Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3021
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.03.03 10:53
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.03.06 09:56

Treść strony

    Początki Politechniki Częstochowskiej sięgają roku 1949, kiedy to powstała Szkoła Inżynierska w Częstochowie z jedynym wówczas Wydziałem Mechanicznym. Już w następnym roku akademickim otwarto Wydział Włókienniczy i Wydział Metalurgiczny. Na początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska miała charakter uczelni lokalnej, kształcącej inżynierów na potrzeby miejscowego rynku pracy.

    W latach 1950-1955 nastąpił znaczący rozwój infrastruktury uczelnianej; powstały budynki wydziałowe, kotłownia oraz cztery domy studenckie. Generalny remont przeprowadzono w części budynku głównego, mieszczącego się przy ul. J.H. Dąbrowskiego,  w którym przed wojną były koszary 27 Pułku Piechoty. W roku akademickim 1955/1956 miało miejsce wydarzenie o historycznym znaczeniu - nastąpiło przekształcenie Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie w Politechnikę Częstochowską. Uczelnia oferowała pięcioletni program studiów, kształcąc inżynierów w wielu specjalnościach. Zyskała również charakter ogólnopolski, postępowanie rekrutacyjne obejmowało już obszar całego kraju, a absolwenci zatrudniani byli w zakładach przemysłowych na terenie Polski. Z początkiem lat 60. trzy istniejące wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadały prawo nadawania tytułu magistra.

    W  1961 roku  zlikwidowano Wydział Włókienniczy. W ciągu 11 lat istnienia Wydział nadał tytuły inżynierów i magistrów inżynierów 505 absolwentom. Stali się oni cenionymi specjalistami w dziedzinie przędzalnictwa i tkactwa, tworząc historię polskiego włókiennictwa.  

    W  1964 roku wydziały Budowy Maszyn i Metalurgiczny uzyskały dodatkowe kompetencje, otrzymały prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych  w dyscyplinach odpowiednio mechanika i metalurgia. Rok 1966 przyniósł przekształcenie działającej od 1951 roku na Wydziale Metalurgicznym Katedry Elektrotechniki w Wydział Elektryczny. W kolejnych latach nastąpił rozwój pomagisterskich form kształcenia, powstały stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn (1972/1973) oraz Wydziale Metalurgicznym (1973/1974).  Od  1992 roku Wydział Elektryczny posiada prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika,  a od  2011 roku również stopnia doktora habilitowanego.  W latach 70. i 80. XX wieku Politechnika Częstochowska przeżywa okres dynamicznego rozwoju swojej bazy dydaktycznej, wybudowano pawilony Wydziału Elektrycznego oraz gmach Wydziału Metalurgicznego. Rozbudowano zaplecze sportowo-kulturalne Uczelni, powstał zespół obiektów Klubu „Politechnik”: sala widowiskowo-sportowa, sala sportowa oraz korty tenisowe.

    W 1975 roku uruchomiono studia w Instytucie Inżynierii Lądowej, z czasem zmieniał on swoje nazwy: na Wydział Budownictwa (1984) i Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1992). W grudniu 1994 roku zaadaptowano na potrzeby Wydziału pofabryczne budynki przy ulicy Brzeźnickiej w Częstochowie. We wrześniu 1997 roku nastąpiło przekształcenie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, powstały dwa niezależne wydziały: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budownictwa. Oba wydziały poszerzają swoje prawa naukowo-dydaktyczne. Od 1998 roku Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych, a od 2002 roku doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. W dyscyplinie energetyka Wydział posiada prawo do nadawania stopnia doktora od  2012 roku. W tym roku nastąpiła również zmiana nazwy Wydziału na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Od stycznia 2005 roku Wydział Budownictwa ma prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

    Istniejący od 1994 roku, oferujący zajęcia na kierunku zarządzanie i marketing, Instytut Zarządzania i Marketingu w 1997 roku został przekształcony w Wydział Zarządzania. W maju 1998 roku otrzymał on prawo do nadawania
stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, a w 2011 roku doktora habilitowanego. W 1997 roku powstał reprezentacyjny budynek Wydziału - Aula Wydziału Zarządzania. Obiekt ten mieści trzy łączone sale na 600 osób oraz posiada bogatą infrastrukturę techniczną i rekreacyjną.

    W kolejnych latach swoje dodatkowe prawa akademickie uzyskuje najstarszy wydział Uczelni - Wydział Budowy Maszyn. Od 1988 roku posiada prawo do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a od 1990 roku możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. W kolejnych latach Wydział otrzymuje dalsze prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego -  w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (1998) oraz informatyka (stopień doktora - 2001 i stopień doktora habilitowanego - 2011). W 2000 roku nastąpiła zmiana nazwy Wydziału  na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

    Wydział Metalurgiczny ulega dalszym przekształceniom, w styczniu 1992 roku zmienia nazwę na Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej,  w 2001 roku na Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, w  2013 roku przyjmuje nazwę: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Efektem dalszego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej jest przyznanie Wydziałowi w  1980 roku prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie metalurgia (od  1964 roku posiadał prawo doktoryzowania).  W  1996 roku Wydział otrzymuje kolejne uprawnienia: do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

    Istotnym krokiem w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni było wprowadzenie w roku akademickim 2004/2005 na wszystkich kierunkach i na wszystkich poziomach kształcenia systemu punktowego (ECTS). Umożliwiło to wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz uznawalność semestrów.

    Na początku XXI wieku kluczowym zadaniem dla Uczelni okazało się pozyskiwanie środków pieniężnych z dodatkowych źródeł finansowania.  W Politechnice Częstochowskiej podjęto wiele działań zmierzających  do realizacji projektów własnych, promotorskich, celowych oraz zamawianych. Uczelnia pozyskała również środki na programy badawcze, będące częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych. Kadra naukowo-dydaktyczna Politechniki Częstochowskiej realizuje ponadto wiele form kooperacji badawczej z partnerami z uczelni zagranicznych. Efekty tych działań prezentowane są systematycznie na konferencjach i sympozjach poza granicami kraju.

    Infrastruktura dydaktyczna, laboratoryjna, biblioteczna należy do najbardziej nowoczesnych, podlegając ciągłej modernizacji. Rozbudowie ulega również miasteczko akademickie, powstają tereny zielone, chodniki, parkingi i drogi dojazdowe do poszczególnych budynków wydziałów. Ze środków Unii Europejskiej została wyremontowana Biblioteka Główna, stając się obecnie najnowocześniejszą placówką tego typu w regionie. Dzięki pozyskanym dotacjom z budżetu państwa gruntowną  przebudowę przeszły dwa wydziały: Elektryczny oraz Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

    Na Uczelni działają od lat organizacje o charakterze sportowym i kulturalnym;  Akademickie Centrum Kultury i Sportu, Akademicki Związek Sportowy oraz wiele innych związków i zrzeszeń uczelnianych. Kilkudziesięcioletnią tradycję mają Juwenalia - coroczne święto całego środowiska akademickiego.

    Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia zapewniająca europejskie standardy kształcenia, posiadająca renomę w kraju i zagranicą, stwarzająca swoim absolwentom dobre perspektywy rozwoju zawodowego i znalezienia interesującej pracy.

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2012-02-21 19:35
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 10:53

Opis strony

Historia Uczelni

Banery

Strona główna PCz
Poprzednia wersja serwisu

Adres

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

Kontakt

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Pion Kanclerza
tel. (034) 3250 256
e-mail: kanclerz@adm.pcz.czest.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@adm.pcz.czest.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15 - 15:15

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Stopka

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.