura Obsługi Studentów - na poziomie gruntu, po zakończeniu w 2023 roku prac związanych z przebudową powierzchni komunikacji w tym rejonie zostanie również zapewnione wejście od strony ul. J.H. Dąbrowskiego oraz dostęp do urządzenia dźwigowego, obecnie ograniczenia w użytkowaniu ze względu na realizowane prace budowlane,
 • wejście nr 4 do segmentu E - na poziomie gruntu, obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii,
 • wejście nr 5 do segmentu F - na poziomie gruntu, obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii,
 • wejście nr 6 do segmentu F i G - realizowane przez schody oraz niewielką pochylnię, obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii,
 • wejście nr 7 do segmentu G - na poziomie gruntu, obecnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępnie do budynków z powodu pandemii.

Wszystkie wejścia do budynku z poziomu gruntu bezpośrednio na kondygnację piwniczną są jedynie wejściami technicznymi i nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest północna część budynku - segmenty F i G oraz wysoki parter, pierwsze piętro segmentów D i E. W budynku na wprost od wejścia do segmentów F i G jest urządzenie dźwigowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami - w korytarzu po lewej stronie od tego wejścia zamontowany jest podnośnik przyschodowy. Urządzenia te obsługują ww. segmenty. Brakuje windy, która umożliwiłaby dostęp osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do segmentów A-C oraz drugiego piętra segmentu D i E. Od 2022 roku trwa budowa windy, która umożliwi dostęp do budynku osobom
z niepełnosprawnościami, w tym poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Planowany termin zakończenia budowy to IV kwartał 2023 roku.

W budynku na I piętrze pomiędzy segmentami B i C znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.  Na parterze, I i II piętrze segmentów F i G znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek Biblioteki Głównej - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 36

Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony parkingu. Należy obejść budynek od strony północnej, gdyż wejście zlokalizowane jest po przeciwnej stronie niż aleja Armii Krajowej. Do wejścia prowadzą schody, natomiast dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd. Drzwi wejściowe są automatycznie otwierane za pomocą fotokomórki. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda. Wszystkie piętra są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille'a.

W czytelni oraz wypożyczalni znajdują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt kompensujący niepełnosprawność
- oprogramowanie udźwiękowiające, powiększające, monitory brajlowskie, specjalistyczne klawiatury oraz myszy.

W budynku w pobliżu portierni znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

W pobliżu wejścia zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem pionowym.

3. Klub Politechnik - budynek, w którym znajduje się Akademickie Centrum Kultury oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 23/25

Do Akademickiego Centrum Kultury prowadzą dwa wejścia: wejście wschodnie - od strony alei Armii Krajowej, dostępne z poziomu gruntu, otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki oraz wejście zachodnie - od strony parkingu, do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów, obok których znajduje się podjazd. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) prowadzi wejście od strony zachodniej budynku - od strony parkingu. Do wejścia prowadzi niewielki podjazd.

W budynku nie ma windy - dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku.

W budynku, w części należącej do SWFiS znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W pobliżu wejścia nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

4. Budynek Wydziału Budownictwa - Częstochowa, ul. Akademicka 3

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Akademickiej. Dostęp do wejścia głównego - południowego, realizowany poprzez pojedynczy stopień. Za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter. Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczone jest boczne wejście (północne), prowadzące bezpośrednio do windy. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda poprzez komunikaty głosowe informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W 2022 roku budynek Wydziału Budownictwa został wyposażony w dwie tyflomapy z przeznaczeniem m.in. dla osób niewidomych i niedowidzących (parter i I piętro budynku), krawędzie stopni schodów oraz oznaczenia pomieszczeń zawierające opis w języku Braille'a.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym za budynkiem.

5. Budynek Wydziału Elektrycznego - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 17

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od zachodniej strony budynku na poziomie gruntu. Jest przeznaczone między innymi dla osób z niepełnosprawnością (w pobliżu wejścia znajduje się winda). Od strony północnej budynku znajdują się trzy pozostałe wejścia,  realizowane poprzez pojedynczy stopień. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na parterze, po prawej stronie od wejścia oraz na II piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku, na lewo od wejścia, znajduje się winda. Wszystkie piętra w nowej części budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W starszej części dostępny jest parter oraz pierwsze piętro poprzez łącznik spajający starą i nową część budynku.

W budynku na parterze, po prawej stronie od wejścia oraz na II piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu przy budynku Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - od południowej strony tego budynku.

6. Budynek nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska - Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a

Do budynku prowadzi wejście zlokalizowane od strony ul. Brzeźnickiej, dostępne z poziomu gruntu. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada parter i pierwsze piętro. Na piętrze znajdują się pokoje pracowników dydaktycznych.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

7. Budynek nr 2 Wydziału Infrastruktury i Środowiska - Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na poziomie gruntu. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu do budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

8. Budynek nr 3 Wydziału Infrastruktury i Środowiska - Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się na poziomie gruntu.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.

W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu do budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

9. Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 21

Do budynku prowadzi wejście od południowej strony budynku - od strony Wydziału Zarządzania oraz parkingu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się winda. Do niższej części parteru znajdującej się za portiernią na wprost od wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Cały budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu zlokalizowane są dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Sześć kolejnych miejsc parkingowych, dostępnych dla wszystkich, znajduje się na sąsiednim parkingu.

10. Budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne - wschodnie, zlokalizowane od strony alei Armii Krajowej, wyposażone w drzwi otwierane automatycznie za pomocą fotokomórki oraz wejście zachodnie, znajdujące się od strony parkingu, aktualnie zamknięte ze względu na ograniczenia w dostępie do budynków z powodu pandemii. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku, w korytarzu po lewej stronie od wejścia zachodniego, znajduje się winda. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy w budynku Wydziału Zarządzania, z którym połączony jest budynek Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

W budynku znajduje się łącznie sześć toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Toalety znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze.

W pobliżu wejść zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

11. Budynek Wydziału Zarządzania - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19B

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie gruntu, zlokalizowane od strony północno-wschodniej budynku - od strony Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku na wprost od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra budynku.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Sześć kolejnych miejsc parkingowych, dostępnych dla wszystkich, znajduje się na sąsiednim parkingu.

12. Budynek Auli Wydziału Zarządzania - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19B

Do budynku prowadzi jedno wejście powyżej poziomu gruntu. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie potrzebuje windy.

W budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu przy budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Sześć kolejnych miejsc parkingowych, dostępnych dla wszystkich, znajduje się na sąsiednim parkingu.

13. Pawilon C - budynek użytkowany przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydział Zarządzania
- Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19C

Do budynku prowadzą dwa wejścia: północne na poziomie gruntu oraz południowe, do którego prowadzą schody o trzech stopniach. Pozostałe wejścia do budynku są wejściami technicznymi, niedostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro budynku można dostać się poprzez łącznik prowadzący z budynku Wydziału Zarządzania.

W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi sześcioma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

14. Hotel asystencki Politechniki Częstochowskiej - Częstochowa, aleja Armii Krajowej 36B

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie gruntu.

W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest jedynie część parteru budynku, w której zlokalizowane są trzy sale dydaktyczne Wydziału Zarządzania oraz Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

15. Budynek Domu Studenckiego nr 2 „Bliźniak”, w którym znajduje się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Częstochowa, ul. Akademicka 5

Do DS nr 2 "Bliźniak" prowadzi wejście wschodnie na poziomie gruntu od ulicy Akademickiej, za wejściem znajdują się schody prowadzące na podwyższony parter. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przeznaczone jest wejście północne, znajdujące się po zachodniej stronie budynku - od strony parkingu, do którego prowadzą schody oraz podjazd. Wejście otwierane jest przez portiera po naciśnięciu na przycisk sygnalizacyjny, znajdujący się po lewej stronie wejścia.
W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku. 

W DS nr 2 "Bliźniak" na parterze znajdują się dwa pokoje z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i klubu studenckiego "Filutek" prowadzi wejście południowe (poniżej poziomu gruntu), znajdujące się po zachodniej stronie budynku - od strony parkingu, do którego prowadzą schody oraz podjazd. W Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) siedzibę ma Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. BON jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i posiada między innymi takie dostosowania, jak: drzwi ze wspomaganiem, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, linie naprowadzające, tabliczki z napisami Braille'a, meble, wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, stanowisko do samodzielnej pracy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Budynek posiada wejścia techniczne, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu, zlokalizowanym od strony zachodniej budynku.

16. Budynek Domu Studenckiego nr 5 „Maluch” - Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30

Do budynku prowadzi wejście powyżej poziomu gruntu, od strony wschodniej. Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu. Budynek posiada wejścia techniczne, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku po lewej stronie od wejścia znajdują się windy.

Do pomieszczeń zlokalizowanych na podwyższonym parterze można dostać się za pomocą platformy schodowej oraz podjazdu. Wszystkie piętra dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Na parterze budynku znajdują się dwa pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym przed wejściem do budynku, a kolejne dwa od strony Domu Studenckiego nr 2 "Bliźniak".

17. Budynek Domu Studenckiego nr 7 „Herkules” - Częstochowa, ul. Sowińskiego 40/48

Wejście do DS nr 7 "Herkules" znajduje się od strony wschodniej budynku. Do wejścia prowadzą schody, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd. Budynek posiada wejścia techniczne, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda.

Budynek posiada dwa pokoje dostosowane dla osób z niepełnosprawnością (m.in. biurka z regulowaną wysokością).

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zlokalizowanym od strony północnej budynku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Nowakowska (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami)
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Tomasz Mrowiec
  data publikacji: 2023-06-06 12:48
 • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-21 11:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-21 11:25:03